پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد عملکرد خانواده

درصد محصل رشته فنی و حرفه ای و یا کار دانش بودند.
جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
2
5/0
5/0
اول
113
3/28
8/28
دوم
250
5/62
3/91
سوم
35
8/8
100
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 5/0 درصد از شرکت کنندگان پایه تحصیلی خود را ذکر نکرده اند. 3/28 درصد پایه اول، 5/62 درصد آنان در پایه دوم و 8/8 درصد آنان در پایه سوم متوسطه تحصیل می کردند.
جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد
سال تولد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
5
3/1
3/1
سال 1373
3
8/0
2
سال 1374
26
5/6
5/8
سال 1375
124
31
5/39
سال 1376
188
47
5/86
سال 1377
54
5/13
100
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 3/1 درصد از شرکت کنندگان سال تولد خود را ذکر نکرده اند. 8/0 درصد متولد سال 73، 5/6 درصد متولد سال 74، 31 درصد متولد سال 75، 47 درصد متولد سال 76 و 5/13 درصد متولد سال 1377 بودند.
جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل پدر
شغل پدر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
55
8/13
8/13
آزاد
189
3/47
61
کارمند
88
22
83
فرهنگی
9
3/2
3/85
نظامی
16
4
3/89
کارگر
10
5/2
8/91
بازنشسته
33
3/8
3/8
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 8/13 درصد از شرکت کنندگان شغل پدر خود را ذکر نکرده اند. 3/47 درصد پدرانشان دارای شغل آزاد، 22 درصد پدارانشان کارمند، 3/2 پدرانشان فرهنگی، 4 درصد پدانشان دارای شغل نظامی، 5/2 درصد پدرانشان دارای شغل کارگری و 3/8 درصد پدرانشان بازنشسته بودند.
جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل مادر
شغل مادر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
39
8/9
8/9
آزاد
12
3
8/12
کارمند
19
8/4
5/17
فرهنگی
21
3/5
8/22
خانهدار
309
3/77
100
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 8/9 درصد از شرکت کنندگان شغل مادر خود را ذکر نکرده اند. 3 درصد مادرانشان دارای شغل آزاد، 8/4 درصد مادرانشان کارمند، 3/5 مادرانشان فرهنگی، و 3/77 درصد مادرانشان خانه دار بودند.
جدول 6-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر
تحصیلات پدر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
58
5/14
5/14
بیسواد
10
5/2
17
ابتدایی
34
5/8
5/25
راهنمایی
90
5/22
48
دبیرستان
14
5/3
5/51
دیپلم
119
8/29
3/81
فوق دیپلم
30
5/7
8/88
لیسانس
29
3/7
96
فوق لیسانس بالاتر
16
4
100
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 5/14 درصد از شرکت کنندگان تحصیلات پدر خود را ذکر نکرده اند. 5/2 درصد پدران انان بیسواد، 5/8 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 5/22 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و 5/3 درصد دارای تحصیلات دبیرستان، 8/29 درصد دارای تحصیلات دیپلم، 5/7 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 3/7 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 4 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.
جدول 7-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر
تحصیلات مادر
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بدون جواب
53
3/13
3/13
بیسواد
9
3/2
5/15
ابتدایی
75
8/18
3/34
راهنمایی
101
3/25
5/29
دبیرستان
10
5/2
62
دیپلم
96
24
86
فوق دیپلم
19
8/4
8/90
لیسانس
30
5/7
3/98
فوق لیسانس بالاتر
7
8/1
100
کل
400
100
همان طور که مشاهدات جدول فوق نشان می دهد 3/13 درصد از شرکت کنندگان تحصیلات مادر خود را ذکر نکرده اند. 3/2 درصد مادران انان بیسواد، 8/18 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 3/25 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و 5/2 درصد دارای تحصیلات دبیرستان، 24 درصد دارای تحصیلات دیپلم، 8/4 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 5/7 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 8/1 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.
جدول 8-4. مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک خرده مقیاسهای آنان
متغیرها
خرده مقیاس
تعداد
حداکثر
حداقل
میانگین
انحراف استاندارد
عملکرد خانواده
ارتباط
400
7
35
22/24
16/6
آمیزش عاطفی
400
7
51
74/19
99/3
ایفای نقش
400
12
38
39/28
44/5
عملکرد کلی
400
24
55
31/41
88/5
حل مشکل
400
6
48
61/24
65/6
همراهی عاطفی
400
10
30
50/21
95/3
کنترل رفتار
400
10
50
37/26
56/6
سبکهای دلبستگی
ایمن
400
5
35
72/27
25/6
دوسوگرا
400
2
21
55/8
48/4
ناایمن
400
1
14
58/9
70/2
سازگاری کلی
400
68
113
80/91
47/5
3-4. یافتههای استنباطی
در این بخش از پژوهش به تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون آماری رگرسیون چند متغیری به روش همزمان (Enter) به بررسی رابطه چندگانه بین متغیرهای ملاک و پیش بین پرداخته شد و توان پیش بینی متغیرهای پیش بین در پیش بینی متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه اول: بین مؤلفه های عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
جدول 9-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جهت پیش بینی م تغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
خرده مقیاسهای عملکرد خانواده
48/0
23/0
برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم‎زمان استفاده شد. همان‎طور که در جدول فوق مشاهده می شود، ضریب همبستگی چندگانه بین خرده مقیاسهای عملکرد خانواده (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) با متغیر سازگاری دانشآموزان برابر با 48/0 می‎باشد و ضریب تعیین آن برابر با 23/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 23 درصد از تغییرات واریانس متغیر سازگاری دانشآموزان به وسیله خرده مقیاسهای عملکرد خانواده تبیین می‎شود.
جدول 10-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده
مدل
شاخص مدل
مجموع مجذورات
DF
مجذور میانگین
F
P
خرده مقیاسهای عملکرد خانواده
اثر رگرسیونی
37/2773
7
19/396
94/16
01/0
باقی مانده
41/9165
392
38/23
کل
79/11938
399
همان‎طور که در جدول فوق مشاهده می‎گردد، اثر رگرسیونی خرده مقیاسهای عملکرد خانواده بر متغیر سازگاری دانش آموزان معنادار بوده است. این اثر رگرسیونی با مقدار 19/396= F، در سطح آلفای 01/0، معنادار به دست آمد. به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقی مانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نماید، و موجب عدم تفاوت معنادار گردد، و به این معنی است که مدل نشان داده شده برای تحلیل رابطه خطی مناسب است.
جدول 11-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر سازگاری براساس خرده مقیاس های عملکرد خانواده
ضرایب غیر استاندارد
β
T
P
مقدار B
خطای استاندارد
خرده مقیاسهای عملکرد خانواده
عرض از مبدأ
22/79
09/2
80/37
01/0
ارتباط
19/0
07/0
21/0
71/7
01/0
آمیزش عاطفی
30/0-
07/0
22/0-
4
01/0
ایفای نقش
25/0-
07/0
25/0-
53/3
01/0
عملکرد کلی
18/0
05/0
20/0
21/3
01/0
حل مشکل
14/0
04/0
17/0
43/3
01/0
همراهی عاطفی
21/0
07/0
15/0
11/3
01/0
کنترل رفتار
19/0
04/0
23/0
04/4
01/0

]]>