پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع موانع و محدودیت

فررزندان عزیز و دلبندم : فاطمه و امیر
تقدیر وتشکر:

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. انجام هیچ پژوهشی میسر نیست مگر با همکاری صمیمانه وکار گروهی اثر بخش، اکنون که با الطاف ایزد منان نگارش این رساله به پایان آمد، به مصداق کلام ( لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق) وظیفه خود می دانم، مراتب سپاس و قدردانی خود را از این عزیزان اعلام نمایم:

از زحمات استاد ارجمند جناب سرهنگ دکتر حمید اسعد نیا که با رهنمود های عالمانه، سعه صدر و اخلاق پسندیده در تمام مراحل پژوهش نکته به نکته مرا راهنمایی نمود و علاوه بر علم، اخلاق را نیز تعلیم، و همواره باعث دلگرمی و شوق اینجانب بودند، کمال تشکر و امتنان رادارم.
از زحمات استاد جناب سرهنگ ستاد ابراهیم جان بزرگی، که با تقبل زحمت مشاوره در این پژوهش اینجانب را یاری نمودند و رهنمودهای ایشان بسیار رهگشا و راهنما بود، کمال تشکر و امتنان را دارم. از سردار ریاست محترم دانشکده اداری و پشتیبانی، ریاست محترم گروه مالی دانشکده اداری و پشتیبانی، معاونت محترم پژوهش، رؤسا و کارکنان دانشکده اداری و پشتیبانی، ذیحساب محترم ناجا، مدیران، کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و همچنین کلیه عاملین ذیحساب محترم ناجا، به خاطر همکاری صمیمانه و در اختیار گذاشتن وقت جهت انجام پژوهش و تکمیل پرسش نامه، تقدیر و تشکر می نمایم.
و سرانجام از کلیه سروران عزیزی که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند و نتوانستم اسامی آنان را درج نمایم تقدیر و تشکر می نمایم.
در پایان چنانچه مطالب ارزنده ای در این تحقیق یافت شد از برکت سرمایه جمعی موصوف (بخصوص اساتید راهنما و مشاور) بوده است و اگر یافت نشود، دریغ و افسوس که بضاعت اندک اینجانب سبب ساز نشده است. سرگرد میرزاعلی خلیل پور
چکیده
باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به منظور اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده است، در عمل در سطح یگانهای ناجا اغلب مشاهده می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به منظور بررسی علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این تحقیق در 6 ماهه اول سال 1390 انجام یافته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است، پرسش نامه تحقیق مشتمل بر 20 سؤال است، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به منظور دستیابی به هدف تحقیق در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که بیان گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن استفاده از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز استفاده شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات تحقیق از طریق آزمون T و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.
واژگان کلیدی
ذیحساب: Treasury officer عامل ذیحساب: Chief Financial Oficer (C.O.F)

نظارت: Supervison عملکرد: Performance ناجا: Naja

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5
1- 5 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1 – 6 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-7- ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-8- سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1- 9- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1 – 10 – استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………. 8
1-11- تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- بخش اول: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………… 11 2-1-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………
………………………………………………….. 14
2 -2- بخش دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 22
2-2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-2- 2- ذیحساب………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-3- شرح وظایف ذیحساب…………………………………………………………………………………………….. 27
2-2-4- عامل ذیحساب………………………………………………………………………………………………………… 41
2-2- 5- تعریف لغوی نظارت، کنترل، بازرسی……………………………………………………………………. 45
2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت……………………………………………………………………………………………. 45
2 -2-7- تعریف تخصصی…………………………………………………………………………………………………….. 46
2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت…………………………………………………………………………………………. 46
2-2-9- نظارت و کنترل………………………………………………………………………………………………………. 47
2-3-1- بخش سوم: وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا………………………………………………………. 48
2-3- 1- 1- نظارت………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر………………………………………………………………………….. 49
2-3-1-2-1- نظارت رهبری…………………………………………………………………………………………… 49
2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه……………………………………………………………………………………… 50
2-3-1-2- 3- نظارت رئیس جمهور………………………………………………………………………………. 50
2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………. 51
2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها…………………………………………………………………. 51
2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه……………………………………………. 51
2-3-1-2- 7- نظارت همگانی…………………………………………………………………………………………. 52
2-3-1- 3- شیوه های نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و ناجا………………………………………. 52
2-3- 1-4- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه قرآن کریم……………………………………………… 53
2-3- 1-5- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. 55
2-3-1- 6- بازرسی و نظارت از دیدگاه مقام معظم رهبری………………………………………………… 58
2-3- 1- 7- جایگاه نقش نظارت در مدیریت……………………………………………………………………… 58
2-3- 1-8- اهمیت نظارت…………………………………………………………………………………………………… 60
2-3-1-9- نحوه نظارت………………………………………………………………………………………………………… 60
2-3- 1- 10- ویژگی های ناظران و بازرسان………………………………………………………………………. 62


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1 –10-1- ویژگی های اخلاقی………………………………………………………………………………. 62
2-3-1-10- 2- ویژگی های تخصصی…………………………………………………………………………….. 63
2-3-1-11- ویژگی های نظارت و اثرات آن……………………………………………………………………….. 64
2-3-1- 12- ساز وکار نظارت……………………………………………………………………………………………….. 65
2-3- 1- 13- فرایند نظارت………………………………………………………………………………………………….. 65
2-3- 1-14- تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری………………………………………….. 66
2-3-1- 15- اندازه گیری عملیات و عملکرد……………………………………………………………………….. 67
2-3-1- 16- مقایسه عملکرد با استانداردها………………………………………………………………………… 68
2-3- 1- 17- اقدامات اصلاحی…………………………………………………………………………………………….. 68
2-3-1-18- اهداف نظارت…………………………………………………………………………………………………….. 69
2-3-1- 19- ویژگی های نظارت مؤثر………………………………………………………………………………….. 71
2-3-1- 20- موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد……………………………………………….. 72
2-3-1-21- مصونیت از نظارت……………………………………………………………………………………………. 73
2-3-1- 22- مقاومت در برابر نظارت …………………………………………………………………………………. 74
2-3-1- 22- 1- نظارت الهی…………………………………………………………………………………………… 74
2-3-1-22- 2- خود نظارتی……………………………………………………………………………………………. 75
2-3-1-23- نظارت با واسطه و مستقیم……………………………………………………………………………… 75

 
 
2-3-1- 24- نظارت غیر مستقیم………………………………………………………………………………………… 76
2-3- 1-25-چرخه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای……………………………. 76
2-3-1-25- 1- تهیه وتنظیم بودجه ……………………………………………………………………………… 77
2-3-1- 25- 2- تصویب بودجه………………………………………………………………………………………. 78
2-3-1- 25-3- اجرای بودجه………………………………………………………………………………………….. 79
2-3-1-25- 4- نظارت یا کنترل بودجه………………………………………………………………………….. 80
2-3-1-26- نظارت ذیحساب……………………………………………………………………………………………… 82
2-3-1-27- نظارت برانجام هزینه کرد عاملین ذیحساب خارج از حوزه ذیحساب…………… 83
2-3-1-27- 1- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب در مرکز.

]]>

90