منابع مقاله درمورد لیبرالیسم اقتصادی

دگرگونی شرایط به گونه ای است که ماهیت قوانین سنّتی کار از زیر سئوال می برد. دیگر نمی توان از طریق اعمال مقررات یکسان روابط کار را سامان بخشید، انعطاف پذیری واژه ای کلیدی در برابر قوانین خشک و متعصّب است.
در مورد بحث انعطاف پذیری حقوق کار، در بحث از مفهوم نظم عمومی اجتماعی به ذکر این نکته پرداختیم که مقررات کار جنبه حداقل دارند و تخلف از آنها در جهت کم کردن مزایای قانون کارگری، مجاز نیست، ولی برعکس، توافق در جهت افزایش مزایای قانونی به موجب پیمان جمعی کار یا قرارداد فردی کار، در حقوق برخی از کشورها به صراحت مجاز شناخته شده است و این خود به نوعی انعطاف پذیری در بحث حقوق کار می باشد. برخی از حقوقدانان چنین نظری دارند و برآنند که قوانین مربوط به نظم عمومی اقتضا دارد که در هیچ جهتی از آن تخطی نشود؛ در حالی که با وجود تکیه بر نظم عمومی، تخلف از شرایط قانونی را در جهتی که مساعدتر به حال کارگر باشد، مجاز می دانیم.
هر چند از لحاظ کلی ایرادی به نظر نمی رسد که انعطاف پذیری را در مفهومی وسیع بکار بریم، با توجه به اینکه طرفداران نظر یاد شده می پذیرند که در حقوق کار، دو نوع قواعد مربوط به نظم عمومی وجود دارد. یکی از قواعد که نقش کاهشی در حقوق و مزایا دارد و دسته ی دوم که مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارگران می باشد. و از آنجا که قواعد دسته دوم در واقع بازتاب دهنده تحول حقوق کار و به بیان دیگر ثمره ی مجازات و جنبش های کارگری در سده های اخیر است، این حالت انعطاف پذیری به معنایی که در این چند ساله مصطلح شده به شمار نمی آید؛ بلکه نتیجه منطقی جنبه ی حمایتی حقوق کار محسوب می شود.
در یک از دو دهه ی اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی و دگرگونی های فنی کشورهای صنعتی و بحران های مالی و اقتصادی این کشورها و نیز بحران های کشورهای در حال توسعه و تردیدهایی که در زمینه نقش دولت پیش آمده است و آنچه در زمینه کم شدن نظارت دولت بر امور اقتصادی و سیاست موسوم به خصوصی سازی مطرح می شود، کارفرمایان و برخی از مسئولان از قوانین کار انتقاد کرده و وجود قوانین امری را دست و پاگیر دانسته و در صدد راه حلی اند که مقررات کار را با شرایط اقتصادی جدید هماهنگ کنند. این اندیشه است که بیشتر با عنوان انعطاف پذیری حقوق کار مطرح می شود و منظور آن است که کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این دیدگاه که در کشور ما هم طرفدارانی دارد و به عنوان چاره ای برای مشکلات اقتصادی و به شکل تغییر مقررات کار جلوه گر می شود، به دقت ارزیابی گردد.

مبحث پنجم: گذشته ی حقوق کار
1. دوره ی آزادی مطلق
اگر رابطه کار و استخدام پدیده کهن و باستانی است، حقوق کار قدمت چندانی ندارد. از آن زمان که سرمایه داری صنعتی قوت گرفت جامعه متوجه روند ناهنجاری شد که در آن پیشرفت چشم گیر صنعتی، افزایش سرمایه داری را به دنبال خود آورد، در حالی که در مقابل آن فرسایش روحی و جسمی چیز دیگری عاید کارگران نمی گردید.
نظریه پردازی های قرن هیجدهم درباره آزادی طبیعی انسان و تساوی افراد و انقلاب هایی که در پی داشت نتایج خاصی را به بار آورد که در آن اصالت فرد و عناوین آزادی، برابری و برادری اساس و پایه روابط افراد قرار گرفت.
اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 فرانسه حاوی اصول آزادی و برابری حقوق (ماده1): حفظ حقوق طبیعی و غیر قابل تصرف افراد، (ماده 2)، آزادی کامل اراده و قرارداد، (ماده4) آزادی مالکیت (ماده 17) و نظایر آن بود که فرد را در مقام والای اختیار و اقتدار بیان نموده بود. بدین ترتیب، فردگرایی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه پایه گذار لیبرالیسم اقتصادی گردید و به صورت یک ایدئولوژی مشخص در ادبیات حقوقی وارد شد. اصل آزادی در انعقاد قرارداد بر اساس اصالت فرد مخالف هر نوع دخالت دولت و یا گروه های خاص در روابط فی مابین افراد بود. به طور کلی اصول حاکم بر روابط کار در عصر لیبرالیسم اقتصادی را بدین شرح می توان خلاصه نمود:
1. فرد آزاد است هر شغل و حرفه ای را که مایل است برگزیند. بدین معنی که هر کارگر آزاد است خود را آنگونه که میل دارد به استخدام درآورد و هر کارفرما حق دارد هر کس را که مایل است استخدام نماید.
2. هر گونه ائتلاف و اتحاد شغلی و اعتصاب برای کسب امتیازات گروهی ممنوع است و تنها کارفرمایان و کارگران به طور فردی حق مذاکره و انعقاد قرارداد را دارا هستند.
3. هر فرد آزاد است که از ملک و دارایی خود به هر نحوی که مایل است استفاده کند و با آن به کسب و تجارت بپردازد. بدین ترتیب با استفاده از حق آزادی، انعقاد قرارداد و مبادله نیروی انسانی با ما به ازای اقتصادی به صورت معامله متقابل امکان پذیر است.

4. افراد دارای آزادی و حقوق برابرند و بین مردم تمایزی وجود ندارد و هم در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصول مذکور، علی رغم توجیهات ظاهراً قانع کننده خود، به خاطر اینکه هر کس قادر بوده استعداد و توانایی موجود خویش را آنگونه که هست به کار ببندد، طبعاً تا با بکارگیری این استعدادهای نابرابر نمی توانست نتایج متعددی را به بار آورد. از جمله اینکه نتیجه عناوین زیبای مذکور، جهش و ترقی همزمان کاپیتالیسم در مقابل استهلاک طبیعی و تدریجی توانایی کارگران است که نهایتاً دو طبقه متمایز را ایجاد می کرد. بدین ترتیب کارگران دستخوش منافع و مصالح کارفرمایان و کارخانه داران قرار می گرفتند. محرومیت از حمایت دولت، ممنوعیت فعالیت جمعی، مزد کم، ساعت کار زیاد، فقدان بهداشت و تأمین زندگی در خرابه ها و تحمل مشقت های گوناگون حاصل دوران سیاه لیبرالیسم اقتصادی و آزادی مطابق است.
2. دوره ی دخالت دولت
نتایج انقلاب صنعتی و آزادی خواهی قرن هیجدهم، هر چند که مجموعاً تلخ و ناگوار بود، اما این امتیاز قهری را به جای گذاشت که کارگران گرد آمده در مراکز صنعتی و ره یافته از آزادی فکری و تنویر اندیشه، خود را به عنوان طبقه ی بالقوه قدرتمندی احساس نمایند. در قرن نوزدهم جنبش های کارگری رو به فزونی نهاد و کارگران همراه سایر معترضان سیاسی حقوق خاصه خویش را مطالبه می کردند و بدین ترتیب قدم های آغازین برای تدوین اولین قواعد و مقررات کار برداشته شد. تاریخ ظهور قانونگذاری کار بیان کننده ی اختلاف همیشگی و در عین حال ملازمه بین مفهوم اقتصادی و اجتماعی حقوق کار است و هدف قانونگذاران این بوده که بین مفاهیم مذکور تعادل برقرار سازد. به هر حال ناخشنودی از نتایج تلخ لیبرالیسم و نهضت های کارگری نهایتاً دولت ها را وادار به مداخلاتی کرد که منجر به تدوین قوانین کار گردید. بدین ترتیب، حقوق کار در تدریج زمان تکوین یافت.
3. دوره ی روابط جمعی کار
انقلاب صنعتی و آثار فیزیکی و اخلاقی ناشی از آن موجب بروز و ظهور تشکیلات کارگری گردید، اما ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر اصالت فرد راه را به روی اجتماعات گروهی بست. با وجود این، پدیده ی مذکور بسیار قوی تر از قوانین نهی کننده و بازدارنده آن به شمار می رفت، تا جایی که کشورهای اروپای غربی، به عنوان میزبانان انقلاب صنعتی و اجتماعات قهری کارگری، ناگزیر از به رسمیت شناختن سندیکاها و حقوق سندیکایی شدند.
قانون 21 مارس 1884 فرانسه در خصوص آزادی سندیکایی نشان دهنده ی ورود رسمی طبقه ی کارگر در جمع مؤثر ملت به شمار می رود. تحول سریع سندیکاها موجب پیدایش این ایدئولوژی گردید که در آن اقتدار جمعی کارگران اقتدار کارفرمایان را تحت الشعاع خود قرار داد. از این پس دیگر، به علت ایجاد مؤسسات بزرگ صنعتی و تجمع کارگران در یک مرکز صنعتی، روابط انفرادی کار نمی توانست چاره ساز مسائل کار باشد. سندیکالیسم در فرانسه و تردیونیونیسم در انگلستان، از موقعیت های برجسته ای برخوردار شدند. امروزه روابط جمعی کار در کنار مداخلات رسمی دولت، حقوق کار را به عنوان پدیده ای جدی که هیچ جامعه ای از وجود آن بی نیاز نیست مطرح می سازد.
مبحث ششم: حقوق کار امروزی
دوره ها و مراحل گذشته ی کار در مبحث قبلی به توضیح آنها پرداختیم مجموعاً تجربه ی ارزشمندی است که حقوق کار امروزی بر پایه آن استوار است. تجربه مذکور به عنوان سه محور اصلی حقوق کار امروزی می تواند مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
علی رغم اجتماعی شدن بیش از پیش حقوق کار و تحولات اجتماعی در این خصوص بی شک روابط فردی کارگر و کارفرما امروز هنوز عنوان محوری خود را حفظ کرده است. بسیاری از قراردادهای فردی کار، به دور از جنجال های طبقاتی و نظارت دولت، منعقد می شود و آرام و بی سروصدا راه خود را طی می کند. رضایت طرفین در تعیین شرایط کار و مزد ملاک یک رابطه ی کار پایدار است. میزان مهارت کارگران از یک سو و نیاز بازار کار به کارگران از سوی دیگر منجر به انعقاد قراردادهایی می شود که امتیازات آن به مراتب بیش از حداقل و حداکثرهای تعیین شده در قوانین و مقررات کار است. بدین ترتیب روابط آزاد فردی کار تا آنجا که از حدود قانونی تجاوز نکند مورد احترام است. البته، ضمانت اجرای اینگونه روابط فردی کار به موجب قانون و توسط مقامات دولتی ناظر در صورت نیاز قابل اعمال است. با وجود این، در پاره ای موارد نیاز بازار و مهارت کارگران به گونه ای است که طرفین رابطه ی کار اصولاً با مراجع و مقامات اجرایی آشنایی ندارند و به آنان مراجعه نمی کنند.
با توجه به خصیصه حمایتی بودن حقوق کار و ضرورت وجود ضمانت اجرای قواعد حمایتی و با در نظر گرفتن اینکه حقوق کار امری اجتماعی و دارای آثار و تبعات گوناگون عمومی و سیاسی است. دخالت دولت به عنوان اصلی ترین محور حقوق کار امروزی به شمار می رود. به عبارت بهتر، می توان گفت که حقوق کار با دخالت دولت فعلیت می یابد. تنوع این دخالت ها مستلزم یک دسته بندی موضوعی و منطقی است که ذیلاً به اشاره ی آن می پردازیم.
گفتار اول: قانونگذاری
اصلی ترین منبع حقوق کار قواعد و آیین هایی است که با جنبه های گوناگون شکلی و ماهوی در سطح ملی توسط مقامات رسمی زمامدار وضع و اجرا می شود. منابع قانونی که به صورت نظام مدون و لازم الاجرا برای افراد و حتی دولت ایجاد حق و تکلیف می کند بدین شرح است:
1. قانون اساسی
قانون اساسی ضمن آنکه مبین حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضی از اصول کلی و ارزش ها را برای اطمینان خاطر جامعه و ا
فراد آن مقرر می دارد. از جمله این اصول، توجه به حقوق مردم و بیان فلسفه زند گی اجتماعی است. در قوانین اساسی جدید اصول متنوعی که حاکم بر امور و شئون و روابط کار باشد به عنوان اصول آرمانی و یا اجرای پیش بینی می گردد. اهم موارد مذکور در قوانین اساسی امروز بدین شرح است:
ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.
ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می شوند.

ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه گانه ی کشور ایجاد تکلیف می کند تا از راه های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.
2. قوانین عادی
قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان گرایی اساسی و واقع نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست ها نقش تعیین کننده ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجتماعی و نوسان سیاست ها اصولاً قابل تغییرند.
3. مقررات اجرایی کار
هر چند که قوانین عادی با توجه به مسائل و موضوعات و با عنایت به واقعیت ها به تصویب می رسد، اما کثرت مطالب و نیز جزئیات فنّی و تخصصی در حوصله ی کار قانونگذار نیست. بدین خاطر است که قانونگذار با ذکر کلیات، جزئیات امور و ریزه کاری های فنّی و تخصصی و تعیین شرایط ناشی از نوسانات روزمره را بر عهده قوه ی مجریه می گذارد تا به صورت آئین نامه و تصویب نامه قواعد اجرایی قوانین کار را تدوین و اجرا نماید. در این خصوص هر چند که قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص می کند، اما قوه ی مجریه در عمل قادر خواهد بود از طریق وضع آئین نامه های اجرایی، سیاست های خود را بی آنکه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه که خود شایسته می داند، اِعمال نماید. به هر حال با توجه به حق و اختیاری که قوه مجریه در وضع مقررات اجرایی دارد، قواعد مربوط به کار را به صورت آئین نامه های مفصل، بر حجم مجموعه ی قوانین و مقررات کار می افزاید .

مبحث هفتم: روابط جمعی کار
روابط جمعی کار پدیده ی اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار قرار گرفته است. هر چند که حقوق کار در ابتدای امر برای تنظیم روابط فردی کار مطرح شده است، اما مبارزات کارگری در کنار مداخلات دولت یکی از محورهای اصلی برای استیفای حقوق کارگران به شمار می رود. سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی از نظر فیزیکی و انقلاب های اجتماعی از نظر فکری، نیروی محرکه ی پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده اند. نهضت های کارگری در کشورهای صنعتی در قرن اخیر توانسته اند کارگران پراکنده و ناتوان در مقابل کارفرما را به صورت قشر عظیم، مقتدر و قابل توجهی مطرح سازند. به ترتیبی که امروزه هر گونه برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدون حضور و مشارکت سندیکاها محکوم به شکست است.
هر چند که حقوق کار با پشتیبانی قدرت عمومی و ضمانت اجرای دولتی ماهیت اجتماعی و حمایتی پیدا کرده است. اما حقوق جمعی کار این امکان را فراهم می سازد تا کارگران سازمان یافته در مقابل کارفرمایان به نحو دسته جمعی رو در روی یکدیگر قرار گیرند و با مذاکرات و مجادلات منطقی و مبادله ی خواست ها و نیازهای متقابل به نقطه نظرهای مشترک در زمینه ی کار و اشتغال نائل آیند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با استفاده از قدرت تشکیلاتی خود طرف دیگر را وادار به

]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *