پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره سیستم اطلاعات مدیریت

فوق می‌توان نتیجه گرفت که سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی‌یکپارچه و رایانه‌ای می‌باشد که اطلاعات لازم را برای مدیران فراهم می‌آورد و آنان را در تصمیم گیری یاری می‌رساند.

2 ـ 3ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت
در بررسی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مروری بر سیر تکوین آن می‌تواند، دیدگاه دقیقتری را به پژوهشگر ارائه دهد، از این رو در بخش زیر تاریخچه ای از سیستم اطلاعات مدیریت شرح داده شده است. رضائیان به نقل از اسپراگ و مک نورلین (1385) بیان می‌کند که:
هر چند مى توان تاریخ سیستم اطلاعات مدیریت را به هولریث یا حتى چارلز ببیچ منتسب دانست، ولى آغاز آن از اواخر دهه 1950 مى باشد. در سال 1957، یعنى زمان عبور از عصر صنعتى به عصر اطلاعات، تعداد افرادى که بخش مهمى از کار آنها با اطلاعات و پردازش آن سر و کار داشت (کارگران اطلاعاتى)، از تعداد کارگران صنعتى بیشتر شد و در دهه 1970 کارکنان اطلاعاتى، بیش از پنجاه درصد از نیروى کار را تشکیل مى داند (ص 5).
تکامل سیستم‌هاى اطلاعات مدیریت به روند و توسعه تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات وابسته است، با توسعه و تکامل تکنولوژى کامپیوتر و ارتباطات و اهمیت روزافزون اطلاعات در طول تاریخ، سیستم اطلاعات مدیریت نیز، تکامل و توسعه پیدا کرده است، مراحل تکامل این سیستم به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ مرحله اول مصادف با سال‌های دهه ی 1960 می‌باشد. صرافى زاده و پناهى (1380) بیان مى کنند که “در این مرحله به کامپیوتر به عنوان ابزارى به منظور کاهش هزینه‌هاى عملیاتى و وسیله اى جهت افزایش کارایى نگاه می‌شد. مشخصه بارز این مرحله هزینه بالاى بکارگیرى سیستم و عدم درک وشناخت، مدیران از توانایى‌هاى کامپیوتر بود” (ص 191). “از دهه 1960 دیدگاه سازمان در زمینه بهره گیرى از اطلاعات رو به دگرگونى گذاشت و دریافتند که مى‎توان از آن به عنوان ابزار پشتیبانى عملیات جارى سازمان استفاده نمود، نظام‌هاى اطلاعات این دهه حالت کارگاه گزارش‎سازى در زمینه‌هاى تولید هفتگى، اطلاعات مالى ماهانه، موجودی‌ها و حساب‌های دریافتی و پرداختى را داشت” (لاودن، 1387 ص 78).
2 ـ مرحله دوم: “محاسبات متمرکز ، شاخص سال‌هاى میانى و تا پایان دهه 1960 بود. سعى بر همسو نمودن امکانات کامپیوترى با عملیات سازمانى بود و جهت بهره گیرى از برنامه‌هاى کاربرى در کلیه حوزه‌هاى عملیاتى سازمان، موجى به راه افتاد” (صرافى زاده و پناهى، 1384، ص 191).
3 ـ “این مرحله از اوائل دهه 1970 آغاز گردید و مشخصه ی بارز این دوره جهش تکنولوژیک جهت کاهش هزینه‎ها و افزایش کارایى سیستم‌ها و عملیات خدمات رسانى کامپیوترى بود” (صرافى زاده و پناهى، 1380، ص 191). لاودن (1387) بیان می‌کند که “در دهه 1970، نظام‌هاى اطلاعات رفته رفته «نظام اطلاعات مدیریت» نام گرفتند و سازمان‌ها به تهیه ابزارهاى رایانه اى چند کاره پرداختند” (ص 78).
4 ـ این مرحله مربوط به اواسط دهه 1970 مى باشد. لاودن در سال (1387) بیان می‌کند که: “اطلاعات در این دوره نقش تنظیم کننده و راه براى سازمان‌ها را بر عهده گرفته و ابزار کنترل کارآمدى در دست مدیران شد. نظام‌هاى ابداعى این دوره، نظام پشتیبانى تصمیم گیرى و نظام پشتیبانى مدیران ارشد هستند” ( ص 78).
صرافى زاده و پناهى (1380) عقیده دارند که “گسترش کاربرد سیستم‌هاى اطلاعات مدیریت در سازمان در این دوره زمینه ورود گروهى از مدیران را به سازمان‌ها به عنوان مدیران سیستم اطلاعات مدیریت که علاوه بر توانایى فنى، مهارت‌هاى انسانى و ارتباطى را نیز دارا بودند، مهیا نمود” (ص 192).
5 ـ “در اوایل دهه 1970 توجه به تکامل کاربر ـ ماشین موجب ارائه برنامه‌هایى به شکل کاربر ـ محور بود، سیستم‎هاى پشتیبانى تصمیم گیرى قادر بود تا خواسته‌ها و کاربردهاى متعدد را پاسخ گوید” (صرافى زاده و پناهى، 1380، ص 192).
جدول 2 ـ 1 ـ مراحل اساسی تحول سیستم‌های اطلاعات مدیریت
مراحل زمان عنوان ویژگی
1 64 ـ 1960 محاسبات منفرد
(توسعه کاربردهای اداری) ـ برنامه‌های کاربردی تقلیل هزینه‌های حسابداری.
ـ ضعف مدیریت در بهره گیری کامل از منابع پردازش الکترونیکی.
ـ گرایش به سوء استفاده از ظرفیت بیکار سیستم در اواخر افزایش دهد.
ـ عدم برگشت هزینه‌های پردازش از سوی کاربران.
ـ مدیران پردازش گر داده‌ها در سازمان ارتقاء می‌یابند.
ـ کاربردهای شاخص: لیست‌های حقوق، نگهداری حساب‌های دریافتی و پرداختی، تنظیم فاکتورهای فروش.
2 69 ـ 1965 محاسبات متمرکز
(توسعه
سازمان‌های پردازش الکترونیکی) ـ ابراز علاقه به استفاده از برنامه‌های کربری در تمام زمینه‌ها.
ـ هزینه‌های بالا جهت توسعه و نگهداری سیستم.
ـ مستندسازی ضعیف.
ـ تقاضای زیاد جهت برنامه نویسان.
ـ عملیات پردازش الکترونیکی داده‌ها و هزینه‌ها نامرئی بودند.
ـ کاربردهای شاخص : نگهداری دفاتر کل، پیش بینی، بودجه بندی، کنترل موجودی.
3 74 ـ 1970 کنترل و
محدودیت‌های مدیریتی ـ انجماد (عدم توسعه) کاربرها و تأکید بر نظارت بر سیستم‌های موجود.
ـ کنترل بودجه سیستم‌های پردازشی الکترونیکی، هیچگونه وجه اضافی جهت پردازش الکترونیکی اختصاص نمی‌یافت.
ـ حرکت به سوی تمرکز بخشیدن به پردارش کامپیوتری به منظور اعمال صرفه جویی مالی.
ـ اجبار به کنترل و اعمال استانداردها.
ـ بکارگیری سیستم‌هایی به منظور اخذ هزینه از کاربرانی که از سیستم‌های پردازش الکترونیکی استفاده می‌کنند.
ـ بازسازی کاربردهای دفتری.
4 79 ـ 1975 افزایش
نقش کاربران ـ گرایش به سمت استفاده از بسته‌های نرم افزاری.
ـ مشارکت بیشتر کاربران در فعالیت‌های پردازش الکترونیکی.
ـ پیرایش پایگاه داده‌ها و محاسبات توزیعی جهت تکامل بیشتر MIS.
ـ برنامه نویسی ساختاری جایگاه محکمی‌در توسعه پیدا می‌کند. این عمل موجب می‌شود که کارگزاری نقش خود را از دست بدهد و به فعالیت‌های تحلیل و طراحی اهمیت داده شود.
5 85 ـ 1980 تعامل
کاربر ـ ماشین ـ اوایل دهه 1980 ریز کامپیوترها به عنوان سیستم‌های پردازش مجزا و نه به عنوان سیستم‌های تک منظوره به کار گرفته شدند.
ـ در سال‌های میانی این دهه ریزکامپیوترها از طریق تکنولوژی شبکه به کامپیوترهای مرکزی متصل شدند.
ـ سیستم‌های کاربر ـ آشنا، آماده و تجاری مد نظر قرار می‌گیرند.
ـ نوید آغاز سیستم‌های پشتیبانی تصمیم گیری (D.S.S)
ـ بسته‌های نرم افزاری پردازش کلمات مورد نظر قرار گرفتند.
ـ نوید پیدایش مکانیزه کردن عملیات اداری.
ـ شروع کار تجربی در سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی
ـ کاهش اهمیت وظایف برنامه نویسی کاربردی که اکنون با وظایف مدیریتی پایگاه و داده‌ها تداخل نموده است.

منبع : مأخوذ : «صرافی زاده» و «پناهی»، 1380، صص 95-193
در حال حاضر (رضائیان، 1385) جنبشی در جریان است تا از «هوش مصنوعی » برای حل مسائل مدیریتی استفاده کنند، یعنی این که رایانه را به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتواند مانند ذهن انسان برخی از کارهای استدلال منطقی را صورت دهد. یک شاخه فرعی هوش مصنوعی تحت عنوان «سیستم خبره » بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. یک سیستم خبره مانند یک متخصص در یک زمینه خاص انجام وظیفه می‌کند. یک محدودیت سیستم خبره در این است که نمی‌تواند هوش فرد را توسعه دهد. یک راه برای غلبه بر این محدودیت استفاده از «شبکه‎های عصبی » است که شبیه‎سازی‎های الکترونیکی و ریاضی از مغز انسان است. به طور کلی به همه‎ی سیستم‎هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‎کنند «سیستم‎های مبتنی بر دانش » گفته می‎شود. در دهه 1990 برخی از سازمان‎ها، بر روی سیستم‎های مبتنی بر دانش برای حل مسائل مدیریتی سرمایه‎گذاری سنگینی کرده‎اند.
2ـ 4 ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‎های اطلاعاتی را به انواع مختلفی طبقه بندی می‌کنند که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم. برین (1997) عقیده دارد که “انواع سیستم‎های اطلاعاتی شامل: 1. سیستم‎های پشتیبانی عملیات ، که این سیستم‎ها از پردازش اطلاعات مورد نیاز برای عملیات روزمره کسب و کار پشتیبانی می‌کنند؛ و 2. سیستم‎های پشتیبانی مدیریت ، که این سیستم‌ها نیازهای تصمیم گیری مدیریت عالی، میانی و سرپرستی را پشتیبانی می‌کنند” (ص 29).
سیستم‎های پشتیبانی عملیات (لاودن، 2000) شامل سیستم‎های پردازش مبادلات ، سیستم‎های کنترل‎پردازش سیستم‎های خودکار اداری می‌باشد. سیستم‎های پشتیبانی مدیریت نیز به سه دسته تقسیم می‌شود که شامل: سیستم‎های گزارش دهی مدیریت، سیستم‎های پشتیبان تصمیم و سیستم‎های اطلاعات مدیران اجرایی
می‌باشد.

شکل 2 ـ 1 ـ نمودار انواع سیستم‌های اطلاعاتی
منبع: «لاودن»، 2000، ص 38
در زیر مهمترین و پر کاربردترین انواع سیستم اطلاعات مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.

2 ـ 4 ـ 1ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)
“سیستم پشتیبانی تصمیم‎گیری سیستمی‌است که به منظور پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف سازمان با تأکید بر تصمیمات شبه ساختاری و غیرساختاری طراحی و به کار گرفته می‎شود. این سیستم از طریق مدل سازی می‎تواند مسائل پیچیده و راهکاری بر اساس منطق پیشنهاد دهد” (صرافی زاده، 1384، ص 60).
روساخر و اولسون (2008) عقیده دارند که “سیستم‌های پشتیبان تصمیم در سطح میانی سازمان کار می‌کنند. آنها سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه هستند که با ارائه اطلاعات تعاملی به مدیران آنها در طول فرآیند تصمیم گیری پیشتبانی می‌کنند” (ص 69).
صرف نظر از اینکه سیستم پشتیبانی تصمیم چگونه تعریف شود به صورت مفهومی‌چهار عامل ضروری را شامل می‎باشد. نیومن (1994) باین می‌کند که “این عوامل ضروری عبارتند: 1. داده‌ها، 2. مدل‌های تصمیم گیری، 3. یک رابطه (صفحه کلید و مانیتور به عنوان رابطه کاربرد کامپیوتر)، 4. تصمیم گیرنده‌ها” (ص 164). “سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، بر روی مشکلات بیشتر ساختار یافته تمرکز دارد” (بست ، 2002، ص 360).

درجه ساختار یافتگی مشکلات
تصمیمات غیر ساختار یافته تصمیمات ساختار یافته

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 2 ـ 2 : رابطه سیستم پشتیبانی تصمیم و درجه ساختار یافتگی مشکلات
منبع : «مک لئود» ، 1995، ص 360

سیستم پشتیبانی تصمیم مانند هر سیستم دیگری محیطی دارد که شامل تصمیم گیرنده و شرایط تصمیم می‌شود، همچنین ورودی‌هایی و فعالیت‌های درونی و بروندادهایی دارد. همچنین نوع سیستم پشتیبانی تصمیم از یک مرحله تا یک مرحله و از یک فعالیت تا فعالیت دیگر متفاوت می‌باشد.
2ـ 4 ـ2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت که همچنین سیستم‌های گزارشگری اطلاعاتی نیز نامیده شده است از مهمترین سیستم‎های پشتیبانی مدیریت محسوب می‎شود، سیستم‎های گزارش‎دهی مدیریت بسیاری از نیازهای اطلاعاتی تصمیمات روزمره مدیریت را پشتیبانی می کند. گزارش‌ها، نمایش‌ها (گراف‌ها و نمودارها) و گزارشات واکنشی به وسیله چنین سیستم‌هایی فراهم می‌گردند.

لوکاس (1994) عقیده دارد که “سیستم گزارش دهی مدیریت تمرکز بر پردازش داده‌ها بر خود کار کردن فعالیت‌های اداری را به تأکید بر فراهم کردن اطلاعات مبتنی بر گزارش برای گزارش گیری، برنامه ریزی و کنترل مدیریت تبدیل می‌کند” (ص 184).
به عبارت دیگر می‌توان گفت، سیستم‌های گزارش دهی مدیریت با تولید گزارشات خلاصه و ساختاری و با مبنای منظم و تکراری، کار مدیریت را تسهیل می‌کنند. سیستم‌های اطلاعاتی انواع متوعی از گزارشات، نظیر گزارشات برنامه‎ای، گزارشات درخواستی، گزارشات خاص، گزارشات تفصیلی، گزارش بر مبنای استثناء و گزارشات تاریخی در اختیار مدیران قرار می‌دهند که در زیر چند مورد از آنها (صرافی زاده و پناهی، 1384) توضیح داده شده است:
الف) گزارشات برنامه ای: گزارشاتی هستند که به طور متناوب و یا بر اساس برنامه زمانبندی شده مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه تولید می‌شوند.
ب) گزارشات درخواستی: این گزارشات بر مبنای درخواست مدیران یک سری اطلاعات خاص را ارائه
می‌کنند. به عبارت دیگر ماهیت این گزارشات درخواستی می‌باشد.
ج) گزارشات تفصیلی: در این نوع گزارشات، ریز اقدام اطلاعاتی که منجر به تهیه گزارشات دیگر شده است را می‎توان دریافت نمود. این نوع گزارشات برای کنترل اقدام اطلاعات گزارشات دیرافت می‌شود و نشان دهنده مبنای شکل گیری یک عدد در گزارش می‌باشد.
د) گزارشات بر مبنای استثناء:
“این گزارشات فقط در مواردی که وضعیت غیرعادی بوده و علائم هشداردهنده وجود داشته باشد تهیه می‌شود. این گزارش‌ها برای مدیران در مسأله تأخیرات مفید است زیرا یکی از وظایف مدیران حل مسأله است و بررسی تأخیرات برای مدیریت صحیح، اساسی است”. (مدهوشی، 1379، ص 35).
در نتیجه سیستم‌های گزارش دهی مدیریت یکی از مهمترین سیستم‌های سازمانی می‌باشند. چرا که، بزرگترین هدف سیستم‌های اطلاعاتی ارتقاء توان تصمیم گیری مدیریت به سطحی واقعاً بالا می‌باشد. علاوه بر این سرعت در بازیابی اطلاعات با توجه به دسترسی سریع به آنها، امنیت، دقت تمرکز در اطلاعات از دیگر خصوصیات سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت می‌باشد.سن (1990) عقیده دارد که “سیستم اطلاعات هر مدیری در هر سازمانی به مانند لباسی است که با توجه به خصوصیات شخصی و منحصر به فرد او (طرز تلقی، دیدگاه‌ها و استعدادها) تهیه شده است و در رویارویی با یک موقعیت خاص، مدیران دیدگاه‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند” (ص 499). همچنین سیستم گزارش دهی مدیریت مانند هر سیستم دیگری دارای عناصر و ساختاره می‌باشد، معمولاً در سیستم‎های اطلاعات مدیریت داده‌هایی مورد پردازش قرار می‌گیرند که توسط سیستم پردازش مبادلات (TPS) و دیگر منابع اطلاعات داخلی تولید می‌شود، شکل زیر ساختار یک سیستم اطلاعات مدیریت را نشان می‌دهد.

شکل 2 ـ 3 : ساختار یک سیستم گزارش دهی مدیریت
منبع: مأخوذ از «صرافی زاده» و «پناهی»، 1384، ص 209

2ـ 4ـ3 ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS)
سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی که نیازهای مدیران ارشد یا اجرایی را تأمین می‌کنند، این سیستم‌ها بالاترین سطح را از نظر ترکیب داده‌ها دارا می‌باشند و معمولاً شامل گزارشات به شکل استاندارد بوده و از جدیدترین سیستم‎های اطلاعاتی هستند. راولی (1379) سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی را به شرح زیر تعریف نموده است:
سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی مبتنی بر کامپیوتر می‌باشند و تصمیم گیری و فعالیت‌های اثربخش در سطوح بالای یک سازمان را پشتیبانی می‌کنند. این سیستم‌ها ضمن جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی و خارجی سازمان، آنها را در قالب مطلوب و با توجه به اطلاعات کلیدی در دسترس مدیران عالی قرار می‌دهند. برای بکارگیری این سیستم‌ها لازم

]]>