پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد مهارتهای زندگی

فردی-اجتماعی نوجوانان دختر در شهرستان اهواز” نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش سازگاری فردی – اجتماعی نوجوانان دختر تاثیر داشته است.
اعرابی(1386)، در پژوهشی تحت عنوان “اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر شهر اصفهان” نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان موثر بوده و آن را افزایش داده است.
کنعانی کتمجانی (1387) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت‌های زندگی” نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ میزان آگاهی در زمینه مهارت‌های زندگی تفاوتی وجود ندارد ولی بین میزان توانمندی دانش آموزان پسر و دختر در استفاده از مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که دانش آموزان پسر توانمندتر از دختران در استفاده از تکنیک‌های مقابله ای هستند.
حاج امینی و همکاران (1387)، در پژوهشی با عنوان ” بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر واکنش هیجانی نوجوانان” مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش‌ها در کاهش استرس و اضطراب بوده اما در بعد افسردگی تفاوت معناداری حاصل نشده است.
رحیمی‌و سلیمانی نیا (1387)، در پژوهشی با عنوان ” تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش میزان مشارکت کودکان با هدف ارتقاء میزان مشارکت‌های اجتماعی کودکان” مورد بررسی قرار دادند. بر روی یک نمونه 100 نفری از کودکان 7 ساله دریافتند که اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر روی گروه آزمایش باعث افزایش معنادار میزان مشارکت کودکان بوده است.
عربگل و همکاران (1388) در مقاله ای تحت عنوان ” اثر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر عملکرد دانش آموزان سال چهارم دبستان” نشان دادند ارائه این برنامه موجب ارتقای عملکرد در حوزه‌های تحصیلی، فردی، بین فردی و روابط با همسالان گردید. در حوزه تحصیلی این ارتقاء به شکل افزایش حضور در مدرسه، کاهش میزان افت تحصیلی، کاهش زمان صرف شده در آموزشهای جبرانی و افزایش معدل تحصیلی و در حوزه فردی به صورت افزایش اعتماد به نفس، کاهش پرخاشگری و افسردگی، افزایش جرات ورزی، مهارت حل مسأله و مسئولیت پذیری خود را نشان داد.
سعادتی و رفاهی (1388) در پژوهشی تحت عنوان “آموزش مهارت‌های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوجوانان” نشان دادند که آموزش مهارت‌های مقابله با حل مساله و تصمیم گیری، مهارت‌های ارتباطی و خودآگاهی باعث کاهش افکار خودکشی گرایانه در نوجوانان دارای سابقه خودکشی می‌شود. اما در کاهش افکار فرار در نوجوانان دارای تجربه فرار موثر نمی‌باشد و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی به طور همزمان به نوجوانان و والدین آنها تاثیر مثبتی بر ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان دارای آسیب‌های اجتماعی دارد.
وفائیان و همکاران (1389) در پژوهشی تحت عنوان “اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانش آموزان 12-15 ساله شهر تفت” نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانش آموزان شهر تفت موثر بوده است.
2-12 خلاصه و جمع بندی
کنار آمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیات زندگی انسان است که در ادوار متفاوت زندگی به اشکال گوناگون تجلی می‌یابد. در دوران کودکی، تعارض‌های درونی جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن و مواجهه با دشواری‌های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش‌های درونی و محیطی بیشتر ظاهر می‌شوند، همچنین هم زمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان افزایش می‌یابد، به طوری که این حس به نوجوانان القاء می‌شود که به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایلات خود را محدود و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی زندگی کنند. از همین رو نوجوانانی که شیوه‌های صحیح رفتار ا جتماعی را فرا نگرفته و مهارت‌های لازم در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه را نیاموخته باشند، با آسیب‌های جدی و متعدد شخصیتی روبرو خواهند شد و در صورتی که برخی رفتارهای ضد اجتماعی در آنان شکل گرفته باشد، بروز واکنش‌های خشن و منفی شدت می‌یابد و پیامد آن آسیب‌های روانشناختی و انحرافات و ناهنجاری‌های روحی جلوه دو چندانی پیدا می‌کند. روانشناسان اروپایی در سال‌های اخیر لزوم آموزش مهارت‌های زندگی را با اهداف تعمیق باورها، تقویت مهارت‌های شخصیتی، اجتماعی و جامعه پذیر کردن جزء لاینفک تعلیمات در مدارس قرار داده اند و معتقدند چنانچه این مهارت‌ها درست و بر پایه شناخت اساسی در شخصیت نوجوانان نقش ببندند، بسیاری از نابسامانی‌ها و انحرافات اجتماعی این گروه کاهش می‌یابد. مهارت‌های زندگی مجموعه ای از توانایی‌ها می‌باشد که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. این توانایی‌ها، افراد را قادر می‌سازند مسئولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با درخواست‌ها، انتظارات و مشکلات روزانه به شکل موثری روبرو شوند. براین اساس مهارت‌های زندگی بی شمارند و ماهیت و تعریف آنها نسبت به فرهنگ‌ها و موقعیت‌ها تغییر می کند. یادگیری موفقیت آمیز مهارت‌های زندگی یکی از عوامل عمده گسترش بهداشت روان است. پژوهشگران تاثیر مثبت مهارت‌های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، تقویت اعتماد به نفس، خودپنداری و بسیاری از موارد دیگر مورد تائید قرار داده اند. مطالب این فصل که طی سه بخش ارائه گردید را می‌توان به صورت خلاصه شده در قالب جدول 2-2 نمایش داد.
جدول 2-2 خلاصه و جمع بندی

دلالت بر آموزش مهارت‌های زندگی
موضوع

آموزش مهارت‌های زندگی در سال 1979 و با اقدامات بوتوین آغاز گردید به دنبال این اقدام مقدماتی از سال 1993 به بعد، سازمان بهداشت جهانی با هماهنگی یونیسف برنامه آموزش مهارت‌های زندگی را به عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی کودکان و نوجوانان معرفی نمود هدف از این برنامه افزایش توانایی روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بود تا آنها بتوانند با مسائل و دشواری‌های زندگی سازگارانه برخورد کنند.
تاریخچه آموزش
مهارت‌های زندگی
منظور از مهارتهای زندگی آن نوع توانایی‌ها و مهارتهای عملی است که موجب رفتارهای مثبت و سازگارانه گردیده و فرد را جهت پذیرش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی آماده می‌سازد و وی را برای مواجهه با مشکلات و حل آن از طریق کاربرد روش های تحلیلی و مشارکتی از جمله حل مسئله، ایفای نقش و … آماده می‌سازد.
مفهوم مهارت‌های زندگی
حل مساله: فرایندی است که شخص با توجه به تجارب عملی و توانمندی‌های ذهنی خود بتواند در جهت حل مساله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه مطلوب دست یابد.

مولفه‌های مهارت‌های زندگی

تصمیم گیری: تصمیم گیری ابزاری است برای شکل دادن به آینده مثبت و فرایندی است پیچیده شامل انواع توانایی‌های فکری و نیز داشتن اطلاعات در مورد تصمیمی‌که می‌خواهیم بگیریم.
ارتباط: به معنای ابراز احساسات، نیازها و نقطه نظرهای فردی به صورت کلامی‌و غیرکلامی‌است
شهروند جهانی: توانایی دیدن مسائل و نحوه برخورد آنها به عنوان شهروند جامعه جهانی،توانایی تفکر انتقادی و سازمان یافته.
مشارکت و همکاری: دانش آموزان می‌آموزند تا کارها را تقسیم کنند، به احساسات و عواطف دیگران احترام بگذارند و به طور کلی افراد بهتر و موثرتری باشند.
فناوری اطلاعات: قابلیت و توانایی دسترسی به اطلاعات از طریق استفاده از منابع و فناوری اطلاعاتی، ارزیابی و کاربرد بهینه آن اطلاعات توسط افراد
فعال: شیوه دانش آموز مدار و احساس‌ها، افکار، عقاید و تجارب دانش آموزان را درگیر یادگیری می‌کند.
روش‌های تدریس مهارت‌های زندگی
بارش مغزی: شیوه ای خلاق در ایجاد نظرها و عقاید مختلف و متعدد درباره یک موضوع خاص
ایفای نقش: بر اساس یک متن و یا بر اساس موقعیتی که معلم یا شاگردان توصیف کرده اند، نمایشی اجرا می‌شود.
بحث و گفتگو: ابتدا موضوع مطرح می‌شود و اعضاء گروه با دانش آموزان کلاس در مورد آن موضوع بحث و گفتگو می‌کنند و نظرها و عقاید خود را در این باره برای سایرین بیان می‌کنند.

دلالت بر آموزش مهارت‌های زندگی نظریه‌های یادگیری
از دلالت‌های این نظریه در محتوی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی از جمله، اهمیت دادن به جنبه عاطفی در یادگیری دانش آموزان، توجه به نیاز‌های دانش آموزان، مسئولیت دادن به دانش آموزان، احترام به نظرات دیگران و فرهنگ پذیری شاگردان می‌باشد.
نظریه یادگیری اجتماعی
اهمیت همکاری همسالان به عنوان اساس مهارت‌های یادگیری به خصوص مهارتهای حل مساله می‌باشد. رویکرد ساخت گرایی اهمیت زمینه فرهنگی را در القاء هرگونه برنامه درسی مهارت‌های زندگی مفهوم دار برجسته می‌کند، نوجوانان خودشان با کمک هم، محتوا را از طریق تعامل اطلاعات واقعی با محیط خاص فرهنگی شان به وجود می‌آورند.رشد مهارت‌ها از طریق تعامل فرد با محیط اجتماعی، می‌تواند هم فراگیران و هم محیط ( گروه همسالان، کلاس درس، گروه جوانان و…) را تحت تاثیر قرار دهد.

نظریه سازنده گرایی
با بهره گرفتن از قوای هشت گانه هوش و تاثیری که بر هوش هیجانی می‌گذارند می‌توان آموزه‌های مناسبی برای خوب شنیدن، خوب حرف زدن یعنی دو مولفه مهم یک ارتباط موثر فراهم نمود.

نظریه هوش چندگانه

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

تحقیق به معنای رسیدن به حقیقت است و فرایند رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی را شامل می‌شود. پژوهش‌های رفتاری نیز رویکردی سازمان یافته و حرفه‌ای به تحقیق فراهم می‌آورد و صرفاً امر ساده‌ای که مبتنی بر کشف واقعیت‌های مورد تعلیم و تربیت باشد، نیست. هدف پژوهش رفتاری تدوین نظریه‌هایی برای تبیین پدیده‌های مجهول است. پژوهشگران مختلف، ‌مواضع مختلفی را درمورد مسائل حل نشده، اتخاذ کرده‌اند و درنتیجه رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به تحقیق رفتاری داشته‌اند، ولی بیشتر آنها معتقدند برای حل مسائل و پاسخ دادن به سئوالات مجهول پژوهشی باید از روش علمی استفاده شود. روش علمی فرایند جستجوی سازمان یافته برای بررسی روابط احتمالی میان پدیده‌هاست و توسط نظریات، ‌فرضیه‌ها و تجارب آزمایشی هدایت می‌شود و برای اجرا درحیطه عمل پیشنهاداتی فراهم می کند.
انتخاب روش پژوهش در علوم رفتاری به هدف و شرایط، ‌امکانات و محدودیت‌ها و نیز به خود موضوع یا مسئله بستگی دارد. بنابراین پژوهشگر همواره درپی یافتن بهترین روش برای پاسخ به سئوالات و فرضیه‌های پژوهشی خود می‌باشد. در این فصل در مورد طرح تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع تحقیق داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، طرز ساختن آنها، تعیین روایی و پایایی و کنترلهایی که در ابزار تحقیق و اجرای آن صورت گرفته است تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری شود، تشریح شده اند. حجم نمونه‌ها، نحوه انتخاب آنها، منابع، روش های جمع آوری داده‌ها و روش های آماری که در تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتهاند، توصیف شدهاند.
3-1 – روش تحقیق
با در نظر گرفتن پژوهش حاضر که ارزیابی ضرورت و خلاء‌های موجود در مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. این تحقیق از آنجایی که به بررسی وضع موجود می‌پردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آن جایی که به بررسی نظرات دانش آموزان در مورد آموزش مهارت‌های زندگی می‌پردازد، از نوع پیمایشی می‌باشد. تحقیق توصیفی به منظور توضیح سیستماتیک، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات یا موضوعات مورد نظر یا موضوعات مورد علاقه صورت می‌گیرد (هومن،1385،ص 77).
3-2- جامعه آماری
“جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند”(سرمد و همکاران،1390،ص 178). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان به تعداد 27878 در سال تحصیلی 1392-1391 است که تعدادی از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید.

جدول3-1: توزیع فروانی جامعه آماری بر حسب ناحیه
ناحیه جامعه
1 2712
2 5735
3 7807

4 5952
5 5671
جمع 27878

منبع: واحد اطلاعات و آمار آموزش و پرورش اصفهان (1391)
3-3- تعیین حجم نمونه
به نظر صاحب نظران، ‌حجم نمونه، رابطه مستقیمی با واریانس جامعه دارد، یعنی هرچه پراکندگی ویژگی‌های مورد مطالعه در جامعه آماری بیشتر باشد، به همان نسبت باید حجم نمونه بزرگتری انتخاب گردد. بطورکلی حجم نمونه به حجم جامعه، واریانس جامعه، سطح اطمینان، توان آماری و دقت احتمالی مورد نظر ارتباط دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که در این پژوهش، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور پیش برآورد واریانس نمونه ضرورت داشت. لذا یک گروه 30 نفری از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. پس از استخراج داده‌های مربوط به گروه مزبور و پیش بر آورد واریانس، حجم نمونه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست آمد.

n = حجم نمونه
N= حجم جامعه
t = سطح اطمینان 95 درصد
S2= پیش برآورد واریانس
d2= دقت احتمالی مطلوب (حافظ نیا،1382).

با جایگزینی اعداد مربوطه در فرمول فوق حجم نمونه به صورت زیر محاسبه شد.

3-4- روش نمونه گیری
نمونه گیری یکی از مراحل تحقیق علمی‌است و به محقق این امکان را می‌دهد که با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب دست یابد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید و آن عبارت است از انتخاب تعداد نمونه از میان اعضاء یک جامعه تعریف شده آماری که بر اساس اصول و قواعد خاص انجام است (نادری و سیف نراقی، 1388، ص199).
در تحقیق حاضر با توجه به گسترده بودن حجم جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای – طبقه ای متناسب با حجم استفاده می‌شود. این نمونه وقتی به کار می‌رود که جامعه آماری وسیع و دارای ساخت نامتجانس باشد، در چنین مواردی باید جامعه به طبقاتی تقسیم شود، سپس از هر طبقه به طور تصادفی یک نمونه انتخاب گردد. تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری انتخاب می‌شود.

جدول(3-2) توزیع حجم نمونه مدارس شهر اصفهان بر اساس ناحیه
ناحیه جامعه نمونه درصد
1 2712 20 10/0
2 5735 43 21/0
3 7807 59 28/0
4 5952 45 21/0
5 5671 42 20/0
جمع 27878 209 100/0

جدول 3- 2 نشان می‌دهد حجم نمونه برآورد شده 209 نفر بود که میزان 209 پرسشنامه برگشت داده شد و بر این اساس اعمال آماری

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *