دانلود تحقیق با موضوع مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، علائم جمعی، مالکیت خصوصی

فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………… 10
2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1 مالکیت خصوصی………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16
2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16
الف- دیدگاههای کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17
ب- دیدگاههای جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18
2-1-3-3 آيت‌الله مكارم شيرازي………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21
2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23
2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24
2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25
2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25
2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26
2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29
2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29
2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30
2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30
2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31
2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31
2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32
2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35
2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36
2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36
2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37
2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37
2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39
2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38
2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38
2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39
2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40
2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40
2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41
2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41
2-3-6-4 افزا یش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42
2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43
2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43
الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44
ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46
ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46
د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47
2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48
الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48
ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49
2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50
2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51
الف: بند اول: تعریف علائم]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *