منبع تحقیق درباره عنصر زمان

کليد واژگان: روحانيت – دين – تبليغ – حضور موثّر – رسانه ملّي فهرست مطالب
1-فصل اوّل: کليّات تحقيق 1
1-1-بيان مسأله 2
2-1-ضرورت و اهميّت تحقيق: 4
3-1-پرسشهاي تحقيق 5
4-1-اهداف تحقيق 6
5-1-فرضيه تحقيق 7
6-1-تعريف مفاهيم: 8
1-6-1- روحانيت 8
2-6-1-دين 9
3-6-1-تبليغ 10
4-6-1-حضور موثّر 10
5-6-1- هنـر 11
6-6-1-رسانه ملّي 14
2-فصل دوّم: مباني نظري تحقيق 15
1-2-بررسي تحقيقات پيشين 16
1-1-2-کتابها 16
1-1-1-2-آشنائي با روش تبليغي 17
2-1-1-2-دين در عصر رسانه 17
3-1-1-2-تلويزيون در جهان 18
4-1-1-2-رسانه و دين 19
5-1-1-2-مباني تبليغ 19
6-1-1-2-مجموعه مقالات؛ دوّمين همايش دين و رسانه 20
7-1-1-2-تاملاتي در دين و رسانه 21
2-1-2-تحقيقات پاياني 22
1-2-1-2-بررسي شيوههاي تبليغ دين اسلام در رسانه تلويزيون 22
2-2-1-2-دين و رسانه 23
3-2-1-2-بررسي چگونگي حضور مبلغان ديني در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران 24
2-2-نظريه هاي مربوط به موضوع تحقيق 26
1-2-2-مفهوم شناسي 28
1-1-2-2-تعريف دين 28
2-1-2-2-اسلام 28
3-1-2-2-تبليغ 29
1-3-1-2-2- مفهوم تبليغ در لغت 30
2-3-1-2-2- مفهوم تبليغ در اصطلاح 31
3-3-1-2-2- تبليغ در قرآن 32
4-3-1-2-2- معناي اصطلاحي”تبليغ دين اسلام در دنياي مدرن” 33
5-3-1-2-2- تبليغات در عصر حاضر 33
6-3-1-2-2- تبليغ ديني 35
2-1-2-2-روحانيت 37
1-2-1-2-2-تعريف روحاني 37
2-2-1-2-2-اقتدار روحانيت 38
3-2-1-2-2-نقش روحانيت در ايجاد قدرت نرم 38
4-2-1-2-2-وظايف روحانيون 39
1-4-2-1-2-2-تبيين مکتب 39
2-4-2-1-2-2-مرزباني 40
3-4-2-1-2-2-تعميق فرهنگ ديني 42
3-1-2-2-تبليغ اقناعي و القائي 42
1-3-1-2-2-مولفههاي متقاعدسازي در تبليغ 43
1-1-3-1-2-2-ويژگيهاي ارسال کننده پيام 43
2-1-3-1-2-2-اعتبار منبع 43
3-1-3-1-2-2-تخصص يا خبرگي 43
4-1-3-1-2-2-قابليت اعتماد 43
5-1-3-1-2-2-محبوب بودن 44
6-1-3-1-2-2-جذابيت 44
7-1-3-1-2-2-شباهت 44
8-1-3-1-2-2-قدرت 44
2-3-1-2-2- مؤلفههاي پيام متقاعدگرانه 45
1-2-3-1-2-2-قابليت فهم پيام 45
2-2-3-1-2-2-شمار استدلال 45
3-2-3-1-2-2-ايجاد هيجان 45
4-2-3-1-2-2-پيامهاي يک جانبه در برابر پيام هاي دوجانبه 45
5-2-3-1-2-2-نتيجه گيري پيام 46
6-2-3-1-2-2-معرفي منبع 46
7-2-3-1-2-2-ترتيب ارائه پيام 46
8-2-3-1-2-2-تکرار پيام و تنوع پيام 47
3-3-1-2-2-فرم و قالب تبليغ 47
4-1-2-2-هنر، قالبي براي انديشه 50
1-4-1-2-2-تعريف هنر 50
2-4-1-2-2-کارايي هنر 51
3-4-1-2-2-هنر و تبليغ 51
5-1-2-2-رسانه 52
1-5-1-2-2-تعريف رسانه 52
2-5-1-2-2-چيستي رسانه 52
3-5-1-2-2-رسانههاي همگاني 53
4-5-1-2-2-جايگاه رسانهها در عصر حاضر 53
5-5-1-2-2-انواع رسانهها 54
6-5-1-2-2-کارکرد‌هاي رسانه‌ها 54
7-5-1-2-2-وظايف رسانهها 55
1-7-5-1-2-2-حق جويي و حق گويي 56
2-7-5-1-2-2-راستگوئي و صداقت 57
3-7-5-1-2-2-ترويج دين 57
4-7-5-1-2-2-توجّه به نيازهاي مردم 58
5-7-5-1-2-2-ايجاد وحدت 58
6-7-5-1-2-2-توليد سرگرمي سازنده 59
7-7-5-1-2-2-انتقاد دلسوزانه 59
8-7-5-1-2-2-الگوسازي 60
9-7-5-1-2-2-توليد هنجارهاي اجتماعي 61
10-7-5-1-2-2-اصلاح جامعه 61
8-5-1-2-2-ضرورت حضور دين در رسانههاي نوين 63
9-5-1-2-2-رسانههاي نوين 63
10-5-1-2-2-رسانه ديني و دين رسانهاي 65
11-5-1-2-2-رسالت حوزه علميه براي تبليغ دين از رسانه ملّي 66
12-5-1-2-2-ضرورت تحوّل نظام تبليغي حوزه علميه 67
1-12-5-1-2-2-موقعيت سياسي 67
2-12-5-1-2-2-موقعيت رسانه اي 68
13-5-1-2-2-رابطه دين و رسانه 70
14-5-1-2-2-جايگاه رسانهاي تلويزيون 72
15-5-1-2-2-جايگاه تبليغ سنّتي 74
16-5-1-2-2-تبليغات مدرن، مکمل تبليغات سنّتي 75
17-5-1-2-2-آسيب شناسي شيوه هاي سنّتي تبليغ 75
18-5-1-2-2-برخي امتيازات تبليغ ديني تلويزيوني 76
3-2-مباني و چارچوب نظري 78
1-3-2-نظريه گلوله اي 78
2-3-2-نظريه استفاده و خشنودي 78
3-3-2-نظريه برجسته سازي 79
4-3-2-نظريه كاشت 79
5-3-2-نظريه كاركردگرايي ساختي 80
6-3-2-نظريه همگرا 81
1-6-3-2-ديدگاه هم گرا و حضور دين در رسانه 82
3-فصل سوّم: روش تحقيق 89
1-3-روش پژوهش و تحقيق نگارنده 90
2-3- روش کتابخانهاي 90
3-3-ابزار گردآوري اطلاعات 91
4-فصل چهارم: يافتههاي تحقيق 92
1-4-حضور توليدي و تهيه کنندگي 96
1-1-4-تهيه‌کننده تلويزيوني کيست؟ 96
2-1-4-جايگاه تهيه‌کننده 97
3-1-4-وظايف تهيهکننده 99
4-1-4-روحاني تهيهکننده 99
2-4-حضور کارشناسانه 101
1-2-4-كارشناس كيست؟ 102
1-1-2-4-كارشناس مدعو 103
2-1-2-4-کارشناس مذهبي 103
2-2-1-2-4-نقش نهادهاي تامين کارشناس در تلويزيون 108
3-1-2-4-مجري كارشناس 109
1-3-1-2-4-استفاده از کارشناسان مناسب 110
3-4-حضور سياستگذارانه 113
1-3-4-تعريف سياست 113
2-3-4-مفهوم سياست‌گذاري رسانه‌اي 114
3-3-4-ضرورت سياست‌گذاري در رسانه 115
4-3-4-اصول سياست‌گذاري رسانه‌اي 118
5-3-4-آسيب‌هاي فرآيند سياست‌گذاري در صدا و سيما 118
6-3-4- سياستگذاري و نقش روحانيون 119
4-4-حضور مديريتي 121
1-4-4-مديريت رسانه اي 123
2-4-4-اصول و مباني مديريت پيام 124
1-2-4-4-مفهوم مديريت پيام 124
2-2-4-4-مديريت پيام در رسانه‌هاي جمعي 124
3-2-4-4-ضرورت مديريت پيام 125
3-4-4-مديريت پيام و رسانه اي روحاني 125
5-4-حضور علمي و پژوهشگرانه 129
1-5-4-تعريف پژوهش 129
2-5-4-اهميت پژوهش 130
3-5-4-اهميت پژوهش در رسانه 131
4-5-4-مولفه هاي يک پژوهش رسانه اي موثر 132
5-5-4-ويژگيهاي يک پژوهشگر رسانه اي 133
6-5-4-وضعيت فعلي پژوهش و پژوهشگران در سازمان صدا و سيما 135
7-5-4-روحاني پژوهشگر 135
6-4-حضور نظارتي 137
1-6-4-مفهوم نظارت 137
2-6-4-مراجع نظارتي در حکومت اسلامي 138
3-6-4-اصول حاکم بر رسانه هاي عمومي 140
4-6-4-بيانات حضرت امام خميني(ره) درباره صدا وسيما 141
5-6-4-بيانات مقام معظم رهبري (مدظله) در باره صدا وسيما 142
6-6-4-نحوه اجراي اصل ??? قانون اساسي در بخش نظارت 143
7-6-4-نقش نظام نظارتي در كنترل رفتارهاي نابهنجار 143
8-6-4-جايگاه قانوني شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما 144
5-فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 146
1-5-نتيجهگيري 147
2-5-پيشنهادات 149
3-5- منابع فارسي 153
4-5-منابع لاتين 159 1-فصل اوّل: کليّات تحقيق شامل:
– بيان مسئله
– ضرورت و اهميّت تحقيق
– اهداف تحقيق
– پرسش هاي تحقيق
– فرضيه هاي تحقيق
– تعريف مفاهيم
1-1-بيان مسأله
تبليغ دين مبين اسلام، جزء مهمترين و اصلي ترين وظائف روحانيون و مبلّغان ديني، بعد از غيبت صغراي حضرت ولي عصر(عج) به شمار مي رود.
روحانيت، به سبب دسترسي، مهارت و تسلط بر منابع و متون شريعت، قول و فعلش براي عموم مردم، حجّت بوده و همين عامل سبب شده تا روحانيون در اديان ابراهيمي به لحاظ جايگاهشان در همه امور معنوي و دنيوي از جمله مسائل اخلاقي، ديني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و … تاثير مستقيم داشته باشند.
در اسلام، اين شان و جايگاه با نام هاي فقهاء، علماء و اولوالامر آورده شده است و به كساني اطلاق مي شود كه در احكام دين به معرفت عميق رسيده اند و به عنوان نايبان پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) در عصر غيبت معرفي شده اند.
در طول اين ساليان متمادي، روحانيون و مبلّغان ديني، از شيوه ها و روش هاي مختلفي براي اين رسالت مهم، استفاده کردند تا حقايق دين را به مردم بياموزند و به جرات مي توان ادّعا کرد که جامعه مسلمان ايران و ايرانيان، تديّن خود را مديون همين قشر و روش شان هستند.
دليل اصلي شيفتگي مردم نسبت به خداوند و اهل بيت(ع)، حضور روحانيون و مبلّغان ديني در بين مردم به وسيله منبر، مسجد، تدريس، آموزش و …. است و نهادينه کردن فرهنگ قرآني و ديني در بين جامعه، به غير از اين شيوه هاي مختلف حضور، ممکن نبوده است و بي شک جامعه، وامدار زحمات، انديشه ها و تفکّرات اين قشر و شيوه هايشان است.
از طرفي ديگر، يافتن شيوه هاي موثّر و تاثيرگذار در تبليغ و ترويج آموزه هاي دين مبين اسلام، هميشه يکي از دغدغه هاي اصلي روحانيون و مبلّغان علوم ديني بوده است؛ صاحب نظران، همواره راه هاي متفاوتي را براي تبيين مسائل ديني براي مردم ارائه نموده اند؛ امّا پيچيدگي مسائل دين، اختلاف فرهنگ ها، عنصر زمان و مکان و متفاوت بودن مخاطبين، حاکي از آن است که يک مبلّغ دين بايد به تناسب نياز و ديدگاه و فرهنگ جامعه، خود را به ابزار تبليغ و حضور موثّر مسلّح کند تا بتواند به وظيفه شرعي خود عمل کرده باشد.
امروزه حاکميت، قدرت و تاثير رسانه هاي مختلف در عصر کنوني بر کسي پوشيده نيست و با توجه به ارتقا سطح دانش عمومي، کمتر کسي پيدا مي شود که بر تاثير رسانه ها در فرهنگ سازي و تخريب فرهنگ ها، واقف نباشد؛ امروزه مردم با واسطه يا بدون واسطه از اين ابزار بهره مي برند و استفاده آنها از اين ابزار، بخشي از زندگي شان شده است .
با روشن شدن مسئله، در مي يابيم که برون رفت از شيوه هاي سنّتي تبليغ، به شيوه هاي مدرن، در عصر کنوني، با حفظ ارزش ها و مقدّسات از ضروريات است.
و از طرف ديگر، فراگيري و قدرت رسانه، به خاطر آميختگي اش با “هنر” است که باعث حکومت آنها بر افکار شده است؛ رسانه بدون هنر، منزوي ست و کارآمدي خود را از دست خواهد داد.
آموزه دين، به مثابه يک محتواي کامل و بي نقص، در ارائه يک مفهوم، اگر در قالب ابزارهاي موثّر ابلاغ نگنجد، مسلّماً ابتر خواهد بود و تاثيرگذاري خود را از دست خواهد داد؛ لذا آميختگي دين با شيوه هاي هنري ابلاغ، يک ضرورت است و غناي در محتوا (مباني ديني) ما را از قالب(ابزارهاي ابلاغ)، بي نياز نمي کند و بر مبلّغين و روحانيون، فرض است که در کنار توجّه و امعان نظر به مباني ديني و قرآني، به شيوه هاي ابلاغ و ابزارهاي موثّر اقناع دين هم بپردازند.
ابزار هنر، داراي همه مولفه هاي موثّر و تاثير گذار و ماندگار في ذاته مي باشد؛ چنان که مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) درباره استفاده از ابزارهـاي هنــري فرموده انـد: ابزارهاي هنـري، بي شک، رساترين، بليغ ترين و کاراترين ابلاغ و تبليغ پيام است.
نگارنده اين رساله، بر آن است تا ضمن تبيين جايگاه روحانيون و رسالت شان و ماهيت رسانه، بويژه رسانه جمهوري اسلامي ايران، به چگونگي حضور موثّر آنها در رسانه ملّي بپردازد و راهکارهاي حضور موثّر را بررسي کند تا مسئولين امر، بسترهاي لازم را براي حضور موثّر روحانيت در رسانه ملّي، فراهم آورند.
2-1-ضرورت و اهميّت تحقيق:
ضرورت تبليغ دين، در دنياي جديد به کمک رسانه هاي نوين و مدرن، بر کسي پوشيده نيست؛ طي قرون اخير، شکل هاي جديد و مختلفي در امر رسانه، پديد آمده و نام هايي همچون تئاتر، سينما، تلويزيون هاي دولتي و خصوصي، اينترنت، روزنامه و… وارد عرصه فعاليت هاي اجتماعـي شده اند و بدون هيـچ مانـع و محدوديتي، مرزهاي فکري را در مي نوردنـد و از مهمترين راه هاي کسب آگاهي و اطلاعات و از فراگيرترين و توانمندترين منابع آگاهي و شناخت بشـر به شمـار ميروند و مخاطبـان بسيار زيادي را مجذوب خود نموده اند؛ اين ادوات رسانه اي، به لطف امواج و با استفاده از تصوير و صدا، به رقيب هاي تازه و جدّي براي رسانه منبر تبديل شدهاند.
با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري، مبني بر حضور تاثيرگذار و ع ميق روحانيون در صدا و سيما، که معظمله، آن حضور را متفاوت با سخنراني، وعظ وخطابه دانستند و تاکيدشان بر حضور مشاوران روحاني صاحب نظر، آگاه و توانا، در صدا و سيما و همچنين تاکيد بر امکان اعمال نظر و جهت دهي صحيح در برنامهها، توسط روحانيون و اظهار نظر پيرامون نقايص موجود در عرصه رسانه، که به روحانيت و حوزه علميه مربوط است و ضرورت وجود روحانيون مطلع، از مسائل هنري، براي شناسايي راههاي]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *