منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، قصد استفاده، مواد معدنی

اينجانب هومن شاهین دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه كه در تاريخ 26/6/92 از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان :
اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون
با كسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام ، بدينوسيله متعهد مي شوم :
1) اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده ام
2 ) اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات عالي ارائه نشده است .
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی دانشجو
هومن شاهین
تاریخ و امضاء
سپاسگزاري:
نهایت سپاس نثار استاد بزرگوارم، آقاي دكتر علی محمدی ترکاشوند كه زحمات زيادي را طي انجام اين تحقيق تقبل فرمودند، تشكر و قدرداني ميكنم.
از آقایان دکتر داود هاشمآبادی و حسین انصاری که به عنوان داور زحمت بازخوانی این پژوهش را برعهده داشتند، بينهايت سپاسگزارم.
همچنین از اساتید محترم و دستاندرکاران دانشکده کشاورزی قدردانی مینمایم. تقديم به:
همسر و دختر عزيزم
که باصبر و بردباری
مرا در انجام این پروژه یاری نمودند
وجودشان را میستایم و مهرشان را سپاس میگویم. فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………….1
فصل اول: مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………………………….2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1- شرایط اکولوژیکی زیتون …………………………..4
1-2-مشخصات گياه شناسي زيتون ………………………….5
1-3- رقم مانزانیلا …………………………..6
1-4- ازدیاد زیتون ……………………….6
1-5-گل آذین ………………………7
1-6-گل ………………………..8
1-7-گلدهی ……………………….8
1-7-1- گل انگیزی ……………………8
1-7-2- گل آغازی ……………………………………………………………………………………. …………………………………….10
1-7-3- تمایز گل ……………………10
1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی …………………….10
1-8-1- نور ………………………..11
1-8-2- دما ………………………11
1-8-3- رطوبت ………………..11
1-9- میوه دهی ………………..12
1-10- تشکیل میوه ………………….12
1-11- ریزش میوه ………………..13
1-11-1- الگوی ریزش ……………………13
1-11-2- الگوی رشد میوه …………………14
1-12- منحنی رشد میوه …………………..14
1-13- تغییرات شیمیایی در طول نمو ………………….15
1-14- عوامل موثر در تشکیل میوه ………………..15
1-14-1- دما ………………….16
1-14-2- آب و بارش …………………..16
1-14-3- شوری …………………18
1-14-4-گرده آفشانی و سازگاری ……………….18
1-14-5- میزان محصول……………………………………………………………………………………………………………………………19
1-14-6-اعمال مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………………………20
1-14-7- تنک میوه و هرس………………………………………………………………………………………………………………………20
1-15- ماده آلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-15-1- اثرات ماده آلی ب کیفیت فیزیکی خاک…………………………………………………………………………………………21
1-16- زئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-17- سوپرجاذب ها……………………………………………………………………………………………………………………………….26
1-17-1- سوپرجاذب های پایه طبیعی………………………………………………………………………………………………………..28
1-17-1-1- سوپرجاذب های پلی ساکاریدی……………………………………………………………………………………………….29
1-18- اصلاح در راستای تهیه سوپرجاذب…………………………………………………………………………………………………..30
1-19- کوپلیمریزاسیون پیوندی………………………………………………………………………………………………………………….30
1-20- شبکه بن دی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-21- سوپرجاذب استوکوزورب……………………………………………………………………………………………………………….32
1-22- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-23- فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..34
فصل دوم: بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-1- تحقیقات درباره تاثیر کاربرد سوپرجاذب ها بر رشد گیاهان ………………36
2-2- جاذب های طبیعی رطوبت ……………….40
2-3- جاذب های مصنوعی رطوبت ……………….41
فصل سوم : مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………..45
3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه ………………..46
3-1-1- زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق ………………..46
3-1-2- ویژگیهای آب و هوای منطقه ……………….46
3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک………………………………………………………………………………………………46
3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها …………………47
3-2-1- کمپوست زباله شهری ………………47
3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون ………………47
3-2-3- کاه و کلش برنج ……………….47
3-3- طرح آزمایش ……………….48
3-4- اعمال تیمارها ………………..48
3-5- روش کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-6- آبیاری ………………….49
3-7- ارزیابی صفات ………………..50
3-7-1- وزن تر ریشه، برگ و ساقه ………………..50
3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ و ساقه ………………..50
3-7-3- تعداد شاخه جانبی………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-4- طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-5- طول ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-6- کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-7 قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن و فسفر…………………………………………………………………………………………..50
3-7-9- آنالیز داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم : نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………. 52
4-1- تجزیه واریانس دادههای مربوط به اثر تیمارها بر شاخصهای رشد……………………………………………………….. 53
4-1-1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی ………………53
4-1-2- اثر تیمارها بر طول ریشه……………………………………………………………………………………………………………….58
4-1-3- اثر تیمارها بر]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *