No category

پایان نامه درباره زمان واکنش، محیط زیست

دانلود پایان نامه

پیریدو[3،2-d]پیریمیدینی به علت فعالیت های زیستی و خواص دارویی فراوان و متنوع از جمله: ضدسرطان1، ضدتومور2، ضد ویروس3، ضد باکتری4، ضد هپاتیت5، ضدخود ایمنی6و بازدارنده ی آدنوزین کیناز7، بیشتر از مشتقات دیگر مورد توجه قرار گرفته اند. در شکل1-2 ساختار چند نمونه از این ترکیبات و خواص دارویی آن ها آمده است ]9-4[.
شکل 1-2 ساختار تعدادی از مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین دارای خواص دارویی
1-3 روش های سنتز پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها
1-3-1 سنتز پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها در شرایط ریز موج با استفاده از:
1-3-1-1 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)-اون
در این بررسی تحت شرایط ریز موج، از واکنش 4-آریلیدین-2-فنیل-5(H4)-اکازلن 4 و 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)-اون (5)، در حلال DMF و استیک اسید، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 6 با بازده90-85% سنتز شدند (شمای 1-1) ]10[.
شمای 1-1 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)- اون تحت تابش ریز موج
1-3-1-2 تترونیک اسید
در این گزارش از واکنش تک ظرفی آلدهیدهای آروماتیک، تترونیک اسید (7) و 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)-اون (5) در محیط آبی و تحت شرایط ریزموج، در مدت زمان 4 دقیقه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 8 با بازده 97-90% تولید شدند (شمای 1-2) ]11[.
شمای 12 استفاده از تترونیک اسید در تهیه مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین تحت تابش ریز موج
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که ابتدا تراکم بین آلدهید آروماتیک و تترونیک اسید (7) انجام گرفته و ترکیب حدواسط 9 تشکیل می شود. در ادامه افزایش مایکل بین حدواسط 9 و آمینو پیریمیدین 5 انجام شده و حدواسط 10 حاصل می شود که در انتها در اثر حلقه سازی و از دست دادن یک مولکول آب سنتز کامل می شود (شمای1-3).
شمای 1-3 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از تترونیک اسید در شرایط ریز موج
1-3-1-3 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید
ترکیبات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین به دلیل داشتن خواص دارویی و زیستی فراوان، مهم هستند. برای سنتز مشتقات دسته ای از 6-اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها از واکنش سه جزیی آمینو پیریمیدین 5، 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید (11) و آلدهیدهای آروماتیک در حلال آب و شرایط ریز موج استفاده شد. در طی این واکنش محصول مورد انتظار 12 با بازده 90% در مدت زمان 9-6 دقیقه سنتز شد (شمای1-4)] 12[.
شمای 1-4 سنتز مشتقات 6- اسپایرو پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید در شرایط ریز موج
1-3-1-4 1-فنیل مالایمید
بویان2 و همکارانش با به کارگیری تابش ریز موج در شرایط بدون حلال، از واکنش 1-فنیل مالایمید (13) و 6-آمینو-3،1-دی متیل-5-فرمیل اوراسیل (14)، ترکیب پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 15 را سنتز کردند. آن ها توانستند بازده و زمان این واکنش را به ترتیب از 65% و 5 ساعت در شرایط کلاسیک به 85% و 6 دقیقه در شرایط ریز موج بهبود دهند (شمای1-5)] 13[.
شمای 1-5 سنتز مشتق پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از 1-فنیل مالایمید و تحت تابش ریز موج
1-3-2 سنتز پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها در شرایط فراصوت با استفاده از:
1-3-2-1 ایندان دی اون و حلال اتیلن گلیکول
در این گزارش از واکنش سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، آمینو پیریمیدین 5 و 3،1-ایندان دی اون (16)، در حلال اتیلن گلیکول تحت شرایط فراصوت مشتقات ایندنو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 17 با بازده بالا در مدت زمان 30 دقیقه سنتز شدند (شمای1-6)] 14[.
شمای 1-6 استفاده از ایندان دی اون در شرایط فراصوت برای سنتز مشتقات ایندنو پیریدو]3،2- [dپیریمیدین
1-3-2-2 پیرازول آمین
در گزارش دیگری از واکنش باربیتوریک اسید (18)، آلدهیدهای آروماتیک و 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول (19) در آب و کاتالیزگر پی پیریدین تحت شرایط فراصوت مشتقات پیرازولو)]3،34 :6،5[ پیریدو[3،2-d]پیریمیـدین-دی اون 20 در مدت 1 سـاعت با بازده 87-81% سـنتز شدنـد (شمای1-7) ] 15[.
شمای 1-7 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول در شرایط فراصوت
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که در ابتدا از تراکم نووناگل آلدهید و باربیتوریک اسید (18) حدواسط 21 تشکیل می شود که در ادامه با افزایش آن به انامین 19، حلقه سازی و از دست دادن آب، محصول 20 تولید می شود (شمای 1-8).
شمای 1-8 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول در شرایط فراصوت
1-3-3 سنتز پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها در شرایط کلاسیک با استفاده از:
1-3-3-1 واکنشگر گرینیارد
در این بررسی از واکنش بین 2-آمینو-6-فنیل-4-(تری فلوئورو متیل)نیکوتینونیتریل (22) و واکنشگر گرینیارد در حلال اتر و دمای محیط و سپس افزودن آلدهید آروماتیک در شرایط رفلاکس، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 23 با بازده مناسب سنتز شدند (شمای1-9)] 16[.
شمای 1-9 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با واکنشگر گرینیارد
1-3-3-2 استیل استون
در این گزارش از واکنش سه جزئی 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (24)، آلدهیدهای آروماتیک و استیل استون در حلال استیک اسید مشتقات دی هیدرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 25 با کاربرد ضد انگلی سنتز شدند (شمای1-10)] 17[.
شمای 1-10 سنتز پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استیل استون
1-3-3-3 اتیل 3-فنیل-2-سیانو آکریلات
از واکنش دو جزئی 6-آمینو-1-متیل-2-تیو اوراسیل (26) و اتیل3-فنیل-2-سیانو آکریلات 27 در حلال اتانول و کاتالیزگر بازی تری اتیل آمین، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 28 با بازده خوب تولید شدند (شمای 1-11)] 18[. این واکنش در نتیجه افزایش مایکل کربن هسته دوست موقعیت 5 اوراسیل به واکنش دهنده الکترون دوست 27 حاصل می شود.
شمای 1-11 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از اتیل 3-فنیل-2-سیانو آکریلات
1-3-3-4 سیکلو هپتانون
در این روش از واکنش میان سیکلوهپتانون (29)، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و آلدهیدهای آروماتیک، مشتقات دو ایزومر پیریدو[3،2-d]پیریمیدین (31،30) در حلال DMF سنتز شدند (شمای 1-12)] 19[.
شمای 1-12 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از سیکلو هپتانون
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که ابتدا حدواسط کتونی غیراشباع-α،β 32 تشکیل می شود. سپس در مسیر A با حمله ی هسته دوستی گروه آمینو در اوراسیل به کربن کربونیلی در حدواسط 32 و به دنبال آن حلقه سازی محصول با ساختار خطی 30 تولید می شود. در مسیر پیشنهادی B، حمله ی هسته دوستی گروه آمینو در اوراسیل به کربن متیلنی حدواسط کتونی غیراشباع-α،β 32 و در پی آن حلقه سازی محصول با ساختار زاویه ای 31 را تولید می کند (شمای1-13).
شمای 1-13 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از سیکلو هپتانون
1-3-3-5 واکنش فریدلندر
در این گزارش که درسال 2009 توسط کایروگا و همکارانش ارایه شد از واکنش 5-آمینوپیریمیدین-5-کربالدهیدهای 33 و 34 با مشتقات استو فنون در شرایط بدون حلال و استفاده از کاتالیزگــر BF3-Et2O محصولات 7-آریل پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 37 و 38 با بازده مناسب در مدت چند ثانیه سنتز شدند (شمای1-14)] 20 .[
شمای 1-14 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از واکنش فریدلندر
این واکنش ابتدا با تشکیل چالکون 35 و 36 از واکنش کاتالیز شده ی اسیدی کلایزن اشمیت پیش می رود، سپس از تراکم حلقوی درون مولکولی بین آمین و گروه کربونیل و در پی آن از دست دادن آب، محصـولات 37 و 38 حاصل می شونـد. نکته ی مهم در این روش مـزیت اسـتفاده از کاتالیزگر BF3-Et2O در حضور گروه های عاملی حساس نظیر استر و آمید است که شرایط کاتالیز شده معمول سبب هیدرولیز آن ها می شود.
1-3-3-6 کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا
واکنشگرهای با بستر جامد نظیر پتاسیم فلورید–آلومینا به دلیل قابلیت جداسازی آسان در واکنش های فاز مایع، راحتی استفاده و کاهش اتلاف حلال در سنتز ترکیبات آلی استفاده زیادی دارند. این کاتالیزگر بازی اولین بار توسط آندو3 و همکارانش در سال 1979 برای واکنش های آلکیل دار شدن مورد استفاده قرار گرفت. در گزارش بلاس2 و همکارانش از واکنش آلدهیدهای آمینو پیریمیدین 39 و مشتقات فنیل استیک اسید 40 در حلال DMF و کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 41 با بازده 80-60% سنتز شدند (شمای1-15)] 21[.
شمای 1-15 سنتز دو جزئی مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا
در گزارشی دیگر، از واکنش سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، متیل سیانو استات (42) و 4-آمینو-2،6-دی هیدروکسیل پیریدین (43) در حلال اتانول و کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 44 حاصل شدند (شمای1-16)] 22[.
شمای 1-16 سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا
1-3-3-7 کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات
بسیاری از ترکیبات آلی در آب حل نمی شوند و خیلی از حدواسط های واکنش پذیر نیز در آب تجزیه می شوند، از اینرو تسریع این واکنش ها در محیط آبی به استفاده از کاتالیزگرهای انتقال فاز وابسته است. در این بررسی از واکنش آریل آلدهیدها، مالونیتریل (45) و 6-آمینو-4-هیدروکسی-2-مرکاپتو پیریمیدین (46)، در حلال آب و کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 47 با بازده خوب تولید شدند (شمای1-17)] 23[.
شمای 1-17 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات
از مزایای روش فوق می توان به سازگاری با محیط زیست به دلیل استفاده از حلال آب، تسریع زمان واکنش و افزایش بازده اشاره کرد.
1-3-3-8 چالکون
در این بررسی از واکنش 6-آمینو تیو اوراسیل (48) و کتون آروماتیک غیراشباع-α،β 49، در حلال DMF مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 50 به دست آمدند (شمای1-18)] 24[.
شمای 1-18 سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین با استفاده از چالکون
1-3-3-9 نانو کاتالیزگرFe3O4 تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید
نانـو ذرات Fe3O4 تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید (شمای 1-20) به دلیل سازگاری با محیط زیسـت، آسـانی عملکرد، کاهـش قابل ملاحظه زمان واکنش و قابلیت بازیابی و اســـتفاده ی چندباره بدون کاهش فعالیت، کاتالیزگر اسیدی کارآمدی محسوب می شود. در گزارشی که در سال 2013 ارایه شد از واکنش آلدهیدهای آروماتیک، 3،1-ایندان دی اون (16) و 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (51) در حلال آب مشتقات ایندنو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 52 با بازده عالی 94-90% سنتز شدند (شمای1-21)] 25[.
شمای 1-20 کاتالیزگر نانو Fe3O4 تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید
شمای1-21 استفاده از نانو کاتالیزگر Fe3O4 تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید در سنتز مشتقات پیریدو]3،2- [dپیریمیدین
1-3-3-10 2-آمینو نیکوتینیک اسید
در این گزارش طی یک واکنش دو مرحله ای، مشتقات خاصی از پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با خاصیت ضدسرطانی سنتز شدند. ابتدا با استفاده از واکنش 2-آمینو نیکوتینیک اسید (53) و بوتیریل کلرید (54) در پیریدین و استفاده از هیدرازین هیدرات، 3-آمینو-2-پروپیل پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4(H3)-اون (55) سنتز شد (شمای1-22). سپس از واکنش ترکیب 55 با آلدهیدهای آروماتیک در حلال آب و کاتالیزگر ید-پتاسیم یدید مشتقات

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیجبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

پاسخی بگذارید