پایان نامه ارشد رایگان درباره بازار سهام، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی، سیستم بانکی

که در آن FD درجة توسعهیافتگی مالی و ED، سطح توسعة اقتصادی، OPENNES، درجة باز بودن اقتصاد، INF، نرخ تورم، Cgov، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، PR شاخص نشاندهندة وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت و SC شاخص نمایندة وضعیت سرمایة اجتماعی است. همچنین در این مطالعه، از چهار شاخص نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 (FD2)، نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی واقعی(FD3) و نسبت خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل خالص مطالبات سیستم بانکی از بخشهای خصوصی و دولتی(FD4) استفاده شده است. تورم نیز از براساس شاخص CPI محاسبه شده است. نتایج این تحقیق با استفاده از تکنیکهای یوهانسن-جوسیلوس و گریگوری-هانسن، نشان میدهند که کاهش سرمایة اجتماعی (و مخدوش شدن حقوق مالکیت به عنوان عوامل نهادی) مانع توسعة بازارهای مالی در اقتصاد ایران است.
در ایران مطالعهای که مستقیماً در زمینة تأثیر سرمایة اجتماعی بر ارزش معاملات بازار سهام باشد، انجام نشده است. در واقع برای نخستین بار است که در ایران ارتباط بین سرمایة اجتماعی و ارزش معاملات بازار سهام در استانهای ایران مورد بررسی قرار میگیرد که میتوان نوآوری دانست.
جمع بندی فصل
با توجه به آنچه در این فصل در ارتباط با چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر معاملات بازار سهام بیان شد، میتوان بدون تردید گفت بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم معاملات در بازار سهام ارتباط وجود دارد. بر این اساس، برای سرمایهگذاری مالی در هر زمینه، طرح و پروژه عمرانی قبل از هر عامل دیگری نیاز به تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی است که بنیان آن بر اعتماد است. در تقویت سرمایه اجتماعی، هدف ایجاد اعتماد فراگیر ملی و اجتماعی است که میتواند به عنوان عامل پیونددهنده، کلیه عوامل و زنجیرههای تأمین رشد و توسعة پایدار (که هدف نهایی اقتصاد است)، عناصر تشکیلدهندة آن را شکلی کاربردی ببخشد و زمینهساز شکوفایی هر اقتصادی گردد. ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *