منابع و ماخذ پایان نامه سوگیری

76/8538
1
97/26
0001/0
42/0
خطا 50/316
36
همانطورکه جدول 4-5 نشان می‌دهد با حذف اثر سن و نمره پیش‌آزمون سوگیری تفسیر منفی به عنوان متغیرهای همپراش، اثر اصلی متغیر برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر نمره پس‌آزمون سوگیری تفسیر منفی معنادار است (97/26 F=، 0001/0p<).
در بررسی بخش دوم این فرضیه، همین فرآیند با نمره سوگیری تفسیر خنثی صورت گرفت که نتایج در جدول 4-6 ارائه می‌شود. جدول 4-6- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر خنثی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
60/339
1
19/1
28/0
03/0 پیش‌آزمون سوگیری تفسیر خنثی
90/836
1
94/2
09/0
07/0
گروه
پس‌آزمون سوگیری تفسیر خنثی
41/8662
1
49/30
0001/0
45/0
خطا 03/284
36
در اینجا نیز تاثیر برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر سوگیری تفسیر خنثی با واریانس 49/30 در سطح 0001/0 معنادار است.
نمودار4-6 و 4-7 میانگین تعدیل شده سوگیری تفسیر منفی و سوگیری تفسیر خنثی در دو گروه آزمایش و کنترل شرایط تعدیل سوگیری تفسیر را نشان می‌دهد.
نمودار 4-6- میانگین تعدیل شده سوگیری ‌تفسیر منفی در شرایط تعدیل ‌سوگیری تفسیر نمودار 4-7- میانگین تعدیل شده سوگیری تفسیر خنثی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر 4-2-2- فرضیه دوم
در سنجش فرضیه تاثیر معنادار اجرای برنامه اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه، تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) به کار رفت. با تایید شیب خط رگرسیون یکسان گروه‌ها، گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح توجه، سن و پیش‌آزمون سوگیری توجه، پس‌آزمون سوگیری توجه به ترتیب به عنوان متغیر مستقل، همپراش و وابسته وارد تحلیل شدند. جدول 4-7- تحلیل کوواریانس سوگیری توجه در شرایط اصلاح سوگیری توجه متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
69/1492
1
16/3
08/0
08/0 پیش‌آزمون سوگیری توجه
79/8353
1
69/17
0001/0
33/0
گروه
پس‌آزمون سوگیری توجه
19/7798
1
51/16
0001/0
31/0
خطا 17/472
36
جدول 4-7 نشان می‌دهد که تاثیر برنامه اصلاح توجه بر سوگیری توجه با واریانس 51/16 در سطح 0001/0 معنادار است.
نمودار 4-8 نیز مبین میانگین تعدیل شده سوگیری توجه در گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح سوگیری توجه است.
نمودار 4-8- میانگین تعدیل شده سوگیری توجه در شرایط اصلاح سوگیری توجه 4-2-3- فرضیه سوم
فرضیه تاثیر برنامه اصلاح سوگیری توجه بر علائم اضطراب اجتماعی با طرح تحلیل واریانس یک راهه (ANCOVA) بررسی شد. گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح توجه به عنوان متغیر مستقل، سن و پیش‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر همپراش و پس‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی به عنوان وابسته در تحلیل وارد شدند. جدول 4-8- تحلیل کوواریانس علائم اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
08/17
1
63/0
43/0
01/0 پیش‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی
63/3054
1
02/113
0001/0
75/0
گروه
پس‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی
64/146
1
42/5
02/0
13/0
خطا 02/27
36
برمبنای جدول یافته‌ها، تاثیر برنامه تعدیل سوگیری توجه بر علائم اضطراب اجتماعی معنادار گزارش می‌شود (42/5 F=، 05/0p<).
نمودار 4-9- میانگین تعدیل شده علائم اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه نمودار 4-9، تفاوت معنادار میانگین تعدیل شده نمرات علائم اضطراب اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح سوگیری توجه را نشان می‌دهد.
4-2-4- فرضیه چهارم
در سنجش فرضیه تاثیر معنادار اجرای برنامه اصلاح سوگیری توجه بر سطح اضطراب اجتماعی، تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) به کار رفت. با تایید شیب خط رگرسیون یکسان گروه‌ها، گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح توجه، سن و پیش‌آزمون سطح اضطراب اجتماعی، پس‌آزمون سطح اضطراب اجتماعی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل، همپراش و وابسته وارد تحلیل شدند. جدول 4-9- تحلیل کوواریانس سطح اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
73/45
1
40/0
52/0
01/0 پیش‌آزمون سطح اضطراب اجتماعی
58/12678
1
75/112
0001/0
75/0
گروه
پس‌آزمون سطح اضطراب اجتماعی
98/666
1
93/5
02/0
14/0
خطا 44/112
36
مشاهده می‌شود که برنامه اصلاح سوگیری توجه بر سطح اضطراب اجتماعی با واریانس 93/5 و سطح معناداری 02/0 تاثیرگذاری معنادار دارد.
نمودار 4-10 نیز بیانگر میانگین تعدیل شده نمرات سطح اضطراب اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل شرایط اصلاح سوگیری توجه است. نمودار 4-10- میانگین تعدیل شده سطح اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه
4-2-5- سوال اول
در بررسی سوال تاثیر معنادار برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر علائم اضطراب اجتماعی، تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) اجرا شد. متغیر گروه (آزمایش و کنترل شرایط تعدیل تفسیر) به عنوان متغیر مستقل، سن و پیش‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر همپراش و پس‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شدند. جدول 4-11- تحلیل کوواریانس ع لائم اضطراب اجتماعی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
33/21
1
32/0
57/0
009/0 پیش‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی
39/1900
1
78/28
0001/0
44/0
گروه
پس‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی
67/317
1
81/4
03/0
11/0
خطا 02/66
36
همانطور که جدول 4-7 نشان می‌دهد با حذف اثر سن و پیش‌آزمون علائم اضطراب اجتماعی، اثر اصلی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر علائم اضطراب اجتماعی پس‌آزمون معنادار است (81/4F=، 05/0 p<).
علاوه بر این نمودار 4-11 تفاوت میانگین تعدیل شده نمرات علائم اضطراب اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل شرایط تعدیل سوگیری تفسیر را نشان می‌دهد. ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *