منابع مقاله درمورد رطوبت نسبی، هیدرولوژی

سال آبي
كيلان
فيروزكوه(گور سفيد )
فيروزكوه
نمرود
سيمين دشت (حبله رود )
بن كوه
سيمين دشت دليچايي
57-56

+


+
+

58-57

+


+
+

59-58

+
+
+
+
+

60-59

+
+
+
+
+

61-60

+
+
+
+
+

62-61

+
+
+
+
+

63-62
+
+
+
+
+
+
+
64-63
+
+
+
+
+
+
+
65-64
+

+
+
+
+

66-65

+
+
+
+
+

67-66

+
+
+

+

68-67
+
+
+
+
+
+

69-68
+
+
+
+

+
+
70-69
+
+
+
+

+

71-70

+
+
+
+
+
+
72-71
+
+
+
+
+
+
+
73-72
+
+
+
+
+
+
+
74-73
+
+
+
+
+
+
+
75-74


+
+
+
+
+
76-75


+
+
+
+
+
77-76


+
+
+
+
+
78-77


+
+
+
+
+
79-78


+
+
+
+
+
80-79


+
+
+
+
+
81-80


+
+
+
+
+
82-81


+
+
+
+
+
83-82


+
+
+
+
+
84-83


+
+
+
+
+
85-84


+
+
+
+
+
86-85


+
+
+
+
+
87-86


+
+
+
+
+
88-87


+
+
+
+
+ نقشه 3-2 نقشه هیدرولوژی اقلیم:
اين منطقه به‌طور كلي از گردش عمومي جو حاكم بر البرز مركزي پيروي مي‌كند. بنابر اين در تابستان تحت تأثير سيستم فشار زياد جنب حاره قرار مي‌گيرد كه بدين لحاظ ميزان بارندگي كم و ناچيز است. به‌طور كلي در اين منطقه بارندگيهاي تابستاني اكثراً به دليل عبور سيستم‌هاي كم فشار (نوع سرد) ديناميكي مي‌باشد كه از نواحي شمال ايران عبور مي‌كند. عبور اين جريانها از روي شيبهاي شمالي جبال البرز گاهي تا خط‌الرأس منطقه مورد مطالعه كشيده شده و بارندگيهاي را در قسمت‌هاي شمالي منطقه باعث مي‌شود.
در بعضي از موارد جريانهاي گرم و مرطوب موسمي اقيانوس هند در لايه زير جو منطقه (2 تا 3 كيلومتري از سطح زمين) تأثير مي‌گذارد كه چنانچه با امواج سيستم‌هاي كم‌فشار عرضهاي مياني تداخل نمايد، ضمن ايجاد ناپايداري، بارندگيهاي شديدي را به دنبال مي‌آورد. در زمستان كه سيستم پرفشار جنب حاره ايران را به سوي عرضهاي جغرافيايي پايين (زير 20 درجه شمالي) ترك مي‌كند فضاي كشور جهت عبور جريانهاي كم‌فشار و پرفشار عرضهاي ميانه (مديترانه‌اي) مساعد مي‌شود. نتيجه اين تحولات بارشهاي زيادي است كه در فصل زمستان اتفاق مي‌افتد.
به‌طور كلي عبور سيستمها عمدتاً از غرب به شرق يا از جنوب غربي به شمال شرقي است. جريانهاي غربي بيشتر مناطقي را تحت تأثير قرار مي‌دهد كه رشته‌كوههاي آن داراي روند شمالي‌ـ‌جنوبي باشد (يادآوري مي‌شود كه در درون سلسله جبال البرز كه داراي محور شرقي، غربي است روندهاي كوچك شمالي، جنوبي ديده مي‌شود) اما جريانهاي جنوب غربي ـ شمال شرقي به دليل دارا بودن مؤلفه قائم بيشترين بارش را بر روي محور جبال البرز بوجود مي‌آورد.
در بهار وجود ناپايداري همرفتي در تشديد بارندگي منطقه نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند. وجود سيستم فشار زياد سيبري بر ناحيه شرق آسيا باعث انتقال هواي بسيار سرد به سوي منطقه دامغان شده و دما را به مقدار زياد پايين مي‌آورد. ورود جبهه سرد به منطقه و نزول درجه حرارت در صورت مساعد بودن وضعيت جوي سبب ريزش برف با چگالي كم مي‌گردد. بنابر اين سيستم فشار زياد سيبري بنا به موقعيت و نوع جريان تا اندازه‌اي بر روي منطقه اثر مي‌گذارد. هر قدر مركز اين سيستم فشار بيشتر باشد شدت جريانها زيادتر شده و در صورت وجود مركز فشار زياد با گسترش كمتر، به صورت جريانهاي ضعيف‌تري بر روي منطقه عمل مي‌كنند. همچنانكه در بالا اشاره شد بخشهاي شمالي منطقه متأثر از جريانهاي شمالي خزر مي‌باشد. صعود توده هوا از نواحي خزر سبب انتقال رطوبت شده و بارندگيهايي را در منطقه مورد مطالعه باعث مي‌گردد، ليكن مقدار اين ريزشها در مقايسه با تأثير اين جريانات بر دامنه‌هاي شمالي البرز بسيار كمتر است. بيشترين مقدار بارندگيهاي منطقه در اواسط بهار مي‌باشد و سهم بارندگيهاي تابستاني در مقام مقايسه بسيار ناچيز است.
شبكه‌بندي ايستگاه‌هاي هواشناسي
تأثير عوامل مختلف آب و هوايي به منطقه مطالعاتي و مرتفع بودن منطقه و كمبود چشمگير ايستگاههاي درون حوضه‌اي موجب گرديد كه از ايستگاه‌هاي مجاور محدوده مطالعاتي جهت آناليز تجزيه و تحليل استفاده شود. بدين ترتيب طيف ارتفاعي ايستگاه‌ها از 810 متر از سطح دريا (ايستگاه ده‌نمك) تا 2700 متر از سطح دريا (ايستگاه بهان) در محدوده مطالعاتي مي‌باشد. بديهي است هدف اصلي از اين گسترش دستيابي به روابط منطقه‌اي مناسب پروژه مي‌باشد. جدول شماره (3-3) مشخصات عمومي ايستگاه‌هاي وابسته به وزارت نيرو و سازمان هواشناسي درج گرديده است. جدول شماره (3-7): مشخصات عمومي ايستگاه‌هاي مورد بررسي به تفكيك سازمان متبوعه
تعداد ايستگاه‌هاي وابسته
به سازمان هواشناسي
تعداد ايستگاه‌هاي وابسته به
وزارت نيرو
نوع ايستگاه
تعداد
نوع ايستگاه
تعداد
سينوپتيك
3
تبخيرسنجي< br />5
كليماتولوژي
12
باران‌سنج معمولي
20
باران‌سنجي
14
باران‌سنج ذخيره‌اي
8
جمع
29
جمع
33 بررسي صحت و سقم داده‌هاي بارندگي
اغلب در يك دوره طولاني بر اثر تعويض دستگاه اندازه‌گيري، جابجايي ايستگاه، تعويض مأمور، آماربرداري و يا از بين رفتن حريم ايستگاه ناشي از احداث ساختمان و يا رشد درختان در اطراف آن، آمار همگن بودن خود را از دست مي‌دهد. براي كنترل همگني علاوه بر مقايسه نظري آمار همزمان ايستگاه‌هاي مورد بررسي، داده‌ها با بهره‌گيري از روش منحني جرم مضاعف و روش آزمون توالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. دمای هوا
در مطالعه دمای هوا پارامتر هایی همچون حداکثر دما، حداقل دما و متوسط دمای ماهانه و سالانه مورد اهمیت می باشد. و مورد بررسی قرار گرفته شده است. و دراین راستا آمار به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است.
جدول شماره 3-8 وضعیت دمای ماهانه ایستگاه فیروز کوه
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
متوسط حداکثر دما
19. 0
11. 0
5. 2
2. 4
4. 0
9. 7
16. 3
21. 2
26. 0
28. 4
29. 3
25. 2
متوسط حداقل دما
1. 9
-3. 0
-7. 1
-10. 6
-9. 0
-3. 6
1. 4
5. 0
9. 0
12. 6
12. 0
6. 8
متوسط دما
10. 4
4. 0
-0. 9
-4. 1
-2. 5
3. 1
8. 9
13. 1
17. 5
20. 5
20. 6
16. 0
منبع :محاسبات نگارنده
نمودار شماره 3-1 وضعیت دمای ماهانه ایستگاه فیروز کوه نقشه 3-3 نقشه هم دما
رطوبت:
رطوبت عامل بالقوه ای در ساختمان است که می تواند سلامتی و آسایش ساکنین آن را به مخاطره اندازد و به زیبایی و مصالح ساختمان لطمه وارد کند مقاومت حرارتی دیوارهای مرطوب نیز، به دلیل آب موجود در آنها کاهش می یابد و در نتیجه، دمای سطح داخلی دیوارها پایین آمده، امکان بروز تعریق بر روی چنین سطوحی افزایش می یابد ؛ که این، خود می تواند باعث نارضایتی از شرایط حرارتی هوا داخلی ساختمان یا افزایش میزان سوخت مصرفی سیستم های مکانیکی شود. جدول شماره 3-9 وضعیت رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فیروزکوه
ماه
پارامتر
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
حداقل رطوبت
28. 8
37. 2
47. 0
51. 0
46. 6
37. 9
31. 4
26. 2
25. 7
27. 8
23. 6
23. 5
حداکثر رطوبت
77. 1
79. 8
83. 0
83. 2
81. 3
80. 6
76. 2
72. 3
67. 2
68. 4
67. 3
72. 3
میانگین رطوبت
48. 2
56. 0
63. 9
67. 1
63. 1
55. 8
48. 9
43. 8
42. 3
44. 0
40. 8
42. 8
منبع: محاسبات نگارنده
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *