No category

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، تجارت آزاد، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

حالی که در همان سال دولت انگلیسی – هندی درآمدی بمبلغ 25.000.000 دلار از انحصار تریاک بدست آورد که درست با درآمد کل دوات معادل بوده است.
بعنوان امپراتوری (دولت انگلستان) خود را کاملاً بی خبر از تجارت قاچاق تریاک جلوه میدهد و حتی برای ممنوعیت آن قرارداد امضا میکنند ولی بعنوان حکومت هندی کشت تریاک، برغم خسارات زیادی که به منابع تولیدی کشور میزند، به بنگال تحمل میکند؛ از یک سو کشاورزان هندی را به کشت خشخاش وامیدارد و از سوی دیگر بزور رشوه انحصار فروش ماده مضر را درست خود نگه میدارد و سپاهی از جاسوسان رسمی را برای ترویج، تحویل، تغلیظ و تهیه آن طبق ذوق چینی بکار میگمارد و در بسته هائی مهیا میسازد که برای قاچاق مناسب باشد. سرانجام محصول را به کلکته ارسال میدارند تا در آن جا بطور مزایده دولتی به حراج گذاشته شود . ولی مأموران دولت کار را چنان ترتیب میدهند که (محصولات بدست) محتکران میرسد تا تحویل قاچاقچیان شده به چین ارسال گردند. صندوقی که برای دولت بریتانیا 250 روپیه هزینه داشت در بازار حراج کلکته به قیمت 1210 تا 1600 روپیه فروخته میشد. ولی باز هم باین بسنده نکرده همین دولت تا این ساعت (3 سپتامبر 1858) وارد معاملات آشکار با سوداگران و صاحبان کشتی شده است که بقصد مسمون سازی یک امپراتوری باستقبال عملیات خطرناک میروند.
امور مالی هند مربوط بدولت انگلستان، در واقع، نه تنها بتجارت تریاک با چین بستگی دارد بلکه بخصلت قاچاق آن مربوط میشود. اگر بنا میشد دولت چین در حین آزاد کردن تجارت تریاک اجازه کشت آن را در چین نیز صادر میکرد خزانه داری انگلیسی – هندی خسارات زیادی میدید . دولت انگلیس در ظاهر تجارت آزاد سم را تبلیغ میکند ولی در پنهانی از انحصار تولید آن دفاع مینماید. هرکجا که ما بسرشت تجارت آزاد بریتانیا از نزدیک مینگریم در زیر چنین «آزادی» انحصار را میبینیم.11
در ایران «تریاق» از عهد باستان شده بود و بمقدار دل کم برای تسکین و درمان بسیاری از امراض بوسیله طبیبان ناموری مانند ذکریای رازی (1313 – 251 هـ. ق) و ابن سینا (428 – 370 هـ . ق)، در قرن های دهم و یازدهم میلادی، تجویز میشده است. مسأله عادت و خوگیر شدن به تریاک یک پدیده جدید و احتمالاً میراث قرن نوزدهم میباشد. در آویش و قلندرانی که پیوسته بین ایران و هند در رفت و آمد بودند مصرف این ماده را باشکال جامد و مایع و دود در ایالات شرقی و جنوب شرقی رواج دادند و سپس کشت خشخاش در گوشه و کنار ایران رواج یافت و حتی در عصر ناصری باطراف تهران نیز رسید ولی مرغوبترین نوع تریاک از محصولات خشخاش ماهان بدست میآمد.
در گذشته مردم جنوب شرقی ایران، بویژه در کرمان، بطور خانوادگی بمصرف این ماده ی افیونی بطور روزمره عادت داشتند. در محافل دولتی و اشرافی ایران نیز، که پیشگام تخدیر و تدخین موادی نظیر چرس، بنگ، حشیش ، توتون، تنباکو … بودند استعمال تریاک نه تنها رواج داشته بلکه یکی از وسایل پذیرائی از مهمانات پر ارج و شأن بوده است. در پی اعدام های عدیده و سخت گیری های شدید در بیست و اند سال اخیر و نیز گرانی و مذمومیت جامعوی، مصرف تریاک در میان روشنفکران و سیاستورزان کاهش یافت ولی باز هم بزم تریاک، همانند بزم مشروبات الکلی، با تشریفات ویژه، در «حقه های زرین و سیمین» بعنوان محملی برای گرمی گردهمایی در معدودی ا محافل «زعمای قوم» در تهران و شهرستان ها هنوز برقرار است. در این راستا هرچند که طرز تلقی طبقات از مصرف تریاک کاملاً تغییر یافته و درپیامد تحولات اخیر تحرک جامعوی شامل این ماده نیز شده است ولی برغم نبود آمار کافی چنین پیداست که تعداد مصرف کنندگان ایرانی به نسبت جمعیت کاهش نیافته و بار مالی و اقتصادی آن افزون تر نیز شده است.
در سطح بین المللی تا آستانه جنگ بین الملل یکم (1918-1914) مصرف مواد افیونی در داروها رواج کافی داشته است. تعداد کسانی که در آغاز قرن در آمریکا بدین مواد عادت داشته اند بیش از تعداد امروز بوده است. بعد از تبلیغ وسیع بر علیه عوارض ناشی از اعتیاد مواد افیونی دولت های ایالتی و فدرال آمریکا آن را ممنوع کردند و بمدت نیم قرن اعتیاد بمواد مخدر یکی از اندیشناکی های جامعه آمریکا بوده است.
بعد از جنگ بین الملل دوم مواد مخدر، که بخشی از آن تازگی داشت، و به 600 نوع میرسید، بعنوان مواد مکیف مورد استفاده قرار گرفتند. این گونه مواد نیز نگرانی جامعه را برانگیخت و به تصویب قوانین جدیدی منجر شد. در سال 1960 «ماری جوانا» (برگ بوته حشیش) بعنوان نمادی از رفتار هنرمندان، بویژه ساز زنان موزیک جاز از یک سو و جین پوشان جوان طبقه متوسط آمریکائی رواج یافت. L.S.D بعنوان یک ماده مخدر شیمی ساخت، همانند اسطوره ضحاک ماردوش «مغزخوار» تلقی گردید. هر قدر الگوی مصرف مواد مخدر تغییر مییافت ویژگی ها و خصایص مصر کنندگان آن ها نیز دگرگونی مییافت. در سال 1950 مصرف کنندگان «ماری جوانا» در بسیاری از دبیرستان های آمریکا منحرف تلقی میشدند در صورتی که بیست سال بعد، یعنی در دهه 1970، همان افراد عادی تلقی میگشتند و مصرف آن در میان دانشجویان بسیار معمول و «ملح» مجلس شمرده میشد.
فصل سوم
متـــودولــوژی
1- جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از همة اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. مزیبت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است.
2- نمونه آماری :
نمونه آماری این پژوهش گروهی از جوانان در شهر مشهد هستند که پرسشنامه در اختیار هریک از آنها قرار داده شده تا نظر خود را در مورد یک یک سؤالات بدهند.
3- روش و محاسبه حجم نمونه :
در این پژوهش برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه مورد نظر 200 نفر انتخاب شده است.
فصل چهارم
یافته های پـژوهش
بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها :
در این پژوهش که بین اعتیاد در جوانان و سایر موارد از جمله فقر مالی، پایگاه اجتماعی، کنترل والدین و … تفاوت معناداری وجود دارد.
ب) تحلیل داده ها :
1) جنسیت
جنسیت
مرد
زن
جمع
فراوانی
125
75
200
درصد
5/62
5/37
100
2) سن
سن
کمتر از 25 سال
بین 25 تا 30 سال
بیشتر از 30 سال
جمع
فراوانی
100
70
30
200
درصد
0/50
0/35
0/15
100
3) وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
جمع
فراوانی
116
84
200
درصد
0/58
0/42
100
4) وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
بیکار
شاغل
جمع
فراوانی
132
0/66
200
درصد
68
0/34
100
5)رشته تحصیلی
4-3 انتگراسيون حرارتي داخلي برج هاي تقطير 32
4-4 مدل سازي برج تقطير و ساختارHIDiC 36
4-5 پياده سازي ساختار انتگراسيون حرارتي داخلي 37
4-6 مبدل حرارتي 39
4-7 روش NTU-? 39
4-8 روش حداقل دماي نزديکي 40
4-9 شير فشار شکن 41
4-10اثر انتگراسيون حرارتي داخلي بر روي ميزان مصرف انرژي 41
4-11اثر انتگراسيون حرارتي داخلي بر روي کيفيت مصرف انرژي 43
4-12 بهينه سازي ترموديناميکي برج تقطير 43
4-13 نمودار دما-آنتالپي 44
4-14 حداقل نيروي محرکه در طراحي فرآيند 49
4-15 نيروي محرکه در برج تقطير 51
4-16 تعيين حداقل اتلاف اکسرژي 53
4-17 نمودار حداقل نيروي محرکه 56
4-18 محاسبه ي الگوريتم (عددي ) 57
4-19 تعيين محل مناسب براي يک برج اصلاح شده 58
فصل پنجم:بررسي الگوريتم بر روي برج تقطيردي بوتانايزر 61
5-1مقدمه 62
5-2 واحد دي بوتانايزر پالايشگاه شيرازUnit 100) ) 62
5-3 انتگراسيون حرارتي داخلي برج تقطير 63
5-4 تعيين حداقل نيروي محرکه در طراحي فرآيند 64
5-5 تعيين محل مناسب براي يک برج اصلاح شده 70
5-6 نتيجه‌گيري 74
فصل ششم: نتيجه‌گيري وپيشنهادات 75
6-1نتيجه‌گيري 76
6-پيشنهادها 77
مراجع 78
پيوست 82
فهرست جدول‌ها
عنوان جدول صفحه
جدول 4-1 مدل هاي اكتيويته مناسب براي حالت هاي مختلف محلول ها 37
جدول5-1.نتيجه شبيه سازي اوليه 71
جدول 5-2. نتيجه شبيه سازي بعد از انتگراسيون 72
جدول 5-3. نتيجه شبيه سازي برج اصلاح شده 72
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل صفحه
شکل1-1. نماي کلي از يک برج تقطير متداول 3
شکل1-2. نمودار برج برگشت پذير براي سيستم دو تايي 5
شکل 4-1. نماي کلي از يک HIDIC ايده آل 33
شکل 4-2. . نماي کلي از يک برج يکپارچه حرارتي داخلي 38
شکل 4-3. تغييرات کار مصرفي کمپرسور بر حسب نسبت تراکم کمپرسور 43
شکل4-4مراحل مورد نياز براي رسيدن به اهداف در برج 44
شکل4-5. نمودار ترکيب براي برج هاي مختلف 48
شکل 4-6.حداقل نيروي محرکه براي شبکه مبدل حرارتي 50
شکل 4-7. تأثير سيال انرژي جانبي بر روي نيروي محرکه 50
شکل 4-8. نمودار اتلاف اکسرژي 53
شکل 4-9. بار حرارتي مبدل جانبي با استفاده از حداقل نيروي محرکه 54
شکل 4-10 اطلاعات پينچ درسيستم هاي چند جزئي 56
شکل 4-11درصد اکسرژي ذخيره شده 59
شکل 4-12 اضافه کردن تعداد سيني هاي مورد نياز 60
شکل5-1. شبيه سازي واحد دي بوتانايزر پالايشگاه شيراز 63
شکل 5-2. شبيه سازي انتگراسيون داخلي برج دي بوتانايزر 64
شکل 5-3نمودار اتلاف اکسرژي براي برج دي بوتانايزر 65
شکل 5-4. نمودار اتلاف اکسرژي بعد از اصلاحات 66
شکل5-5. نمودار بار حرارتي هدف در برج برگشت پذير 67
شکل5-6.نمودار حداقل بار حرارتي براي05/0 = ? 68
شکل 5-7نمودار اتلاف اکسرژي براي 05/0 = ? 69
شکل 5-8درصد اکسرژي ذخيره شده در انرژي جانبي 71
شکل 5-9 موازنه کلي جرم و حرارت 73
فهرست نمادها
علامت
نشانه
جريان تقطير شده
کمبود
اکسرژي جريان
مقدارمولي جريان هاي: خوراک? محصول تقطير ?محصول پايين برج
انتالپي جريان
بارحرارتي منسوب به جوش آور و چگالنده
انتگراسيون حرارتي داخلي برج تقطير
اجزاء
مرحله
ورودي و خروجي جريان ها يا برج
فاز مايع ? بخار
کمترين مقدار
مقدار مولي جريان گاز? مايع
خوراک گرم
انتروپي
دما
ترکيب مولي در فازهاي گاز و مايع
اختلاف
محيط
فصل اول
پيشگفتار
1-1- مقدمه
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي واحدهاي صنعتي، واحد تقطير مي‌باشد. برج‌هاي عمليات تقطير يکي از رايج‌‌‌ترين عمليات واحد در صنايع فرآيندي و در عين‌حال، پرخرج‌ترين واحد از نظر ميزان مصرف انرژي هستند. اين فرآيند سهم قابل ملاحظه اي از مصرف انرژي را در صنعت به خود اختصاص داده است . لذا امروزه با توجه به افزايش بي رويه مصرف حامل هاي انرژي و همين طور قيمتهاي جهاني انرژي تلاش براي يافتن راه کارهايي جهت صرفه جويي انرژي در عمليات تقطير اهميت دو چندان يافته است .کاهش مصرف انرژي در عمليات تقطير? امروزه در کاهش قيمت تمام شده محصولات نيز مي تواند بسيارمؤثر باشد . بنابراين مصرف بهينه انرژي و مقايسه با يک معيار استاندارد و آناليز و تفسير انحراف از حالت استاندارد در مراحل امري ضروري است. به همين دليل ارائه روش هاي کاهش مصرف انرژي نسبت به معيار استاندارد اهميت ويژه اي داشته و مورد توجه قرار دارد. براي بهبود راندمان مصرف انرژي در برج‌هاي تقطير، ايده‌هاي زيادي در مراجع مربوطه، موجود است. اصلاح و بهينه سازي برج تقطير براي بازدهي بهتر انرژي کار بسيار پيچيده اي است]1[.
1-2- بررسي مصرف انرژي در برج تقطير
انرژي لازم در يک فرآيند تقطير از طريق جوش آور تأمين مي شود. با توجه به قابليت در دسترس بودن و همين طور اقتصاد فرآيند? منابع تأمين گرما براي جوش آور عموماً شامل بخارات

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردسلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس

دیدگاهتان را بنویسید