پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

و جمعآوری داده ها
مرحله سوم
تعیین عوامل موثر در ارزشگذاری دانش فنی از طریق مراحل زیر:
تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق بررسی میانگین
بررسی فرضیه های پژوهش از طریق آزمون فرضیۀ مناسب با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS (آزمون کایدو)

 
 
مرحله چهارم
تعیین وزن و اهمیت عوامل موثر در ارزشگذاری دانش فنی از طریق مراحل زیر:
طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامۀ ب)
جمعآوری و ورود داده های حاصل از پرسشنامۀ ب در نرمافزار Expert Choice
تعیین رتبه و وزن نسبی هر یک از عوامل با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مرحله نخست
بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی بیست و سه عامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی
الگوریتم زیر ( ‏شکل (3-2) ) مراحل پژوهش حاضر را به طور شماتیک نشان میدهد:
الگوریتم اجرایی پژوهش

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

مقدمه
هر تحقیقی معمولا دارای یک بخش تحلیل داده ها است که عبارت است از معنا بخشیدن به مشاهداتی که طی طرح تحقیق صورت گرفته است. تحلیل داده ها اشکال مختلفی می تواند داشته باشد، تمرکز این فصل بر تحلیل داده های کمی است که در آن مشاهدات به صورت عددی در می آیند و در برخی مواقع بر اساس خواص ریاضی دستکاری می شوند. تحلیل داده های کمی، نوعا مستلزم استفاده از آمار است. آمار روشی برای جمع بندی، طبقه بندی، جدول بندی و تلخیص داده های عددی به طریقی است که بتوان معنا یا اطلاعاتی را بدست آورد. (نادری و سیف، 1385)
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که گامهای اجرایی آن مطابق ‏شکل (4-1) نشان داده شده است. همانگونه که در جدول مورد نظر مشاهده میگردد تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش چهار گام اصلی را طی میکند.
در مرحله اول به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیتشناختی پرسشنامه شناسایی عوامل، داده های جمع آوری شده به صورت جدولهای آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میلهای و هیستوگرام ارائه میشود. در مرحلۀ دوم تجزیه و تحلیل، نخست پرسشنامۀ تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری را که توسط پاسخگویان تکمیل شده است را جمع آوری کرده و داده های پرسشنامههای مربوط در نرمافزار SPSS وارد گردید. سپس با بهره گرفتن از اطلاعات توصیفی به بررسی هر یک از متغیرها پرداخته و بر اساس میانگینهای آنها به رد و پذیرش بیست و دو متغیر استخراج شده از ادبیات موضوع میپردازیم. پس از این مرحله، به منظور تعیین نوع توزیع داده ها و انتخاب آزمون فرضیۀ مناسب، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS اجرا گردید. سپس با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها و توصیفی بودن فرضیه های تحقیق، آزمون کای به عنوان یکی از آزمونهای فرضیه ناپارامتریک به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی و بررسی پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه های پژوهش انتخاب و اجرا گردید. در پایان نیز برای تحقق هدف دوم پژوهش مبنی بر رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی، با بهره گرفتن از داده های جمعآوری شده از طریق پرسشنامۀ مقایسات زوجی، میزان اهمیت هر یک از عوامل از طریق نرمافزار Expert Choice تعیین میگردد.
گام نخست
تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقۀ شغلی
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه
گام دوم
تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق بررسی میانگین
گام سوم
بررسی قانون توزیع داده های ( آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف) و آزمون فرضیه های تحقیق (آزمون کایدو تک نمونهای)
گام چهارم
تعیین وزن و رتبۀ عوامل تعیین شده در گام سوم از طریق تحلیل و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مراحل تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
تحلیل داده های جمعیتشناختی
توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات
از بین 48 پاسخدهندهای که در این مطالعه شرکتکردند، از نظر سطح تحصیلات افراد مورد آزمون، 12 نفر معادل 25 درصد در مقطع لیسانس، 30 نفر معادل 62.5 درصد در مقطع فوق لیسانس و 6 نفر معادل 12.5 درصد در مقطع دکترا بودند. ‏جدول (4-1) و ‏شکل (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری را بر حسب میزان تحصیلات نشان میدهد.
توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
لیسانس
12
25
25
فوق لیسانس
30
62.5
87.5
دکترا
6
12.5
100
مجموع
48
100
نمودار توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات
توزیع پاسخدهندگان بر حسب سابقه شغلی
از بین 48 پاسخدهندهای که در این مطالعه شرکتکردند، از نظر سابقه شغلی افراد مورد آزمون، 5 نفر معادل 10.4 درصد پایینتر از 5 سال، 13 نفر معادل 1/27 درصد پایینتر از 10 سال، 19 نفر معادل 49.6 درصد پایینتر از 15 سال، 4 نفر معادل 3/8 درصد پایینتر از 20 سال و 7 نفر معادل 6/14 درصد بالاتر از 20 سال بودند. ‏ جدول (4-2) و ‏شکل (4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری را بر حسب سابقه شغلی نشان میدهد.
توزیع پاسخدهندگان بر حسب سابقه شغل
سابقه شغل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین تر از 5 سال
5
10.4
10.4
پایین تر از 10 سال
13
27.1
37.5
پایین تر از 15 سال
19
49.6
77.1
پایین تر از 20 سال
4
8.3
85.4
بالاتر از 20
7
14.6
100
مجموع
48
100
نمودار توزیع پاسخدهندگان بر حسب سابقه شغلی
توزیع پاسخدهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه
از بین 48 پاسخدهندهای که در این مطالعه شرکتکردند، تعداد 26 نفر از واحدهای پژوهش و فناروی سازمان صنایع دفاع و تعداد 22 نفر از واحدهای پژوهش و فناروی سازمان صنایع هوایی هستند. ‏جدول (4-3) ‏شکل و (4-4) توزیع فراوانی نمونه آماری را بر حسب توزیع افراد سازمانهای مورد مطالعه نش
ان میدهد.
توزیع پاسخدهندگان بر حسب سازمانهای مورد مطالعه
سازمان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سازمان صنایع دفاع
26
54.2
54.2
سازمان صنایع هوایی
22
45.8
100
مجموع
48
100
نمودار توزیع پاسخدهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه
تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی
در این تحقیق برای تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی، استخراج شده از مبانی نظری پژوهش (فصل دوم)، از پرسشنامه اول ( پیوست الف) استفاده خواهیم کرد. این پرسشنامه از 22 گویه تشکیل شده است که میان 46 نفر از کارشناسان و مدیران سازمانهای مورد مطالعه به پرسش گذاشته شدهاند. نتایج حاصل از جمعآوری داده های این پرسشنامهها در ‏جدول (4-4) متشکل از اطلاعاتی در خصوص تعداد پاسخدهندگان به هر گویه، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار هر متغیر است.
در تحلیل اطلاعات جدول موردنظر و انتخاب معیارهای مناسب، از آنجایی که در پرسشنامه از طیف پنج گزینهای هوانگ استفاده شده است با در نظر گرفتن عدد 3 به عنوان آستانه قبولی ()، معیارهایی که امتیازشان کمتر از 3 بوده به عنوان متغیر ضعیف شناخته شده و حذف میشوند. همچنین بر این اساس معیارهایی که امتیازشان 3 و بالاتر از 3 است، به عنوان متغیر قوی مورد قبول قرار گرفته و تأیید خواهند شد.
داده های توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق
عنوان عامل
تعداد پاسخ دهندگان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کاهش وابستگی
48
3
5
4.31
0.512
خلق محصولات جدید
48
4
5
4.23
0.425
ایجاد مزیت رقابتی
48
4
5
4.21
0.410
افزایش نرخ نوآوری
48
3
5
4.17
0.429
ارتباط با شایستگی محوری
48
4
5
4.13
0.334
بهبود کیفیت محصولات
48
3
5
4.10
0.371
زیرساختی بودن
48
4
5
4.08
0.279
افزایش بهرهوری
48
3
5
4.08
0.347
مزیت به انواع مشابه
48
4
5
4.06
0.245
ادامه جدول (4-4) داده های توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق
عنوان عامل
تعداد پاسخ دهندگان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
بدیع بودن
48
3
5
3.98
0.325
تقلیدناپذیری
48
3
5
3.94
0.433
بومی بودن
48
3
5
3.92
0.347
سطح مستندسازی
48
3
5
3.90
0.472
کاهش زمان ارائه محصولات
48
3
5
3.81
0.445
کاهش ریسک تولیدی
48
3
4
3.69
0.468
افزایش سودآوری
48
2
4
3.23
0.555
کاهش هزینه تولید
48
2
4
3.19
0.571
رقابتیشدن قیمت محصولات
48
2
4

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهارزیابی عملکرد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.17
0.476
معتبر بودن
48
2
4
3.13
0.393
بهبود فرآیندهای تولید
48
2
4
2.96
0.683
بهبود شاخصهای زیست محیطی
48
2
4
2.94
0.727
عدم وابستگی به ماشینآلات کمیاب
48
2
3
2.40
0.494
همان گونه که ‏جدول (4-4) ملاحظه میگردد، میانگین متغیرهای “کاهش وابستگی به خارج از کشور”، “خلق محصولات جدید” و “ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی” جزو قویترین متغیرها بوده و سه متغیر “بهبود فرآیندهای تولید”، “بهبود شاخصهای زیست محیطی” و “عدم وابستگی به ماشینآلات کمیاب” از حد متوسط یعنی 3 کمتر بوده و به عنوان متغیرهای ضعیف شناخته و حذف میشوند که در ‏شکل (4-4) میزان اهمیت هر یک از متغیرها نشان داده شده است. در نهایت، بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، وضعیت پذیرش و یا عدم پذیرش متغیرها در ‏جدول (4-5) نشان داده شده است.
میزان اهمیت متغیرها
نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق
ردیف
عنوان متغیرهای تحقیق
وضعیت
پذیرش
عدم پذیرش
عدم وابستگی دانش فنی به ابزارها و دستگاه های کمیاب
*
میزان بدیع بودن دانش فنی
*
میزان اعتبار دانش فنی
*
تقلید ناپذیری دانش فنی
*
زیرساختی بودن دانش فنی برای دستیابی به سایر دانش ها
*
برتری های نسبی به دانش فنی مشابه/موجود
*
میزان بومی بودن دانش فنی در سازمان
*
میزان وابستگی دانش فنی به نیروی انسانی متبحر
*
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش وابستگی کشور
*
ادامه جدول (4-5) نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق
ردیف
عنوان متغیرهای تحقیق
وضعیت
پذیرش
عدم پذیرش
میزان تأثیر دانش فنی بر توسعه محصولات جدید
*
میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی های محوری سازمان
*
میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد مزیت رقابتی
*
میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود شاخص های زیست محیطی
*
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسک
*
میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی
*
میزان تأثیر دانش فنی بر بهره وری
*
میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود فرآیند های تولید
*
میزان تأثیر دانش فنی بر نرخ نوآوری
*
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارائه محصول به بازار
*
میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه های سازمان
*
میزان تأثیر دانش فنی بر قیمت تمام شده محصولات
*
میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش سودآوری
*
جمع
19
3
گروهبندی متغیرهای پژوهش
پس از این تعیین متغیرهای مؤثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق پرسشنامه اول در سازمانهای مورد مطالعه، در راستای آزمون فرضیه های پژوهش و همچنین بررسی تحقق هدف دوم تحقیق مبنی بر تعیین اهمیت نسبی هر یک از این عوامل موثر، عوامل مورد نظر در سه گروه 1) عوامل ذاتی و فنی، 2)عوامل رقابتافزا و 3) عوامل عملکردی مطابق ‏جدول (4-6) ؛ بر اساس نظر جمعی از صاحبنظران و خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش مطابق جدول زیر گروهبندی گردیدند.
گروهبندی متغیرهای پژوهش
عنوان معیار
شماره
عنوان عامل
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
عوامل رقابتافزا
ایجاد مزیت رقابتی
ارتباط با شایستگی محوری
افزایش نرخ نوآوری
افزایش بهره وری
خلق محصولات جدید
رقابتیشدن قیمت محصولات
تقلیدناپذیری
مزیت به انواع مشابه
عوامل عملکردی
کاهش ریسک تولیدی
بهبود کیفیت محصولات
کاهش زمان ارائه محصولات
اقزایش سودآوری
کاهش هزینه تولید
محاسبه مقادیر آماری معیارهای
با توجه به گروهبندی تمامی متغیرها در سه گروه معیار عوامل ذاتی و فنی، عوامل عملکردی و عوامل رقابتافزا، در این بخش به منظور تعیین مقادیر آماری این عوامل، با بهره گرفتن از مقادیر متغیرهای تشکیل دهنده آن معیار، داده های آماری عوامل موردنظر مطابق ‏جدول (4-7) و از طریق اجرای دستور رایانش در نرمافزار SPSS محاسبه میگردند.
محاسبه مقادیر معیارها
عنوان معیار
تعداد پاسخ دهندگان
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
عوامل رقابتافزا
48
3.63
4.63
3.97
0.044
0.20942
عوامل ذاتی و فنی
48
3.67
4.50
3.94
0.032
0.18026
عوامل عملکردی
48
3.20
4.00
3.63
0.040
0.19929
تعیین قانون توزیع داده های آماری
در این مرحله از پژوهش به منظور انتخاب آزمون فرضیۀ صحیح برای تحلیل فرضیه های تحقیق، ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می گیرد، اطمینان حاصل گردد. برای این منظور، در این پژوهش از آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف استفاده می شود. این آزمون نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است. لازم به ذکر است در این مرحله به منظور انجام این آزمون و برای افزایش دقت محاسبات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
محاسبات آزمون نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگرف ـ اسمیرنوف
متغیرها
Statistic
df
Sig.
تأثیرگذاری بر کاهش وابستگی به خارج از کشور
0.396
48
.000
تأثیرگذاری بر توسعه محصولات جدید
0.476
48
.000
تأثیرگذاری بر کسب شایستگی محوری
0.521
48

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژهآمیخته بازاریابی

.000
تأثیرگذاری بر مزیت رقابتی
0.513
48
.000
تأثیرگذاری بر ریسکهای تولید
0.435
48
.000
تأثیرگذاری بر زمان ارائه محصولات به بازار
0.463
48
.000
تأثیرگذاری بر رقابتی شدن محصولات
0.428
48
.000
تأثیرگذاری بر افزایش نرخ نوآوری
0.464
48
.000
تأثیرگذاری بر کیفیت محصولات کلیدی
0.485
48
.000
تأثیرگذاری بر بهرهوری
0.436
48
.000
تأثیرگذاری بر هزینه های تولید
0.358
48
.000
افزایش سودآوری
0.368
48
.000
سطح مستندسازی دانش فنی
0.436
48
.000
تقلیدناپذیری دانش فنی
0.432
48
.000
مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن
0.538
48
.000
زیرساختی بودن دانش فنی برای دستیابی به سایر دانشهای فنی مرتبط
0.476
48
.000
بومی بودن دانش فنی
0.491
48
.000
بدیع بودن دانش فنی
0.463
48
.000
معتبر بودن دانش فنی
0.466
48
.000
نتیجهگیری
در تحلیل نتایج حاصل از خروجی نرمافزار، هنگام بررسی نرمال بودن داده ها فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزیع داده ها در سطح خطای 5% است. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 0.05 بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود. به عبارت دیکر در فرضیه H0 توزیع داده های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال و در H1 توزیع داده های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست. با توجه به نتایج آمارههای مندرج در ‏جدول (4-8) مقادیر آمارههای تمامی متغیرها کمتر از مقدار 0.05 بوده که بر این اساس فرض H0 در تمامی متغیرها رد میشود که این موضوع بیانگر نرمال نبودن توزیع داده ها است.
آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون آماری، قانون یا دستوری است که بر طبق آن بر اساس مشاهدات انجام شده تصمیم به رد یا قبول فرضیه موردنظر گرفته میشود و از آنجایی که انتخاب نادرست آزمون آماری موجب خدشهدار شدن نتایج تحقیق میشود. بر این اساس ابتدا آزمون کولوموگراف ـ اسمیرنوف به منظور بررسی قانون توزیع داده ها اجرا شد (‏جدول (4-8) ). با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمون مبنی بر نرمال نبودن توزیع داده های تحقیق (آزاد توزیع) و همچنین توصیفی بودن فرضیه های پژوهش، از آزمون کای دو یک بعدی یا خی دو، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش استفاده میگردد. این آزمون یک آزمون ناپارامتری می باشد که در آن بر مبنای فراوانی (تعداد) مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار به بررسی یک متغیر در جامعه پرداخته

90

دیدگاهتان را بنویسید