مطالعه‌ی اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۰

۴۶ 

 

١۵ 

 

حجم جامعه 

 

 

٧۶ 

 

١١ 

 

١١ 

 

۴١ 

 

١٣ 

 

حجم نمونه 

 

روش نمونه‌گیری این پژوهش نیز تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. این روش نمونه‌گیری بیشترین کارایی را دارد ودرمواقعی که اطلاعات مختلف درباره‌ی طبقه‌های متفاوت جامعه‌ی آماری، که پارامترهای مختلف دارند، لازم باشد انتخاب خوبی است. (سکاران، ١٣٨۵، ص ٣١۵)
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش و ابزارجمع‌ آوری اطلاعات در این کار پژوهشی کتابخانه‌ای و میدانی است. به این صورت که برای دستیابی به پیشینه‌تحقیق و مبانی نظری آن با مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه‌ی کتب و مقالات مرتبط اطلاعاتی گردآوری شد. در مرحله‌ی میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته (که از پرسشنامه‌ی به کاربرده شده درسازمان هوا فضا توسط آقای ناصر کلاته اقتباس شده و طبق نظر اساتید راهنما و مشاور در آن تغییراتی اساسی ایجاد شده است) برای جمع‌ آوری اطلاعات اقدام به
عمل آمد. این پرسشنامه شامل ٢٧ گویه می‌باشد که گویه‌های شماره‌ی ٢،١١،١٢،٢٢ بعد فرهنگ
قوی، گویه‌های شماره‌ی ٢۴،٢٣،١۴،١٣،٩،٨،٣بعد قابلیت فردی، گویه‌های شماره‌ی ٢۶،٢٠،١۵،٧،۶،۵،١ بعد مبادله‌ی اطلاعات، گویه‌های شماره‌ی ٢٧،٢۵، ٢١،١٧،۴ بعد آرمان مشترک وگویه‌های شماره ی١٩،١٨،١۶،١٠بعد رهبرمتفکررا مورد پرسش قرار می‌دهند. گویه‌های پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و براساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت ازخیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. نحوه‌ی امتیازبندی گویه‌ها از یک تا پنج می‌باشد. امتیازبندی بدین شکل است که به پاسخ خیلی کم ١نمره، به پاسخ کم ٢نمره، به پاسخ تاحدودی ٣نمره، به پاسخ زیاد ۴نمره و به پاسخ خیلی زیاد ۵ نمره اختصاص داده شده است.
ضمناً با توصیه‌ی اساتید راهنما و مشاور، اطلاعاتی از قبیل میزان تحصیلات، سابقه‌ی شغلی، شاخه
اداری، سن و جنسیت توسط پرسشنامه اخد شده است. درجدول ٣-٢ تعداد و شماره‌ی گویه‌های مربوط
به هربعد ازابعاد سازمان یادگیرنده را نشان می‌دهد.
جدول ٣-٢: تعداد و شماره‌ی گویه‌های مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد گویه گویه‌های مربوطه ابعاد ردیف
۴ ٢٢،١٢،١١،٢ فرهنگ قوی ١
٧ ٢۶،٢٠،١۵،٧،۶،۵،١ مبادله‌ی اطلاعات ٢
٧ ٣،٨،٩، ٢۴،٢٣،١۴،١٣ قابلیت فردی ٣
۵ ۴،١٧،٢١،٢۵،٢٧ آرمان مشترک ۴
۴ ١٠،١۶،١٨،١٩ رهبرمتفکر ۵

 

روایی و اعتبار پرسشنامه
روایی[۸۰]، آن خصیصه‌ی ابزاریا روش جمع‌ آوری داده‌ها است که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی
را تعیین میکند که برای تعیین آن مقولات طرح‌ریزی شده است. ( بست، ١٣٨١، ص ٢٠٠) روایی تعیین می کند که ابزارتهیه شده تا چه اندازه مفهوم خاص مورد نظررا اندازه‌گیری می‌کند. (سکاران، ١٣٨۵، ص ٢٢٢)
در این پژوهش برای اطمینان از روایی پرسشنامه، ابتدا به اصل آن (پرسشنامه‌ی استفاده شده درپایان‌نامه‌ی آقای ناصر کلاته که با موضوع مطالعه‌ی ابعاد سازمان یادگیرنده، درسازمان هوا فضا، در مقطع کارشناسی ارشد و دردانشگاه آزاد واحد تهران جنوب تهیه و تدوین شده است) مراجعه شد و با بهره‌گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور تغییراتی متناسب با مفهوم چارچوب نظری مطرح شده در این پژوهش، ابعاد آن و ویژگیهای اداره‌ی مورد مطالعه صورت گرفت. لذا می‌توان گفت که با توجه به مبنای نظری، نظراساتید راهنما و مشاور و درنظرگرفتن تعاریف عملیاتی متغیرها در تدوین پرسشنامه، تا حدود زیادی روایی پرسشنامه افزایش یافته است.
اعتبار[۸۱]، کیفیت ثبات وپایایی است که ابزار یا روش جمع‌ آوری داده‌ها در طول زمان نشان می‌دهد و به عبارت دیگرثبات و پایایی آنچه که به وسیله‌ی ابزار یا روش تعیین می‌شود اعتبارنامیده می‌شود. (بست،١٣٨١، ص٢٠٠)
در این پژوهش برای اطمینان ازاعتبارپرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی نمونه‌ی ١۵نفری از جامعه‌ی آماری انتخاب و پرسشنامه روی آنها اجرا شد و بعد ازجمع‌ آوری داده‌ها، نتایج آن با بهره گرفتن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت که میزان اعتبار بدست آمده ٩/٨٧ ٪ می‌باشد.
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
دراین پژوهش، به منظورتجزیه وتحلیل داده ها‌ی گردآوری شده ازروش های مربوط به آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در روش‌های آمارتوصیفی از جدول توزیع فراوانی، نمودار دایره‌ای و شاخص‌های مرکزی و پراکندگی همچون میانگین، فراوانی، درصد و انحراف معیاراستفاده شده است.
در مورد آمار استنباطی نیزاز آزمون‌های T تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس یک راهه (AVOAN) بهره گرفته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *