پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه : عملکرد تحصیلی

دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این پژوهش به بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزاد گذاری) و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی می پردازد. بدین منظور 398 نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی و مادران با سواد آنها در منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 77 – 1376 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیری (گام به گام) نمایان ساخت که بین نگرش شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی (معدل کل و نمره علوم) رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزند پروری مادر (استبدادی) و پیشرفت تحصیلی (معدل کل و نمره علوم، نمره ریاضی) رابطه منفی معنی داری مشاهده نشد. بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مکان کنترل دانش آموز رابطه ای معنی دار مشاهده نشد. در نهایت بین مکان کنترل دانش آموز با نمره علوم و معدل کل وی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد بین مکان کنترل دانش آموز و نمره ریاضی او رابطه ای مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در چارچوبهای نظری مورد بحث قرار گرفته است
پیشینه خارجی تحقیق
یافته های الزیدیین و همکاران (2010). و کومار و همکاران (2008) نشان داد که سطح استفاده معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پایین، ولی نگرش آنان در این رابطه، مثبت است، اما بین نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس، همبستگی مثبت وجود دارد.
هوپز (2009) در مطالعه خود تحت عنوان “تأثیر ادراک شایستگی دانش آموزان دوره متوسطه دوره اول به روش مطالعه کیفی و کمی” به این نتیجه رسیده است که دانش آموزانی که از ادراک شایستگی بالاتری برخوردار بوده اند از عملکرد تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند و در یادگیری دروس بیشتر درگیر می‏شوند و همچنین دانش آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی خوبی در گذشته می باشند بهتر از دیگر دانش آموزان عمل می کنند و به توانایی های خود بیشتر باور دارند.
یعقوب، موحد نور و آزمان (2005) فعالیت های یاددهی و یادگیری در مدارس هوشمند مالزی را مورد مطالعه قرار داده و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدرسه هوشمند را بررسی کردند. آن ها داده های تحقیق خود را از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری نمودند. همچنین نتایج نشان داده است که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی دارند ولی این در حالی می باشد که اکثر افراد آمادگی لازم برای کاربرد تکنولوژی در راستای اهداف مدارس هوشمند را ندارند (یعقوب، موحد نور و آزمان، 2005).
هینه و همکاران (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که درونی کردن مسائل نقش مهمی به عنوان تعدیل کننده استرس در کودکان محروم از والدین دارد. کودکانی که مسائل را درونی می کنند بهتر با استرس و مسائل پس از مرگ والدین کنار می آیند که این خود نشان می دهد که دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی باشند، از مدیریت فردی و عملکرد بهتری برخوردار می باشند.

ازولین و استنستروم (2003) نیز در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل دانش افراد سوئیسی” به این نتیجه رسیده است که افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند نسبت به افرادی که مرکز کنترلشان بر مبنای شانس یا قدرت دیگران است دارای اعتماد به نفس بالاتری هستند.
بویل و نیکول (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “استفاده از سیستم ارتباط کلاسی برای حمایت از روابط دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که روش بحث و گفتگو در کلاس نسبت به کلاس های سخنرانی در کمک به دانش آموزان در کسب مفاهیم پایه و اساسی مؤثر است و باعث می شود که دانش آموزان به صورت فعالتری در یادگیری مشارکت داشته باشند و همچنین وقت بیشتری را برای مسائل صرف کنند و از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار باشند

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *