پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی تاییدی

2-2-2 سابقه تاریخی و ریشه ی نام شیراز 152-2-3 جغرافیا 162-2-4 آب و هوا 162-2-5 زبان و لهجه 162-2-6 دین 172-2-7 فرهنگ: 172-2-8 جاذبه ها: 172-2-8-1 جاذبه های تاریخی 172-2-8-2 جاذبه‌های طبیعی 182-2-8-3 جاذبه‌های مذهبی 182-2-8-4... متن کامل

پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ارتباط با مشتری

رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮی ( ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺠﯿﺪی ، 1387) اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﮐﺎری و ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ(ﻣﺤﻤﺪی ، 1381) ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر... متن کامل