No category

پایان نامه درباره (d,، ، Hz,

240 Hz), 163.5, 153.7, 133.3 (d, 4JCF = 4 Hz), 131.9 (d, 3JCF = 8 Hz, Cd), 116.1 (C)N), 115.1 (d, 2JCF = 22 Hz, Ce), 98.2, 92.1 ppm.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهآموزش و پرورش، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دیدگاهتان را بنویسید