پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، شیوه های مدیریت

اثر بخش تاثیر گذاربوده همچنین نرخ غیبت و جابجایی شغلی را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد ، علاوه براین آلن ، شور وگریفث 195(1998) گزارش کرده اند که POS رابطه بین تعهد و تصمیم گیری، امنیت شغلی... متن کامل

پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

بین روش های مدیریت منابع انسانی با مدیریت دانش،یادگیری سازمانی،قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی بوده اند.آنها سازمانهای خدماتی و بازرگانی دارای حداقل 50کارمند را مورد بررسی... متن کامل

پایان نامه ها

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری

د حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی‌رایت، حق اختراع و حق امتیاز (Bontis, 1998 and Bontis et al., 2000).به عقیده بونتيس در بین این سرمایه‌ها فکری، سرمایه انسانی مهم است بخاطر اینکه منبع نوآوری... متن کامل