پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه اختلالات اضطرابی

دانلود پایان نامه

روانپزشکی در مبتلایان به اسپاسم کارکردی مری، بالاترین درصد هم ابتلایی مربوط به اختلال اضطرابی بود، به گونهای که این اختلالات در 67 درصد افرادی که جهت بررسی حرکات دستگاه گوارش به آزمایشگاه مربوطه ارجاع شده بودند، وجود داشت. در این مطالعه در بین اختلالات اضطرابی همراه، بالاترین درصد مربوط به اختلال اضطرابی فراگیر بود. بسیاری از بیماران در این مطالعه قبل از شروع علایم مربوط به مری، علایمی از اختلالات اضطرابی داشتند. این مسأله نشان میدهد که اختلالات اضطرابی ممکن است تغییرات فیزیولوژیک در مری و روده ایجاد نمایند که نتیجه آن علایم عملکردی مری و روده میباشد (سادوک و سادوک، 2007).
همانطور که در بالا نیز در مواردی بیان شد، سندرم رودهی تحریکپذیر به عنوان یکی از اختلالات عملکردی دستگاه گوارش، از جمله اختلالاتی است که بیشتر از هر اختلال دیگری عوامل روانی بویژه اضطراب در سببشناسی و تشدید علایم آن مطرح است. فشارروانی و اضطراب میتواند باعث بروز اسپاسم در کولون بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر شود. کولون دارای شبکه گستردهای از اعصاب است که انقباضات ریتمیک منظمی را در طول شبانهروز ایجاد میکند. فشارروانی با اثر گذاشتن بر روی این شبکه عصبی باعث ایجاد درد و ناراحتی شکمی در فرد میشود. به همین دلیل، افراد مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر در زمانی که اضطراب دارند بیشتر در معده و شکم خود احساس درد میکنند. در واقع در بیماران مبتلا به این سندرم، حساسیت و تحریکپذیری کولون نسبت به هر نوع محرکی افزایش یافته است، حال این محرک میتواند اضطراب و فشارروانی باشد. اثر دیگر اضطراب و فشارروانی، افزایش حساسیت ذهنی نسبت به تحریکات جسمی است. فردی که از نظر روانی تحت فشار است، تحریکات دیوارهی کولون را نیز با حساسیت بیشتری درک میکند (فتحی، 1384). با توجه به مطالب ذکر شده در مورد نقش اضطراب در سندرم رودهی تحریکپذیر، مدیریت و کاهش دادن اضطراب در بیماران مبتلا به این سندرم میتواند اثر قابل ملاحظهای بر درمان و بهبود علایم آنها داشته باشد. در ادامه چند مورد از روش های مؤثر بر کاهش اضطراب بیان میشود.
2-4-2 روش های کاهش اضطراب
پس از بررسی اضطراب و تشخیص وجود آن در بیمار، تیم بهداشتی درمانی باید اقدام به کاهش یا رفع آن نمایند. از روش های مهم کاهش اضطراب میتوان به دو شیوهی دارویی و غیر دارویی اشارهکرد.

2-4-2-1 درمان دارویی اضطراب
تجویز داروهای ضد اضطراب یک پدیدهی شناخته شده در تمام دنیا است. بین 10 تا 20% مردم دنیا، بویژه در اروپا و کشورهای پیشرفته برای رفع تنش و اضطراب خود به طور مرتب از دارو استفاده میکنند. سردستهی داروهای ضداضطراب بنزودیازپینها هستند، از گروه های دیگر میتوان به مخدرها، ضدافسردگیها و بلوک کنندههای بتاآدرنرژیک اشارهکرد (گلدبرگ ، 1386).
در درمان دارویی اضطراب به صورت متداول از بنزودیازپینها استفاده میشود. این دسته از داروهای ضداضطراب؛ عملکرد مهاری ناقل عصبی گاماآمینوبوتیریک اسید را افزایش میدهند، اثرات تضعیف کننده در کلیه سطوح سیستم اعصاب مرکزی دارند، مهار پیشسیناپسی را افزایش میدهند، گسترش فعالیت کانونهای تشنجی را سرکوب میکنند، راه های عبور پسسیناپسی نخاع را مهار میکنند و به طور مستقیم پیامهای حرکتی و فعالیت عضلانی را تضعیف میکنند. از این گروه میتوان داروهای پرمصرف کلردیازپوکساید ، دیازپام ، اگزازپام ، کلرازپام ، فلورازپام و پرازپام را نام برد. دستهی دیگر داروها شامل داروهای بلوککنندهی گیرنده های بتاآدرنرژیک است که پروپرانول سردستهی این داروها میباشد. همچنین ضدافسردگیهایی مثل ایمیپرامین و انواع مهارکنندههای مونوآمیناکسیداز نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بنزودیازپینها؛ ضداضطراب، مسکن و در مقادیر بالا خوابآور هستند. همچنین خواص شلکنندگی عضلانی و ضدتشنجی نیز دارند. ظاهراً تأثیر عمدهی آنها روی سیستمهای شبکهای و لیمبیک بوده و تأثیر کمی بر قشرمخ دارند. اثر این داروها وقتی به عنوان ضد اضطراب مورد استفاده قرار میگیرند ممکن است مربوط به خاصیت تقویت ناقل عصبی گاماآمینوبوتریک اسید(گابا) باشد (کرینگ و همکاران، 2007).
عوارض جانبی عمدهی آنها به علت خواص تسکینبخشی در دوزهای بالا بوده و ممکن است به آتاکسی، خوابآلودگی (بویژه در سالمندان) و با احتمال بسیار پایینی به اغتشاش فکری منجر شود. اگرچه پزشکان همچنان داروهای قدیمی از خانواده بنزودیازپینها و امثال آن را برای جلوگیری از حملات اضطراب تجویز میکنند، ولی ثابت شده که این داروها مانع حملات اضطراب نمیشوند بلکه میزان اضطراب قابل پیشبینی یا فشارروانی ناشی از پیشبینی یا ترس از نشانه های اضطراب را کاهش میدهند (جانبزرگی، 1384).
2-4-2-2 درمان غیر دارویی اضطراب
انجام روش های غیردارویی و غیر تهاجمی که عارضه جانبی نداشته و دارای هزینه های بالایی نیز نباشند از الویت خاصی در درمان اضطراب برخوردار هستند (هندلر و نف، 1387). از جمله این روشها میتوان به آرامسازی، بازخورد زیستی و لمسدرمانی اشاره کرد که ممکن است به خود اضطراب معطوف شوند یا با احساس از دست دادن کنترل در شخص دچار اضطراب مقابله نمایند (دهداری و همکاران، 2009). در ادامه به طور مفصل هر یک از این روشها و نحوهی تأثیرگذاری آنها بر اضطراب تشریح میشود.
الف- آرامسازی
تکنیکهای آرامسازی دارای تاریخچه قدیمی در پزشکی، روانشناسی و اخیراً پرستاری میباشند. تعریف علمی آرامسازی که پیشینه آغاز تحقیقات در زمینه آن به سالهای 1936 میرسد عبارت است از عکسالعملی که هیپوتالاموس از خود نشان میدهد و موجب کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و شاید افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک گردد (نوروزی، 1373). پرستاران توانستهاند با بهکار گیری این تکنیک جهت تطابق در چهار حیطهی رفتاری، جسمی، شناختی و عاطفی به کاهش اضطراب بیماران کمک نمایند، به گونهای که وقتی بیمار تحت آرامسازی قرار میگیرد؛ ضربان نبض، میزان فشارخون، تعداد تنفس، میزان فشار خون وارده بر عضلات و متابولیسم پایه کاهش مییابد، مردمکها منقبض و عروق محیطی گشاد میشود. در نتیجه این تغییرات توجه انسان به تحریکات محیطی کم میشود (حسینی و همکاران، 1388).
به عبارت دیگر آرامسازی یک حالت هشیاری است که با احساس آرامش، رهایی از تنش، اضطراب و ترس شناخته میشود. این تعریف بر جنبههای روانشناختی تجربه آرامش مانند، احساس خوشایندی و فقدان افکار استرسآور و ناراحتکننده تاکید دارد. بنابراین کلمه آرامش یا آرامشیافته هم برای عضلات شل و رها (شلی عضلات) و هم افکار آرام بهکار میرود. فرض بر این است که ارتباط موجود بین این دو (عضلات شل و افکار آرام) به عنوان حالت عمومی آرامش با بهره گرفتن از روش های جسمانی و روانی، قابل ایجاد و تحریک است( پاین، دونای و بلامی ، 2005).
تیتلبام (1988) معتقد است که آرامسازی برای سه هدف قابل استفاده است:
1- به عنوان یک ابزار یا وسیله پیشگیرانه؛ آرامسازی بدن و بهطور ویژه ارگانیزمهایی که در بیماریهای مرتبط با فشارروانی و اضطراب درگیر هستند را از تحلیل رفتن غیر ضروری حفظ میکند.
2- به عنوان یک درمان؛ برای کمک به ایجادآرامش و رفع فشارروانی و اضطراب.
3- به عنوان یک مهارت مقابلهای؛ برای آرام کردن ذهن و فراهم کردن زمینهای بهتر برای تفکر و استدلال. فشارروانی و اضطراب افراد را از نظر ذهنی آسیبپذیر میکند، در مقابل؛ آرمیدگی میتواند زمینهی ذهنی بهتری را برای تفکر و استدلال فراهم آورد و آن را به سطح مطلوب برساند. همچنین، مشخص شده که اطلاعات مثبت در حافظه زمانی قابل دسترسی است که فرد آرامشیافته باشد( به نقل از پاین، دونای و بلامی، 2005).
تبیینها و نظریههای متعددی درباره حالت آرمیدگی ارائه شده است. تعدادی از این نظریهها و تبیینها بر جنبههای جسمانی مانند فعالیت خودمختار و تنش عضلانی تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر بر عناصر و ابعاد روانشناختی؛ مانند نگرشهای فرد نسبت به خود تأکید میکنند. استدلال جدید نظری برای آرمیدگی عضلانی این است که یک عنصر مهم درماندگی و فشارروانی، فراخوانی عناصر اصلی بروز فشارروانی شامل؛ سیستمهای فیزیولوژیکی مرکزی و پیرامونی است. یادگیری خنثیکردن فعالیت یکی از این خرده سیستمهای فیزیولوژیکی (یعنی سیستم عضلانی) مانع از فعال شدن بسیاری از دیگر سیستمها و در نتیجه حفظ آرامش میشود (کنراد و روت ، 2007).
ب- پسخوراندزیستی
در اواخر دههی 1960 با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، شماری از محققان دریافتند که استفاده از پسخوراند زیستی ممکن است در مناطق و فرایندهای مشخصی از بدن، امکانپذیر باشد. پسخوراندزیستی به افراد این امکان را میدهد که در مورد وضعیت سیستم فیزیولوژیکی بدن خود، بازخورد فوری دریافت کنند، برای مثال؛ افراد یاد میگیرند در پاسخ به پسخوراند، ضربان قلب خود را کاهش یا افزایش دهند (میلر ،1969؛ به نقل از سارافینو ، 2002) و حتی با آموزشهای کافی، پاسخهای احشایی (مثل ترشح بزاق، انقباضهای رودهای و فشار خون) را مهار نمایند. امروزه انسانها حتی میتوانند بیاموزند که با بهره گرفتن از پسخوراند زیستی امواج مغزی خود را کنترل کنند (سارافینو، 2002). ماهیت پسخوراند زیستی شامل علایم شنیداری، لامسه یا دیداری است. برای مثال، یک صدا معمولاً برای اندازهگیری ضربان قلب استفاده میشود و به ترتیب با افزایش یا کاهش ضربان قلب، میزان صدا افزایش یا کاهش مییابد. بدین ترتیب، افراد میتوانند از طریق آموزش، به طور داوطلبانه و ارادی ضربان قلب خود را در پاسخ به این علایم مهار کنند. در زمینه بالینی، با بهره گرفتن از پسخوراند « برق نگاری ماهیچهای»، فعالیت ماهیچههای اسکلتی را با اندازهگیری تخلیه الکتریکی در فیبرهای ماهیچه، اندازهگیری میکنند. این کار با اتصال الکترودها به سطح پوست ماهیچهای که در حال بازبینیاست، صورت میگیرد. این الکترودها؛ میزان فعالیت و درجه تنش یا آرامش ماهیچهها را منعکس میکند،این روش میتواند برای شناسایی مشکلات ماهیچه (مانند انقباض ماهیچههای صورت یا تیکهای عضلانی) بهکار رود یا موفقیت درمان را ارزیابی کند. پسخوراند زیستی دما نیز میتواند برای اندازهگیری اضطراب و فشارروانی بهکار رود، زیرا میزان بالای فشارروانی و اضطراب، عروق خونی را منقبض کرده و دمای پوست را افزایش میدهد. تنشزدایی تأثیر معکوس دارد، عروق خونی را باز کرده و دمای پوست را پایین میآورد. این شکل از پسخوراند با موفقیت برای درمان سردردها، اضطراب و بیماری رینود مورد استفاده قرارگرفته است ( کرتیس ، 1388). در روش آرامسازی بالا رفتن سطح آگاهی شخص از کشش عضلانی منجر به رفع کشش و انقباض میگردد. بازخورد زیستی یک پله فراتر میرود و اطلاعات دقیقی از پتانسیلهای الکتریکی گروه های خاصی از عضلات در اختیار شخص میگذارد. از آنجایی که شل شدن عضلات منجر به کاهش اضطراب میشود، بازخورد زیستی نیز از طریق شل کردن عضلات و کاهش دادن دمای بدن از طریق انبساط عروق خونی باعث کاهش اضطراب میشود.
پ- لمسدرمانی
لمسدرمانی یکی از درمانهای مکمل و جایگزین است که در یک فرایند مستقیم و بیواسطه درمانگر با بهره گرفتن از دستهایش به صورت آگاهانه اقدام به تبادل انرژی با فرد درمانجو کرده و به وی در ایجاد تعادل در میدان انرژی حیاتیاش کمک میکند(مازیلو و گرانوویس ، 2011). ارتباط لمسی مناسب لمسدرمانی میتواند فشارروانی و اضطراب را دردرمانجو کاهش دهد، همچنین تحقیقات بالینی نشان دادهاند که لمسدرمانی از طریق تأثیر بر مؤلفه جسمانی- فیزیولوژیکی اضطراب نیروی بالقوهای در ایجاد وضعیت آرامسازیجسمی در بیماران و کاهش اضطراب آنها دارد (جوکار، 1388). این روش نیاز به امکانات خاصی نداشته و هزینهای بر بیمار تحمیل نمیکند؛ با این وجود بسیار راحت و در عین حال مؤثر در زمینهی کاهش اضطراب عمل مینماید. این نکته نیز قالب توجه است که بیمار پس از گذشت چند جلسه و دیدن آموزشهای لازم در زمینهی چگونگی اجرای لمسدرمانی، میتواند خودش این کار را انجام دهد و نیازی به درمانگر ندارد. از جمله مزیتهای روش لمسدرمانی بر بازخوردزیستی و آرامسازی در کاهش اضطراب این است که در این روش نیاز به نقش فعال بیمار برای اجرای مراحل نیست و در مورد بیمارانی که خودشان قادر به اجرای مراحل درمان نیستند، نیز قابل اجرا است. از آنجایی که در بخش مربوط به لمسدرمانی به طور مفصل در مورد تأثیر لمسدرمانی بر اضطراب و فشارروانی بحث خواهد شد در اینجا به مطالب گفته شده اکتفا میکنیم.
با توجه به اثربخشی پایین درمانهای دارویی تعداد زیادی از بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیر از درمانهای مکمل و جایگزین استفاده میکنند. در پژوهش حاضر نیز تأثیر لمسدرمانی که یکی از درمانهای مکمل و جایگزین است بر روی اضطراب و شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم رودهی تحریکپذیرمورد بررسی قرار گرفت، در ادامهی این بخش ابعاد گوناگون طب مکمل و جایگزین و لمسدرمانی به طور مفصل تشریح میشود.
2-5 طب مکمل و جایگزین
درمانهای مکمل و جایگزین شامل انواع روش های درمان یا پیشگیری از بیماری است که شیوهی اجرا و اثربخشی آنها با دانش سنتی یا مرسوم طب زیستی متفاوت است. وقتی این روش های درمانی در کنار درمانهای مرسوم مورد استفاده قرار گیرد درمان مکمل گفته میشود و زمانی که جایگزین درمانهای مرسوم و رایج شود به آنها درمانهای جایگزین اطلاق میشود. درمانهای مرسوم شامل آن دسته از درمانهایی است که به شکل گستردهای مورد قبول و استفادهی سیستم درمانی مجامع قرار میگیرد. موضوع مهم و قابل ذکر این است که همان ارزیابی علمی و تحقیقاتی که بر روی شیوه های درمانی مرسوم انجام میشود، در مورد درمانهای مکمل و جایگزین نیز مورد استفاده قرار میگیرد (مصلحتی، 1388).
اصطلاح دیگری که برای توصیف روش های درمانی مکمل و جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد، طب کلنگر است. در طب کلنگر پزشک بیمار را به عنوان یک کل درمان میکند نه اینکه روی یک بیماری یا اختلال خاص متمرکز شود. اندیشهی تأکید روی کلیت بیمار و نیاز به ارزیابی عواملی مثل؛ سبک زندگی، عوامل روانشناختی و محیط سلامت و بیماری در سالهای گذشته تحت عنوان رویکرد روانتنی جمعبندی میشد و مفهوم جدیدی در حوزهی روانپزشکی محسوب نمیشود. این روش های درمانی برای درمان، شیوه های روانشناختی و جسمانی درمان را با هم تلفیق میکنند و هدف اصلی آنها کمک به افراد برای احساس مسؤولیت بیشتر در جهت حفظ سلامت شخصی و تحریک جسم به سمت خوددرمانی است ( وارد، 1998؛ به نقل از پوراسمعیل، 1387).
مؤسسه ملی سلامت آمریکا (1995) درمانهای مکمل و جایگزین را، حوزهی وسیعی از منابع شفابخش تعریف میکند که در بر گیرنده نظامهای سلامت، روشها، نظریهها و عقاید همراه با آن میباشد و متفاوت از سایر منابع درمانی است که به صورت ذاتی وابسته به نظامهای درمانی متداول و رایج یک جامعه

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی : رضایت زناشویی

دیدگاهتان را بنویسید