منابع تحقیق درمورد رگرسیون، معنادار بودن، حافظه کاری، محافظه کاری

1-13-2-8. نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….12
خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………13 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………15
مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..16
انواع مدلهای محافظه کاری……………………………………………………………………………………18
2-3-1.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….18
2-3-2.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….18
2-3-3.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….19
2-3-4.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..19
2-3-5. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..20
دیدگاههای محافظه کاری………………………………………………………………………………………20
2-4-1. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..20
2-4-2. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..21
2-4-3. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..21
2-4-4. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..21
معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………21
پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..22
تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….23
2-7-1. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….23
2-7-1-1. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..24
2-7-2. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..25
2-7-3. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..26
2-7-4. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………28
اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………29
اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………29
نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………30
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….30
2-11-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….30
2-11-2. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….36 فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………38
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..38
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….38
نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..38
فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..39
3-5-1. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..39
3-5-2. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..41
طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………42
روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………44
روشهای آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….45
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………47
بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………48
4-3-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….48
4-3-1-1. آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………49
4-3-1-2. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………51
4-3-1-3. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………52
4-3-1-4. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………52
4-3-1-5. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………53
4-3-1-6. جدول ضرایب……………………………………………………………………………………..54
4-3-2. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………56
4-3-2-1. آزمون معنادار بودن رگرسیون (برر سی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………56
4-3-2-2. آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………58
4-3-2-3. بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………59
4-3-2-4. جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………60
4-3-2-5. آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………61
4-3-2-6. جدول ضرایب……………………………………………………………………………………..62
نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….64
4-4-1. تعريف فرضيه ها……………………………………………………………………………………………….64
4-4-2. بررسی فرض نرمال بودن باقيمانده ها……………………………………………………………………65
خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………80
4-5-1. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..80
4-5-2. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………81 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83
یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….83
5-2-1. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………83
5-2-2. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………84
5-2-3. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..85
5-2-4. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..85
نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..87
پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….88
پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………89
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..93 ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *