منابع مقاله درمورد حقوق بشر

این امور باید اختلافات ناشی از جنس، سن و ملیت را نیز بیفزائیم. کارگران زن ـ از نظر برخی مقررات حمایتی با کارگران مرد تفاوت هایی دارند. از نظر سن نیز، از سویی، حداقلی برای سن شروع به کار تعیین شده و به کار گماردن کودکان در سنین کم ممنوع است؛ از سوی دیگر، کارگران نوجوان و کم سن نیز در مورد مقررات مربوط به ساعت های کار و اضافه کاری و مانند آن با کارگران دیگر فرق هایی دارند. کارگران خارجی نیز تابع مقررات خالص اند. شاید بتوان گفت که امروزه در همه ی کشورها استخدام کارگر بیگانه موکول به دریافت پروانه ی کار است و هر چند مواردی برای معافیت از این پروانه در نظر گرفته شده و عده ای هم بدون رعایت مقررات و دریافت پروانه ای کار به کار مشغول هستند مانند کارگران افغانی که در ایران بدون اخذ هیچگونه مجوز مشغول به کار و فعالیت می باشند.
در مورد تنوع حقوق کار و مقررات آن لازم است یادآور شویم که تنوع مقررات هر چند که ضروری به نظر می رسد ولی بالاجبار باید محدود باشد، زیرا تنوع زیاد این مقررات سبب خواهد شد که آگاهی از آنها بسیار دشوار شود و کارگران از حقوقی که دارند، آگاه نشوند. به هر حال برای انطباق مقررات و قواعد حاکم بر رابطه ی کار با واقعیت های خارجی باید در کنار قوانین و مقررات از روش های دیگر استفاده کرد. به همین دلیل است که در کشورهایی که نیروی کار اهمیت بیشتر می دارد و سازمان های کارگری قدرت لازم را دارند، پیمان های جمعی به عنوان درمان این مشکل نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.

گفتار دوم: جنبه ی امری حقوق کار
1. مفهوم قانون امری

اصولاً هر قانونی دارای جنبه ی اجبار و الزام است و از این رو، در آن امر و دستور نهفته است. ولی در اصطلاح حقوقی، مفهوم قانونی امری را در برابر قوانین تکمیلی یا تفسیری بکار می برند و در تفاوت قوانین امری و تکلیفی گفته اند که مبنای تقسیم قوانین به این دو دسته، درجه اجبار ناشی از قانون است. گاه جهات و مبانی قانون در نظر قانونگذار به اندازه ای اهمیت دارد که تراضی بر خلاف آن مجاز نیست. ولی در مورد قوانین تکمیلی یا تفسیری، چنین نیست. در این مورد، قاعده ای که قانونگذار بیان می کند، مستلزم راه حلی است که به نظر او سودمند است ولی اشخاص می توانند در قراردادهای خود ترتیب دیگری مقرر کنند در حقوق کار، بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزء نظم عمومی اجتماعی محسوب می شوند.
2. نظم عمومی اجتماعی
قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی اند که برای حفظ منافع جامعه وضع شده اند. از آنجا که قوانین کار برای حفظ منافع کارگران و حمایت از حقوق آنان و آرامش اجتماعی به وجود آمده اند، این قوانین دارای خاصیت نظم عمومی اند و برای تمایزشان از سایر طرفین مربوط به نظم عمومی، آنها را قوانین نظم عمومی اجتماعی می گویند. بدین گونه است که حقوق کارگران به ترتیب مقرر در قانون کار، جنبه حداقل دارد و نمی توان مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای او منظور کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که هر گاه مزایای مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد، با مزایای قانونی مطابقت داشته، ولی در حین اجرای قرارداد، مقررات دیگری وضع شود که شرایط کار را به نفع کارگر تغییر دهد و مزایای مندرج در قرارداد کمتر از مزایای مقرر در قانون جدید باشد، آیا قانون جدید بر روابط کاری ای که پیش از تصویب آن به وجود آمده است، نیز حاکم است یا توافق پیشین طرفین همچنان معتبر است؟ پاسخ آن است که قرارداد طرفین در مورد این شرط، از تاریخ تصویب قانون جدید بی اثر می باشد.
3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی
هر چند مفهوم نظم عمومی و قانون امری اقتضاء می کند که هر نوع توافقی بر خلاف آن نادرست باشد با این همه در قوانین برخی از کشورها همراه با قاعده ی مربوط به عدم صحت توافق برای تقلیل مزایای قانونی، قاعده ی دیگری نیز به صراحت پیش بینی شده است که برای آن، هر قراردادی که در بردارنده ی مزایایی بیشتر از مزایای مندرج در قانون کار باشد، معتبر است. وی در صورتی که صریحاً چنین حکمی هم مقرر نشده باشد، می توان آن را با توجه به فلسفه ی حاکم در حقوق کار پذیرفت، هر چند قرارداد منعقد شده به ظاهر منطبق با قانون نیست، ولی چون هدف مقررات کار حمایت از کارگر است و مزایای یاد شده در قانون، حداقل محسوب می شود، حمایت بیشتر از کارگر و دادن امتیازهایی بیشتر از آنچه قانون مقرر داشته است منعی ندارد. تشخیص اینکه در چه موردی شرط مغایر با قانون، مستلزم مزایای بیشتری برای کارگر بوده و در نتیجه صحیح است، با مراجع صلاحیت دار است. در این مورد، باید ضابطه نوعی در نظر گرفته شود نه ضابطه ی شخصی؛ یعنی، نباید تشخیص این امر به نظر کارگر واگذار شود یا بر مبنای وضع خاص او صورت گیرد. ارزش و مبنای امتیازی که برای کارگران در نظر گرفته شده، باید با توجه به هدف قانونگذار در وضع حکم قانونی و فایده ای که برای آن در نظر داشته است مشخص شود.
در مورد بحث ضمانت اجرای کیفری لازم است ذکر گردد که جنبه ی امری قوانین کار این نتیجه را در پی خواهد داشت که هر نوع توافقی بر خلاف آن و در جهت کاهش امتیازهای کارگران باطل محسوب شود، ولی این راه حل به تنهایی کافی نیست و افزودن بر آن برای تخلف از مقررات کار معمولاً ضمانت اجرای کیفری هم مقرر می شود. البته مجازات های مقرر در قوانین کار، بیشتر متوجه تخلف های کارفرمایان است و در واقع، جزئی از جنبه ی حمایتی حقوق کار و مکمل قواعد امری آن محسوب می شود. وضع مجازات و گرایش به ایجاد نوعی حقوق کار کیفری بیشتر برای جلوگیری از تخلف و وقوع جرم است و به عبارت روشنتر، جنبه ی بازدارنده دارد. کارآیی نداشتن ضمانت اجراهای قانونی و حتی ضمانت اجرای کیفری معلول عوامل گوناگونی است؛ از جمله کارگران غالباً به حقوق خود آشنا نیستند و در مواردی هم که از حقوق خود آگاهند، از ترس اخراج از طرح دعوی علیه کارفرما خودداری می کنند. زیرا کارفرما به استناد حق مالکیت، خود را حاکم مطلق کارگاه می شمارد و اداره ی آن را حق انحصاری خود دانسته و برای کارگران در این امر حقی نمی شناسند. ضمانت اجرای کیفری هم برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها کافی نیست. زیرا پرداخت جریمه ی نقدی برای کارفرما سنگین نیست و مجازات زندان هم به ندرت درباره ی کارفرمایان اعمال می شود.
4. نظارت بر اجرای مقررات کار
برای تأمین اجرای مقررات کار و حمایت از کارگران، غیر از ضمانت اجراهای قانونی، همبستگی و آگاهی کارگران می تواند نقش مؤثری ایفا کند. از دیدگاه اجرایی، نظارت مقام های عمومی کشور بر اجرای این مقررات نقش مهمی دارد. این تکلیف در بیشتر کشورها بر عهده ی بازرسی کار است. بازرس کار که به شکلی در وزارت کار انجام وظیفه می کند، دارای وظایف سنگینی می باشد.
با توجه به مشکلات یاد شده، نادرست نخواهد بود، اگر بگوییم میان مقررات کار و اجرای آنها تفاوت بسیار است. درست است که در حال حاضر قوانین کار در بسیاری از کشورها نسبتاً مترقی اند و مقررات بسیاری از به نفع کارگران مقرر می کنند، ولی در عمل این مقررات به سبب ضعف اقتصادی کارگران و نیاز آنان و نیز عدم همبستگی کارگران و بی توجهی دولت ها، به خوبی و به طور کامل اجرا نمی شوند.

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار
هر چند مقررات کار در جهت بهبود شرایط کار و زندگی کارگران تنظیم و وضع می شود و بدین جهت جنبه ی اجتماعی دارد، نسبت به مسائل اقتصادی نمی تواند بی توجه باشد. افزون بر آن، میان ملاحظات اجتماعی و جهت اقتصادی تعارض وجود دارد که در تنظیم مقررات کار، این تعارض، که گاهی بسیار شدید است باید مورد توجه قرار گیرد.
1. مفهوم اجتماعی حقوق کار
همان طور که می دانیم حقوق کار به دنبال جنبش ها و مبارزات کارگری و نیز به سبب پشتیبانی و فعالیت انسان دوستانی که از کارگران دفاع کردند، برای رفع بی عدالتی و بهتر کردن زندگی کارگران به وجود آمد. از آنجا که بهبود شرایط کار و به طور کلی زندگی کارگران، هدف اصلی و اساسی حقوق کار را تشکیل می دهد و با عنایت به اینکه گام هایی که در این راه برداشته شده و یا می شود، با محدودیت هایی از لحاظ مسائل اقتصادی روبرو می شود، در برابر عنوان اقتصادی مرسوم شده است که از این هدف ها با تعبیر اجتماعی یاد شده و گفته شود که پیشرفت اجتماعی، علت وجودی حقوق کار است. به تعبیری ساده تر حقوق کار از آن جهت جنبه ی اجتماعی دارد که به
یک مشکل اجتماعی یعنی مسائل بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه که همان کارگران می باشد می پردازد.
از این دیدگاه مقررات کار در واقع عبارت از محدودیت هایی است که برای حفظ منافع کارگران، بر حاکمیت کارفرما وارد می شود.
به عبارت دیگر این مقررات قواعدی است که کارگران را در برابر قدرت مطلق کارفرما که در اقتصاد سرمایه داری در اداره ی کارگاه و تصمیم گیری، اختیارات وسیع و بلکه تام دارد، حمایت کرده و ضعف اقتصادی ایشان را تا حدودی جبران کند. به تعبیر برخی از حقوقدانان، حقوق کار اگر نمی تواند بی عدالتی را یکسره ریشه کن کند، سعی دارد آن را در روابط میان کارگر و کارفرما محدود کند. از لحاظ اجتماعی می توان اضافه کرد که حقوق کار افزون بر تأمین منافع کارگران، به ایجاد آرامش و صلح و صفا، در جامعه کمتر می کند. زیرا هر گاه منافع کارگران به گونه ای منصفانه فراهم شود، از برخورد آنان با کارفرمایان جلوگیری می شود.
افزون بر آن رفع نیازمندی های کارگران موجب می شود که اعتصاب ضرورت پیدا نکند و این خود نه تنها از نظر اقتصادی مفید است بلکه از جهت آسایش جامعه نیز اهمیت دارد. زیرا اعتصاب به ویژه در بخش هایی که مربوط به خدمات عمومی مانند آب، برق، حمل و نقل و … است زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و آن را مختل می کند.
با توجه به اهمیت فراوان که حقوق کار برای کارگر دارد، گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که مقررات کار می تواند در بازیافتن شخصیت انسانی، به کارگر کمک کند و نادیده گرفتن حقوق آنان، باعث شود که آنها از زندگی انسانی محروم می شوند. با عنایت به نقش مهم مقررات کار در تأمین حقوق کارگران و فلسفه پیدایش آنها، برخی معتقدند که این قواعد باید در جهت منافع کارگر و تضمین حقوق او تفسیر شود.
رسیدن به هدف های حقوق کار در زمینه ی اجتماعی با محدودیت های اقتصادی برخورد می کند. هر گاه که در جهت بهبود وضع کارگران برداشته شود و هر حقی که به موجب مقررات به آنان داده شود امتیاز نامیده می شود و از دیدگاه اقتصادی به شکل افزایش هزینه تولید جلوه گر می شود. از همین روست که به پرداختی های کارفرما بابت نیروی کار عنوان هزینه های اجتماعی داده می شود.
از طرفی حقوق کار در مجموع هزینه کلی نیروی کار را بالا می برد و بر قیمت تمام شده کالا می افزاید و منافع کارفرما را تهدید می کند. از این لحاظ به حقوق کار بنگریم ملاحظه می شود که یک مسئله جنبه محوری و اساسی پیدا می کند و آن مسئله فرد و یا حقوق می باشد. مزد و حقوق برای کارگر امری حیاتی است زیرا تنها وسیله برای معیشت وی به شمار می آید. از این روست که بیشتر درخواست های کارگران در زمینه ی افزایش حقوق و فرد می باشد و بیشتر اعتصاب ها برای بهبود وضع دست فرد است و چون منافع کارفرما در اثر این افزایش محدود می گردد سبب ایجاد اختلاف و بروز مشکلات اجتماعی می شود.

2. واقع گرایی در روابط کار، دگرگونی های کنونی و چاره جویی
روابط کار، همان گونه که اشاره گردید از دو بعد اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است. مدت زمانی طولانی بعد اجتماعی کار به طور خاص مورد توجه بود. در سطح جهانی نیز سازمان های بین المللی بر ارزش کار انسان تأکید ورزیدند. سازمان بین المللی کار در پایان جنگ جهانی اول به وجود آمد از همان آغاز در اساس نامه خود مجموعه ای از حقوق بنیادین را برای کارگران بر شمرد فرد مناسب و عادلانه، ساعات کار محدود، آزادی سندیکایی، … در اعلامیه ای هم که در سال 1994 تصویب گردید و سپس ضمیمه اساس نامه شد بر اصول مترقی تری تأکید شد از جمله آن که، کار انسان را نباید کالا شمرد نه از لحاظ قانونی و نه در عمل و اینکه هر انسانی صرف نظر از نژاد، جنس، عقیده و … باید بتواند با حفظ کرامت انسانی به شکوفایی مادی و معنوی دست یابد. سازمان ملل متحد نیز چه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 و چه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1966 و چه در معاهده های متعدد دیگر در زمینه حقوق پناهندگان، حقوق کودک لغو و منع هر نوع تبعیض علیه زنان به مسائل کار و کارگری بعد حقوق بشری داد. کرامت انسانی و نیز ارزش والای کار او به مثابه جلوه ای از وجود هر فرد، به صورت شفاف اعلام شد.
در سایه ی این امور و با توجه به توان بالای سازمان های کارگری، حقوق کار توانست در دوره ای طولانی وضع کارگران را به صورت قابل ملاحظه ای بهبود بخشد و خود نیز عاملی برای تنظیم و تعدیل رقابت بنگاه های اقتصادی و کارگاه ها شود. با آنکه حمایت های مورد نظر حقوق کار در همه جا به صورت کامل و مطلوب اجرا نمی شد و تحقق نمی یافت، نمی توان نقش مهم این رشته از حقوق را در بهبود وضع جامعه انکار کرد.
در دو دهه ی اخیر، دگرگونی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب شده است، که دستاوردهای حقوق کار با چالش جدی مواجه شود. دفتر بین المللی کار در گزارش سال 2003 خود به کنفرانس بین المللی کار از پدیده ای سخن به میان می آورد که بسیار نگران کننده است: پدیده افزایش نبود حمایت از کارگران که به صورت های گوناگون در کشورهای مختلف ظاهر می شود.
برای نمونه در کشوری مانند فرانسه که حقوق کار پایگاهی استوار و جایگاهی بلند دارد و در حالی که دیوان عالی این کشور در همین سال های اخیر بر اجرای ضوابط مساعدتر نسبت به کارگر، در فرض تعارض ضوابط، به عنوان یک اصل بنیادین حقوق کار، پای می فشارد، حقوقدانان برجسته این کشور از بدتر شدن شرایط کار و خشونت معنوی علیه کارگران و آزار و اذیت آنان نگران هستند.
بنابه گزارش دفتر بین المللی کار کاهش حمایت های حقوق کار یا گسترش پدیده عدم حمایت، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله است پدیده جهانی شدن یا جهانی سازی.
پس از فروپاشی نظام های به اصطلاح سوسیالیستی، نظام سرمایه داری و شبکه های مالی، اطلاعاتی و صنعتی آن قدرت فراوانی یافتند. با گسترش بازرگانی بین المللی و تأسیس سازمان تجارت جهانی، چرخش آزاد سرمایه در سطح جهانی تا اندازه ی زیادی تسهیل شد. سرمایه ها به سوی کشورهایی سرازیر شدند که از لحاظ قوانین مالیاتی و گمرکی و کار و … به آنها امتیازات بیشتری می دادند. ایجاد مناطق آزاد در بسیاری ا کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین به منظور معافیت از قوانین کار و مالیاتی و دعوت از سرمایه گذاران خارجی خود نشان از توجه بیشتر به تولید ارزان تر و بی توجهی به نیروی کار دارد.
کشور ما نیز از این دگرگونی ها در امان نبوده است. افزایش بی رویه جهت ساختار ناسالم اقتصادی، گسترش فعالیت های غیر مولد به جای فعالیت های مولد و اشتغال زا، نرخ بالای بیکاری همه و هم نشان از وجود شرایطی دشوار برای کارگران است. در این میان قانون کار هم که محصول تعارض بنیادین بین دو دیدگاه در میان حاکمان بوده است. به صورتی تدوین شده است که در مواردی بهانه به دست مخالفان حقوق کارگران می دهد و در مواردی هم با ابهام ها و کاربرد برخی از واژه های قابل تفسیر، راه را برای فرار از مقررات کار هموار کرده است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار کار و سرمایه، سخنان کسانی که مدعی اند اگر قوانین کار بخواهند همچنان نقش مهمی در محیط اقتصادی و سیاسی کنونی داشته باشند، بایستی بتوانند با وضعیت و شرایط جدید منطبق شوند؛ قابل تأمل و توجه است چرا که

]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *