دسته: دانلود تحقیق – پایان نامه – مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۴

شد از این منظره بیدار مرا فکرت خـواب غـرق شد کشتی اندیشه بـه دریای سکونگفتم این طرفه بنا چیست که با آن عظمت نـز درونش کسی آگـاه بـود نـه ز بـرون…چیست این صفحه ی تزیین شده با شمس و قمر کش متـون است حواشی و حـواشیش متـونکیست اندر پس...

سامانه پژوهشی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۵

یکی گل است و شقـایق همـه گلستانش چـو پرنیـان منقش بـه دکّــه ی بـزازچنـان صفـا و طراوت به بـوستانش داد که گل ز جلوه فروماند و بلبل از آوازیکی چو کارگه مانـی است دیـوانش پـر از فنون بدیع و نقوش روح نـوازدر شعر مذکور قدرت بیان بقـایی و شناخت...

دسترسی متن کامل – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۶

۳-۲-۲-۱- شخصیّت بخشیـدن به اشیــا(تشخیص):این صورت خیال انگیز در شعر بقایی اندک است.شاید عدم نیاز او به این گونه تصاویر ،آن باشد که وی همان گونه که از مبالغه برکنار مانده ،به این گونه صورت خیال نیز که می تواند گوشه ای از اغراق باشد، نپرداخته است.تشخیص در شعر...

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۰

در وفات سید کریم امیری فیروز کوهی : (همان ،سال دهم ،ش.۱۱-۱۰ )“چه رنگ تازه برآورده این خُم گـردون که اهل فضل سیه جامه اند و دل،پرخون؟چه روی داده که ارباب علم مبهوت اند؟ بـه سان هائم گم کـرده راه در هامــونامیر ملک ادب گویی از جهان رفته است...

پژوهش – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۹

در تاریخ وفات حبیب یغمایی(آینده ،ش ۴ و۵ :۱۳۶۳ :۲۶۹ ) :دردا و حسرتا کــه هـرکس ز مــام زاد بــاشــد چــراغ زنــدگیش در مسیر بادیغمایی آن کــه رفت به یغمــا روان او در علم و فضل و شعر و ادب بود اوستادآن کس کــه سالکان ره دانش و هنـر...

تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۴

چو گفته اند کـه خیــر الکلام قلّ و دلّ مپوی در ره اطناب و برگزین ایجاز(دیوان : ۱۰۸)به عنوان نمونـه چند بیتی از سخنان موجـز او آورده می شود :بیچاره شد دهاتی و از روی عجز گفت این دادگستــری است یا دام گستــری؟معلوم شــد به من که بــرای دفاع...

تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۴

چو گفته اند کـه خیــر الکلام قلّ و دلّ مپوی در ره اطناب و برگزین ایجاز(دیوان : ۱۰۸)به عنوان نمونـه چند بیتی از سخنان موجـز او آورده می شود :بیچاره شد دهاتی و از روی عجز گفت این دادگستــری است یا دام گستــری؟معلوم شــد به من که بــرای دفاع...

مقاله – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۸

تو هم ای دوست چو من خواهی شد بــاش یک روز بــر این قصـه،گـواههـرچــه دانی به من امــروز مخنــد تا که چـون من کنـدت هفتـه و مـاهاز سپیــد و سیــه و زشــت و نکــو هـر چــه هستیــم تبــاهیــم تبــاهقصـه ی خـویش دراز از چـه کنیـم؟ وقـت بیگه شـد و...

مقاله دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۵

اندرین بادیـه کو آن کــه نشد سرگــردان ؟ تا به منــزل برسد بادیــه پیمای دگرالغرض آن که به علم از همـه افزون باشــدجز به نادانی خود می ندهد رای دگر(دیوان : ۱۸ )یا :مستی تو مگر کــه کف بـــه لب داری مر اشتر مست را همی مانی(دیوان : ۱۹ )ج- استفاده...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۱

همه روز روزه بودن همه شب نماز خواندن همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن به مسـاجد و معـابد همـه اعتکاف جستن ز ملاهـی و منـاهی همه احتراز کردن شب جمعــه ها نخفتن به خــدای راز گفتن ز وجــود بی نیــازش طلب نیاز کردن به خدا که هیچ کس را ثمر آن...