پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، سطح معنادار، زیرساخت ها

3.715
0.85
15.741
350
0
0.625
0.804
اضطراب
3.939
0.433
40.679
350
0
0.894
0.985
دین،نگرش و اعتقادات گردشگر
3.142
1.142
2.336
350
0
0.023
0.262 نتيجه آزمون نشان مي‌دهد اولا مقدار میانگین حاصله، در تمامی عوامل ذکر شده، بالا تر از حد متوسط ارزیابی شده است و هم چنین فرض صفر مبني بر برابري ميانگين با 3 رد مي‌شود و پاسخ‌ها به طور روشني با عدد 3 (عدد متوسط) و به صورت دو دنباله تفاوت معناداري دارند (سطح معناداری کمتر از 05/0 شده است). مقدار عدد بحراني آزمون تک دنباله در سطح آلفاي برابر با 05/0 برابر با مقدار 96/1ميباشد. از سوي ديگر مقدار آمار t از مقدار بحراني تک دنباله 96/1 بزرگتر ميباشند بنابراين فرض آزمون تک دنباله مبني بر بزرگتری با عدد 3 رد ميشود. و در نتیجه تمامی عوامل ذکر شده می توانند به عنوان محدودیت هایی مواجه گردشگران خارجی در ایران به شمار آورد. 2-2-3-4 آزمون تحليل واريانس فريدمن جهت رتبه بندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی
همان طور که در فصل سوم مطرح گرديد به منظور رتبه‌بندي محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی از آزمون فريدمن استفاده می‌گردد.
آزمون فرضيه : بين رتبه بندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی تفاوت معني داري وجوددارد.
بنابراين مي‌توان فرضيات آماري زير را تدوين نمود.
H0: رتبه‌های عوامل یکسان می‌باشد.
H1: بين میانگین رتبه‌های حداقل دو مولفه تفاوت معني داري وجود دارد. جدول 6-4: نتایج آزمون فريدمن
متغیرها
میانگین رتبه
مقدار کای دو
سطح معناداری
ویژگیهای گردشگر
11.660
666.531
0.000
ادراک و آگاهی از ایران
10.897
ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات
9.692
محدودیتها و تنگناهای شرعی و قانونی
9.400
اضطراب
9.265
توانایی سفر
9.245
تفریح و سرگرمی
8.858
همراهان سفر
8.637
خانواده و دوستان
8.534
جامعه گردشگر
8.382
محدودیتهای سیاسی
8.189
محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و عرفی
7.949
محدودیتهای مهارتی
7.681
محدودیتهای اقتصادی
6.375
محدودیتهای جغرافیایی
5.664
دین، نگرش و اعتقادات گردشگر
5.573 با توجه به خروجي Spss مقدار عدد معني داري (sig) کمتر از 01/0 و نزديک به صفر بوده و از سطح معني‌داري استاندارد (5% = /) کمتر است. بنابراين فرض 0H در سطح اطمينان 95% رد مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت بين رتبهبندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی تفاوت معني داري در سطح اطمینان 95% وجوددارد و رتبه‌هاي يکساني ندارند. متغیر ویژگیهای گردشگر بیشترین نقش را در محدودیت سفر گردشگران خارجی به ایران داشته است (بالاترین میانگین رتبه را داشته است) رتبه بندی سایر عوامل به ترتیب بیشترین تا کمترین عبارت است از: ادراک و آگاهی از ایران، ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات، موانع و تنگناهای شرعی و قانونی، اضطراب، توانایی سفر، تفریح و سرگرمی، همراهان سفر، خانواده و دوستان، جامعه گردشگر، موانع سیاسی، موانع اجتماعی،فرهنگی و عرفی، موانع مهارتی، موانع اقتصادی، موانع جغرافیایی و کمترین نقش را نیز دین،نگرش و اعتقادات گردشگر داشته است.
9-4 خلاصه فصل چهارم
در فصل حاضر به تجزیه و تحلیل آماری یافتههای پژوهش پرداخته شد. چنان چه میدانیم، تجزیه و تحلیل دادهها، فرآیندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که با به کارگیری ابزارهای جمعآوری از جامعه آماری گردآوری شده است، خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها برای صحت فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و روشهای گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج نتایج بر عهده دارند.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‎های به دست آمده از این پژوهش پرداخته شد. بدین منظور ابتدا از ابزارهای آمار توصیفی جهت بررسی و نمایش ویژگیهای جمعیتشناختی استفاده گردید؛ سپس، با استفاده از تکنیکهای مناسب آمار استنباطی سوالات تخصصی پرسشنامه با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS و SMARTPLS مورد تحلیل قرار گرفت. فصل پنجم: بـحـث و نتیجـهگیـری
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *