پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

فصل، ابتدا روش پژوهش، جامعة آماری، نمونه و روش نمونهگیری توضیح داده شده است. در ادامه به ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در... متن کامل

پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع گروه کنترل، بهداشت روان، زنان شاغل

استفاده از رويکرد راه حل مدار بررسي شده است. تفاوت هاي قابل ملاحظه اي بين پيش آزمون – پس آزمون در خود سنجي اضطراب و مداخله مديريت خشم گزارش شده است. مود84 (2000) نشان داد که درمان راه... متن کامل

پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع درمان راه حل محور، مقابله با استرس

در اين نوع درمان، تمرکز بر وري مسائلي است که احتمال تغيير در آنها وجود دارد نه به زمينه هاي سخت وغير قابل تغيير ( اوهانلان و واينر ديويس 1989) به همين علت، مشاوره راه حل- محور به مشاوره... متن کامل

پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع رويکرد، درماني، تغيير

تکرار راخه حل هاي قديمي غير موثرشان بايد چه کار کنند.پيام چکيدهدرمانگر مصاحبه کننده معمولا در اواخر جلسه درماني پيام چکيده اي براي مراجع انشاء ميکند که مشتمل بر چها عنصر است( لپچيک... متن کامل

پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع درمان راه حل محور، سلامت روان

گشتالت بر نحوه ادراک آنان ازاين وجود تاکيد مي ورزد . فردريک ( فريتز ) پرلز با قبول تلويحات درماني وجود گرايي به علاوه بسياري از واژگان فني روانشناسي گشتالت ، باعث و باني جنبش گشتالت... متن کامل