پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، مقطع تحصیلی

جدول(4-26): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس مقطع تحصیلی
متغیر
مقطع
فراوانی
میانگین
مقدار
آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
اضطراب رایانه ای
کارشناسی
283
23/45
210/3
371
001/0 کارشناسی ارشد
90
22/41
با توجه به مقدار آزمون (210/3= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0001/0= p) ، فرض صفر رد می گردد و مشخص می گردد که مقطع تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان مؤثر می باشد. به عبارت دیگر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی اضطراب رایانه ای کمتری را تحمل می نمایند.
4-3-6-8 فرضیه پنج خ: مقطع تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است.
جدول(4-27): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای براساس مقطع تحصیلی
متغیر
مقطع
فراوانی
میانگین
مقدار
آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
شکاف دیجیتالی
کارشناسی
283
57/53
480/0
371
631/0 کارشناسی ارشد
90
72/52
با توجه به مقدار آزمون (480/0= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0631/0= p) ، فرض صفر تأیید می گردد و مشخص می گردد که مقطع تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان مؤثر نمی باشد.
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها
5-1 مقدمه
در این فصل ابتدا به خلاصه ای از پژوهش اشاره شده است و همچنین با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم ، یافته های مربوط به سوال ها ، مورد بحث و نتیجه گیری قرار خواهد گرفت . سپس پیشنهادهای لازم به دست اندرکاران امر آموزش و پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده ارائه می شودو در نهایت به محدودیت ها و مشکلات پژوهش نیز اشاره خواهد شد.
5-2 خلاصه پژوهش
عنوان پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ساری در سال تحصیلی 1391 – 1390 می باشد. هدف کلی این پژوهش ، بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان می باشد.که در این پژوهش ،محقق به دنبال این است که چه عواملی باعث ایجاد شکاف دیجیتالی در دانشجویان می شود و آیا اضطراب رایانه دانشجویان می تواند در ایجاد شکاف دیجیتالی موثر باشد؟
هدف اصلی این پژوهش: تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی. اهداف جزیی آن عبارتند از:
1. تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات .
2. تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت و رایانه .
3. تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و میزان استفاده ازاینترنت و رایانه
4. تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی نسبت به اینترنت .
5. تعیین رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن؛ جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی ).
فرضیه های این پژوهش نیز عبارتنداز:.
فرضیه اصلی: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی رابطه وجود دارد.
1. بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
2. بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت و رایانه رابطه وجود دارد.
3. بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و میزان استفاده از اینترنت و رایانه رابطه وجود دارد.
4. بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی آنها نسبت به اینترنت رابطه وجود دارد.
5. بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن؛ جنسیت، رشته تحصیلی ) رابطه وجود دارد. روش شناسی پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه ؛ دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد شهرستان ساری که در رشته های علوم انسانی،فنی و مهندسی وپزشکی در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل می باشد.تعداد کل دانشجویان مورد مطالعه 8531 نفر می باشد حجم نمونه آماری از طریق جدول کرجس و مورگان (2001)،تعداد373 نفر تعیین شد.که به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبی انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری برای گرد آوری داده ها ازروش پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد استفاده شد،که اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی گرد آوری گردید. که در روش کتابخانه ای از طریق مطالعه کتابها ، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاه های اطلاع رسانی و پایان نامه هاجمع آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه فیش برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید. و مطالعات میدانی : با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پژوهش ها خارجی و ترجمه آنها و همچنین پرسشنامه استاندارد در 102 سوال از نوع مقیاس درجه بندی لیکرت ساخته شد.روایی پرسشنامه ها از نظر استادراهنما و مشاور و تعدادی ازکارشناسان رایانه و مخابرات تایید شده است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در یک گروه 30 نفره پایایی آن96/. α= بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ای حاصله نیز ، با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون مناسب ترین آزمون برای بررسی فرضیه های تحقیق تشخیص داده شده و تمامی فرضیه های تحقیق با استفاده از این آزمون بررسی شدند. همچنین به منظور تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت ، سن و رشته تحصیلی در متغیرهای شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای به ترتیب از آزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.و در نرم افزار spss محاسبه گردید. 5-3 یافته های پژوهش
یافته های زیر بر اساس فرضیه های پژوهش ، بدست آمده است: الف – فرضیه شماره یک: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ودسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
نتایج بدست آمده در این پژوهش(جدول 4-9)، حاکی از این است که بین دسترسی به فناوری اطلاعات و اضطراب رایانه ای دانشجویان رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد.در این پژوهش ، دسترسی به رایانه و اینترنت ، دسترسی به اینترنت پرسرعت ، و مکان دسترسی به اینترنت ، از جمله عوامل دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
– چوی ،لاین و وارد(2002)در پژوهش با عنوان اضطراب رایانه و کارگران اجتماعی، تفاوت در دسترسی، استفاده و آموزش به نتایجی دست یافتند که با یافته های این پژوهش همسو می باشد. فرضیه دوم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت و رایانه رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج تحقیق بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد.
– لوری ا. بوچکودر پژوهشی با عنوان تجربه رایانه و اضطراب بین کارگران جوان در مقابل کارگران قدیمی تر این تحقیق توسط در سال 2001 انجامداده است که نتایج این پژوهش با یافته ها دست یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
-ماتیو استین و روبرت لاروس در تحقیقی با عنوان خودکارآمدی اینترنت و روانشناسی شکاف دیجیتالی درسال 2000 انجام گرفته که نتایج تحقیق با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
– کارال و اورساواس ( 2009) در پژوهشی با عنوان ارزیابی رابطه بین هراس از رایانه و ،جنسیت و تجربه توسط معلمان قبل از خدمت به نتایجی دست یافتند که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
-جواد افشار کهن و زهرا زمانی در تحقیقی با عنوان جوانان و شکاف دیجیتالی با تاکیدبر جوانان 15 تا 29 ساله همدان در سال 1388 به این نتیجه رسیده اند که میان فقدان مهارت در استفاده از اینترنت و ایجاد شکاف دیجیتالی در جوانان رابطه وجود داردکه با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
-هاردا ، مینو، ناکانیشی، سونگانو (2002) در تحقیقی با عنوان رابطه اضطراب رایانه و مهارت های مبتنی بر سازمان های کلاسی در آموزش سواد کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادندکه نتایج بدست آمده با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
امبی، حسن و ماد شاه (2011) در تحقیق با عنوان تجربه و اضطراب رایانه ، به نتایجی دست یافتندکه با نتایج این پژوهش همسو می باشد. فرضیه سوم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ومیزان استفاده از اینترنت و رایانه رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش (جدول شماره4-11) بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ومیزان استفاده از اینترنت رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد.
– مهدی سبحانی نژاد ، علی نوروزی ،جواد امانی و علی اصغر حیات در پژوهشی با عنوان تبیین نقش حمایت سازمانی،تجربه ، اضطراب و خود کار آمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه در سال 1389 انجام شده یافته های پژوهش با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
– دونات ، برندتوینرو کرچ بام 2009) در پژوهش با عنوان نگرش ها و شکاف دیجیتالی؛سنجش نگرش به عنوان ابزاری برای پیش بینی استفاده از اینترنت-به این ننتیجه دست یافته اندکه 61%از پاسخ دهندگان از اینترنت استفاده می کنند .نتایج این تحقیق با یافته های این پژوهش همخوانی دارد. فرضیه چهارم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی آنها نسبت به رایانه رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست ،آمده در این تحقیق (جدول شماره 4-12 )بین نگرش ذهنی دانشجویان نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای آنان رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد.که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
اق با توگان (2008) در تحقیقی با عنوان خود مقهومی، اضطراب رایانه،جنسیت ونگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات : پیش بینی مطالعه در میان معلما ن نیجریه، به این نتایج دست یافته است که بین نگرش نسبت به فناوری ارتباطات و اطلاعات و اضطراب رایانه رابطه منفی و معنا داری وجود داردکه با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
-امبی، حسن و ماد شاه (2011) در تحقیق با عنوان تجربه و اضطراب رایانه ، به نتایجی دست یافتندکه با نتایج این پژوهش همسو می باشد. فرضیه پنجم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن، جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی) تفاوت وجود دارد.
که نتایج بدست آمده از این فرضیه بدین شرح است:
نتیجه الف از فرضیه پنجم: سن و مقطع تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان موثر است.
با توجه به جدول(4- 15)و جدول ( 4-26) مشخص می گردد که سن و مقطع تحصیلی (تحصیلات )در میزان اضطراب دانشجویان مؤثر است بدین معنی که بین اضطراب رایانه ای دانشجویان دارای سن کمتر از 24 سال و بالا تر از آن تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی اضطراب رایانه ای کمتری را تحمل می نمایند.
– در پژوهشی با عنوان بررسی اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران پرستاری که توسط قهرمان محمودی و سید عباس سیادتی در سال 1388 انجام شده است به نتایجی دست یافته اند که با یافته های این پژوهش همخوانی دارد.
-فرح نادری در سال 1385 با تحقیقی با عنوان اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز به این نتایج دست یافتند که بین سن و اضطراب رایانه رابطه معناداری وجود ندارد که با یافته های این تحقیق همخوانی دارد.
– لوری ا. بوچکو در پژوهشی با عنوان تجربه رایانه و اضطراب بین]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *