پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره تحلیل واریانس

روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را دقیق تر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ کمک نماید” (نادری و سیف نراقی، 1372، ص 60). انتخاب روش تحقیق در درجه اول به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق بستگی دارد. بعضی از مسائل توصیفی یا غیر توصیفی اند و پژوهشگر متغیری را کنترل نمی‌کند و درصد کشف روابط علت و معلولی نیز نیست و صرفا به توصیف پیش بینی و تبیینی ارتباط بین پدیده‌ها می‌پردازد. بنابراین مهمترین ویژگی روش های توصیفی عدم کنترل متغیرها در پژوهش‌های رفتاری است. با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد بررسی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی با بهره گرفتن از نظرات مدیران دانشگاه بوده بنابراین، روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد.
3 ـ 2 ـ جامعه ی آماری
“جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از اشیاء، اشخاص، مکان‌ها، رویدادها و اموری که در یک یا چند صفت مشترک باشند” (پاشاشریفی و شریفی، 1380، ص59). “معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد” (سرمد و دیگران، 1380، ص 177). به نظر دلاور (1383) جامعه یا جمعیت عبارت است از “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد” (ص5).
جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران دانشگاه دولتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88- 1387 بوده که جدول (3-1) چگونگی توزیع جامعه آماری را در دو دانشگاه نشان می‌دهد.

جدول(3-1) مشخصات جامعه آماری به تفکیک
دانشگاه جامعه آماری
اصفهان 83
علوم پزشکی 176
مجموع 259

مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان،1387

3 ـ 3 ـ نمونه1 و برآورد حجم نمونه
3 ـ 3ـ 1ـ نمونه
نمونه حاصل گردآوری اطلاعات فقط درباره تعدادی از اعضای جمعیت است. نایبی (1376) معتقد است “نمونه می‌تواند با درجات مختلفی از دقت2 بازتاب جمعیتی باشد که از آن برگرفته شده است. نمونه ای که دقیقاً بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده می‌شود” (ص 67).
3 ـ 3ـ 2ـ برآورد حجم نمونه
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حجم نمونه با واریانس جامعه رابطه مستقیم دارد و هر قدر پراکندگی در صفات و ویژگی‌های مورد مطالعه در جامعه آماری بیشتر باشد به همان نسبت باید حجم نمونه نیز بزرگتر انتخاب شود. “برای تعیین حجم نمونه چنانچه واریانس جامعه در پارامتر مورد اندازه گیری در تحقیقات قبلی مشخص شده باشد محقق می‌تواند از آن استفاده کند در غیر اینصورت محقق باید با انجام مطالعه مقدماتی واریانس جامعه را برآورد کرده و از آن استفاده کند” (سرایی، 1372، ص 127).
از آنجایی که در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نا معلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور، تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه 30 نفری ( 15 نفر از مدیران دانشگاه اصفهان و 15 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی) از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج داده‌های مربوط به پاسخ‌های گروه نمونه مذکور، حجم نمونه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول زیر تعیین شد.

S2 = واریانس
d2 = دقت احتمالی مطلوب
= حجم نمونه n
= سطح اطمینان T
= جامعه آماری N

در برآورد نمونه مدیران

تعداد افراد نمونه = 135
تعداد افرادجامعه = 259
پیش برآورد واریانس = 252/1
سطح اطمینان = 962/1
دقت احتمالی مطلوب = 132/0
بنابر محاسبه انجام شده حجم نمونه به دست آمده 135 نفر بوده که علیرغم چند بار مراجعه پژوهشگر 126 پرسشنامه در مجموع جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آماری بر روی 126 پرسشنامه انجام شد.
3 ـ 4ـ روش نمونه گیری
کاری که نمونه گیری به عنوان یک ابزار تحقیق می‌کند، تسهیل کار تحقیق است. “نمونه گیری این امکان را برای محقق فراهم می‌کند تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مورد نظرش دست یابد” (سرائی، 1372، ص 4). پس از شناسائی جامعه آماری باید با بهره گرفتن از تکنیک مناسب به نمونه گیری مبادرت ورزید به گونه ای که انتخاب آن تکنیک اطلاعات آماری قابل تعمیمی‌به جامعه آماری را فراهم سازد.با توجه به این که تعداد کارکنان دو دانشگاه متفاوت بوده، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد. “ نمونه تصادفی طبقه ای شامل مجموعه ای از چند نمونه تصادفی ساده است و تعداد افراد نمونه هر طبقه با تعداد افراد همان طبقه در جامعه متناسب است” (پاشا شریفی و شریفی، 1380، ص67).
جدول (3- 2) چگونگی توزیع جامعه و حجم نمونه را بر اساس استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری نشان می‌دهد.
جدول (3-2) مشخصات جامعه آماری و نمونه پژوهش
دانشگاه جامعه آماری حجم نمونه
اصفهان 83 43
علوم پزشکی 176 92
مجموع 259 135

3 ـ 5ـ ابزار اندازه گیری
انتخاب ابزار مناسب، یکی از مهمترین فعالیت‌ها در روش علمی‌بوده که بستگی به ماهیت موضوع، اهداف و آزمودنی‌ها دارد. در تحقیقات غیر آزمایشی و توصیفی معمولاً اندازه گیری متغیرها با وسایلی چون پرسشنامه، آزمون، مشاهده و مصاحبه صورت می‌گیرد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 39 سوال با طیف پنج گزینه ای بسیار زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، بسیار کم بوده که نمره 5- 4- 3- 2- 1 به آنها تعلق گرفته است. این پرسشنامه ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در منابع انسانی را در 6 مولفه مورد سنجش قرار داده است. چگونگی توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه‌های مورد سنجش در جدول(3- 3) ارائه شده است. در ضمن سوال آخر پرسشنامه به صورت کلی بیان شده است.
جدول (3- 3) مؤلفه‌های پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها
مؤلفه تعداد سئوالات سئوالات
سازماندهی منابع انسانی 5 5- 4- 3- 2- 1
جذب منابع انسانی 7 12- 11- 10- 9- 8- 7- 6
توسعه منابع انسانی 7 19- 18- 17- 16- 15- 14- 13
ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی 4 23- 22- 21- 20
امور رفاهی منابع انسانی 8 31- 30- 29- 28- 27- 26- 25- 24
امور اداری و پرسنلی منابع انسانی 8 39- 38- 37- 36- 35- 34- 33- 32
متن کامل این پرسشنامه در قسمت پیوست‌های این پایان نامه ضمیمه شده است.
3ـ 6ـ برآورد روایی پرسشنامه
مفهوم روایی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اندازه گیری متغیرهای روانی که به صورت غیر مستقیم انجام می‌گیرد بدون خطا نیست. بطور کلی “مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه آن خصیصه یا ویژگی ابزار گردآوری اطلاعات است که مقولاتی را برای آن در نظر گرفته است تعیین کند” (خلیلی شورینی، 1375، ص 125). بررسی و مطالعه روایی ابزارهای اندازه گیری بدون بررسی ماهیت و معنی متغیرها امکان پذیر نیست. لذا روا بودن وسایل اندازه گیری باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد.
جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. بر همین اساس پرسشنامه اولیه به چند تن از اساتید و متخصان داده شد که در نهایت آنها بر روی 39 سوال اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
3ـ 7ـ برآورد پایایی پرسشنامه
“پایایی به پایداری نتایج آزمون بستگی دارد یعنی اگر آزمون تکرار شود نتیجه آن با نتایج آزمون‌های پیشین نزدیک و یا یکسان باشد، گفته می‌شود که آزمون پایاست در غیر اینصورت آزمون فاقد پایایی بوده و یا اینکه اعتبار آن مورد تردید قرار خواهد گرفت” (بیانی، 1380، ص 223).
برای سنجش پایایی پرسشنامه، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سوالات، از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که ضریب 92/0 بدست آمد. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق فرمول ذیل محاسبه گردید:

در این فرمول :
ra = ضریب پایایی کل آزمون
J = تعداد سئوالات آزمون
= واریانس سئوالات آزمون
S2 = واریانس کل آزمون

3ـ 8ـ روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS 13 و در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روش‌های آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. با توجه به اینکه نظرات یک جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و میانگین حاصله با سطح متوسط پرسشنامه بررسی می‌شود از روش آماری t تک متغیره استفاده گردیده است و از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) برای سنجش تفاوت بین میانگین نظرات مدیران بر اساس متغیرهای تعدیل کننده استفاده گردیده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله‎ی جدید از فرایند تحقیق که به مرحله‎ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‎شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده ی تلاش‌ها و زحمات گذشته است. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه‌ها و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد.
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از ابزار اندازه گیری پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش بر اساس سوال‌های پژوهش ارائه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر استفاده از شاخص‌های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار از روش های آمار استنباطی، آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد.

4 ـ 1 ـ بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه
در این قسمت به بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه بر اساس متغیرهای جنسیت، سابقه کاری، مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی در جداول (4- 1) تا (4-4) پرداخته شده است.
جدول (4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت
شاخص‌های آماری
جنسیت فراوانی درصد
مرد 98 8/77
زن 28 2/22
مجموع 126 100

بنابر اطلاعات جدول (4- 1) تعداد مردان گروه نمونه بیشتر از زنان بوده است. به طوری که تعداد مدیران مرد حدود سه برابر مدیران زن است. یافته‌ها نشان می‌دهد 8/77 درصد از مدیران مرد و 2/22 درصد مدیران زن بوده اند. که این داده‌ها در شکل میله ای (4ـ1) نشان داده شده است.

]]>