بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع- قسمت ۶

۲-۲٫مورد عقد استصناعوی درباره مواردی که می توان بر آن عقد استصناع را منعقد کرد می گوید: از آن جا که استصناع بر استحسان، جایز است نه بر اساس قیاس و علت استحسان این است که مردم در همه اعصار بر اساس آن معامله می کردند و مورد نهی...

ساخت مقیاس ویژگی های شخصیت انسان کامل بر اساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری- قسمت ۳

عنوان شماره صفحه شکل ۴-۱ نمودار اسکری ………………………………………………………………………………………………..۷۵چکیدههدف از این پژوهش، ساخت مقیاس شخصیت بر اساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری در مورد ویژگی های انسان کامل بود. گروه نمونه اصلی مورد مطالعه شامل ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز(۲۰۰ دخترو۲۰۰ پسر) بود که به روش نمونه...

اخلاق در بوستان- قسمت 11

در بیشتر آثار منظوم کهن فارسی، موضوع خداپرستی و بحث صفات جلال و جمال خداوند به گونه ای هنرمندانه مطرح شده و شاعران موحد و حقیقت جوی گذشته، با اعتقاد به این که: «اول العلم معرفة الجبار» بر اصل و آغاز دانش ورزی اشارتها و تاکیدها کرده و با...

بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه ۲ شهر بندرعباس در درس علوم- قسمت ۱۱

نقطه ی ضعف دیگری که به روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط نسبت داده شده این است که گرچه این روش به نفع یادگیرندگان ضعیف است اما به ضرر یادگیرندگان قوی تمام می شود.به سخن دیگر،یادگیرندگان ضعیف در این روش به کمک آموزش های اصلاحی پیشرفت می کنند...

مطالعه و شناسایی سویه¬های باکتریایی تولیدکننده کوتیناز- قسمت ۱۳- قسمت 2

مراحل استخراج DNA با بهره گرفتن از روش CTAB۱- ابتدا محیط کشت مایع نوترینت براس تهیه شده و سویه­ها را در آن تلقیح نموده و در شیکر انکوباتور با ۱۰۰rpm و دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده تا باکتری­ ها به میزان کافی رشد...

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)- قسمت ۱۵

پیغمبر خدا (ص) هرگز به جز برای خدا خشمگین نمی شد و هنگامی هم که خشم می گرفت، هیچ چیز جلودار خشم او نمی شد و نمی توانست در برابر وی ایستادگی کند.[۲۴۶]ترویج علنی اسلام و مبارزه‌ی با کفر و شرک و… آن هم در جامعه‌ی جاهلیت آن روز...

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه- قسمت ۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸تحلیل آماری فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰فرضیات آزمون آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیریمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸بررسی فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴منابع و مآخذمنابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱پیوست‏هاپرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹برنامه آموزش خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون¬بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)- قسمت ۸

CI= شاخص پایندگیRI= شاخص تصادفیاز علل ناسازگاری می‌توان به خطاهای دفتری، فقدان اطلاعات، فقدان تمرکز و ساختار نامناسب مدل اشاره کرد. درصورتی‌که نرخ سازگاری کمتر از۱/۰ باشد، قضاوت ما قابل قبول است [۴۶].د- روش مبتنی بر تحلیل موازنه جایگشتی:در این روش از برآوردهای مربوط به روابط موازنهای جایگشتی که...

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی- قسمت ۴

پس از انقلاب و تحول عظیم اجتماعی جامعه ایران شاهد ۴ دوره مهم جریان سیاسی بود که در ادامه تنها به این ۴ دوره اشاره خواهد شد:     دوران جنگ   دوران سازندگی   دوران اصلاحات   دوران اصول گرائی   ۱- دوره جنگاز مهم ترین و حساس...

سنتز دیآلکیل تری تیوکربنات‌های متقارن درزمان کوتاه بااستفاده ازDBUوسنتز دی آریل- قسمت ۶

در سال ۲۰۰۸ کیاست و همکارشان توانستند با بهره گرفتن از کاتالیزور انتقال فاز، دی آلکیل تری تیوکربنات های متقارن را سنتز کنند شمای (۲-۵) [۶۱]. شمای (۲-۵)در سال ۲۰۱۰ سلیمان بیگی و همکارشان توانستند ترکیبات تری تیوکربنات های متقارن را تحت شرایط نیت سنتز کنند شمای (۲-۶) [۶۲]....