منابع مقاله درمورد ملاحظات اقتصادی

ر برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق کار را در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای کارفرما در قبال کارگر بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد، هر چند که تکیه ی اصلی حقوق کار، بر قواعد مربوط به حمایت از حقوق کارگران بنا نهاده شده است.
4. موضوع حقوق کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی، بخش مهمی در حقوق کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه ی کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی که امروزه در قانون کار به عنوان تشکل ها از آن یاد می شود، پیمان های جمعی و اختلاف های جمعی کار نیز جای مهمی دارند.
5. در زمان حاضر، دولت همانگونه که در عرصه ی خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و … تکالیف مهمی بر عهده دارد، در زمینه ی روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی تواند بی اعتنا باشد. تنظیم سیاست های اقتصادی و اجتماعی در زمینه ی اشتغال یا سیاست های فردی و غیره و نیز نظارت بر اجرای قوانین کار در زمره تکالیف مهم دولت قرار می گیرد.

با توجه به نکاتی که تاکنون به ذکر آنها پرداختیم به این نتیجه می رسیم که در حقوق کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه ی نمایان تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرد؛ بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی از محدودیت ها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می کند، وی دارای اختیارات نسبتاً زیادی می باشد.
مبحث سوم: تعریف حقوق کار
درباره ی تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاه های اجتماعی و فکری حقوقدانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریف های حقوقدانان کشورهای صنعتی به لحاظ آنکه حقوق کار در آن کشورها سابقه بیشتری دارد؛ این اختلاف نظرها بازتاب می یابد. از مهم ترین خطوط فکری در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره ای داشت:
ـ حقوقدانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می نگریستند، این رشته ی حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخش مهمی از حقوق قراردادها می شمردند. این مفهوم که در سده ی هیجدهم و نوزدهم میلادی در زمان تسلط فلسفه ی اقتصاد آزاد می توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. با این وصف، هنوز هم برخی از حقوقدانان قرارداد کار را پایه ی همه ی روابط کار و پایه تعبیری روابط صنعتی می دانند.
در دوران حاضر، روابط کار، بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در حقوق کار مطرح می شود که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد. همانند سازمان های کارگری، اعتصاب یا چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. به طور خلاصه، روابط کار به روابط فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و حقوق کار را به طور کامل مشخص کند.
ـ گروهی دیگر حقوق کار را وسیله ی برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده اند که حقوق کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنند. ولی، همان گونه که برخی از حقوقدانان می گویند، درست است که حقوق کار در بطن نظام سرمایه داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده ی نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبش های کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواست های کارگران را بازتاب می دهد و هم ضرورت های اقتصادی کارگاه ها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد. پس، تعریف باید به گونه ای باشد که همه ی این جهات را بازتاب دهد.
نظر اخیر هر چند بیان کننده ی واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات حقوق کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاه های اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه ی حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریف های دیگر مناسب تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف: «حقوق کار بر همه ی روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد».

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار
بحث از مشخصات حقوق کار شاید در نخستین برخورد، بیهوده به نظر برسد. زیرا هر یک از رشته های حقوق که به علت نیازهای جامعه و در اثر تحولات و دگرگونی های مختلف بین المللی و اقتصادی به وجود آمده است، به طور مسلم ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر رشته ها متمایز و مشخص می گرداند. حقوق کار نیز از این امر مستثنا نیست.
ولی، هدف آن نیست که این رشته از حقوق را به کلی از بقیه جدا کنیم. غرض اصلی از مطالبی که در اینجا به ذکر آن می پردازیم آن است که بررسی مقررات کار با طرز فکر حقوقی متناسب با آن صورت گیرد و به ویژه گمان نرود که چون رابطه ی کار در گذشته بیشتر مبتنی بر قرارداد میان طرفین بوده است، در وضع کنونی هم باید راه حل مسائل کار را همواره در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد. حقوق کار در پاره ای از موارد از منابع خاصی الهام می گیرد و راه حل های حقوقی ویژه ای را به کار می برد که در دیگر بخش ها علم حقوق اعمال شدنی نیست. این وضع در چگونگی تفسیر مقررات کار اثر می گذارد.
در تفسیر مقررات کار باید ویژگی های این بخش از حقوق در نظر گرفته شود؛ ولی باید اضافه کنیم که استناد به قواعد عمومی حقوق هم، در مواردی که با فلسفه ی وجودی حقوق کار انطباق پذیر باشد، نه تنها درست نیست بلکه کاملاً منطقی است. تنها باید به یاد داشته باشیم که قوانین امری حاکم بر روابط کار بر قوانین دیگر و از جمله قواعد مربوط به قراردادها مقدم اند.

گفتار اول: جنبه ی حمایتی حقوق کار
نابرابری میان دو طرف رابطه ی کار، در تمام زمینه ها کاملاً به چشم می خورد و می توان گفت که این نابرابری در بطن رابطه ی کار جای دارد. دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی ای که در پی انقلاب صنعتی پدید آمد، سبب شد که با تصویب قوانین کار این نابرابری کمتر شده یا تا اندازه ای تعدیل شود. با این وصف، روشن است که مجموعه ی حقوق کار را باید از دیدگاه حمایت از کارگران بررسی کرد.
1. کاستن از نابرابری
اگر
نبود تساوی میان کارگر و کارفرما را به عنوان یک اصل بپذیریم و با توجه به واقعیت موجود در جوامع مختلف، ادعای خلاف آن مخالف واقعیت است باید در برابر این اصل، اصل دیگری را هم بپذیریم و آن، رسالت حقوق کار در تعدیل این وضع است. بدین ترتیب، در تنظیم قواعد و مقررات کار نباید دو طرف رابطه ی کار یعنی کارگر و کارفرما به عنوان دو طرف مساوی در نظر گرفته شده و در یک سطح قرار داده شوند. درست است که کارفرما نیز می تواند به مقررات کار استناد کند، ولی این مقررات در بیشتر موارد برای حفظ حقوق کارگران وضع شده است. برای نمونه، در بیشتر کشورها مسائل مربوط به اخراج کارگر و استعفای او از دیدگاه حقوق کار یکسان نیست. همچنین، اعتصاب کارگران و تعطیل کارخانه از سوی کارفرما مشمول مقررات واحدی نمی باشد. بر همین اساس، هر نوع توافقی در جهت فراهم کردن منافع بیشتر برای کارگر مجاز است. بدین ترتیب، قراردادی که دارای مزایایی بیش از مزایای مندرج در قانون یا پیمان جمعی کار باشد، معتبر و نافذ است؛ ولی عکس آن درست نیست.
2. تحول در جهت افزایش حمایت
تحول حقوق کار همواره در جهت بهبود زندگی کارگران و برقراری قواعدی بوده است که منافع کارگران را بهتر فراهم کند. این امر به ویژه در کشورهای صنعتی که حقوق کار در آنجا سابقه ی بیشتری دارد و سازمان های کارگری نیز معمولاً قوی بوده اند، مشاهده می شود. بدین جهت، برای زمامداران و قانونگذاران بسیار دشوار است که امتیازهای به دست آمده را از کارگران سلب کرده یا در محدود کردن حقوق کارگران اقدامی کنند. از این رو برخی تحول حقوق کار را تحول یک طرفه نامیده اند که به تدریج با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی از طرفین که ضعیف تر از طرف دیگر است، حمایت بیشتری می کند. قوانین کار به تدریج از ساعات های کار کاسته و بر میزان مرخصی ها افزوده اند، به همین ترتیب حداقل سن شروع به کار، افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است.
با توجه به نکات یاد شده، گاه حقوق کار را با وصف پیشرو توصیف می کنند. این توصیف اگر بر مبنای تحول کلی این رشته از حقوق صورت گیرد، در مجموع نادرست نیست. زیرا، جهت کلی قوانین کار، همواره، نشان دهنده ی بهبود وضع کارگران و حمایت بیشتر از آنها بوده است. با این همه باید دو نکته را در نظر داشت، نخست آنکه در حقوق بسیاری از کشورها مواردی وجود دارد که مقررات جدید نسبت به مقررات پیشین، امتیاز کمتری برای کارگران منظور کرده اند. از لحاظ حقوقی هم قانونگذار می تواند از حق قانونگذاری خود استفاده کند و مقررات پیشین را تغییر دهد؛ دوم آنکه وضع اقتصادی یک کشور ممکن است سبب شود که امتیازهای کسب شده و به تعبیر مرسوم حقوق مکتسب محفوظ نماند و کاهش یابد. البته شایان ذکر است که دگرگونی های اقتصادی می تواند پیشرفت مقررات کار را با چالش های جدّی روبرو سازد.
3. گسترش حمایت های حقوق کار به گروه های مختلفی که کار می کنند
برخی از حقوقدانان مانند ژرژسل مقررات کار را حقوق طبقاتی نامیده اند. در برابر این تعبیر، پرسش های متعددی را می توان مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا این تعبیر را باید در مرحله ی پیدایش حقوق کار و از نظر ایجاد آن عنوان کرد یا از جهات دیگر؟ اگر بگوییم که در مرحله ی پیدایش، حقوق کار برای دفاع از طبقه ی خاصی به وجود آمده است، در این صورت این پرسش به میان می آید که کدام طبقه آن را ایجاد کرده است. به نظر ژرژسل، طبقه ی کارگر بود که با وجود مقاومت سرمایه داران به ایجاد آن همت گماشت. برخی از حقوقدانان مفهوم حقوق طبقاتی را در مورد حقوق کار مردود می دانند، زیرا معتقدند که بهبود وضع کارگران تنها نتیجه مبارزه و حق طلبی آنها نیست، بلکه به روشن بینی زمامداران و کارفرمایان نیز بستگی دارد و در تأیید نظر خود، به رویه ی متداول در پاره ای از کشورها اشاره می کنند که در آنها شرایط کار و مزایای کارگران، بدون مبارزه و از راه مذاکره تعیین می شود. بی آنکه منکر وجود چنین حالتی در برخی کشورهای جهان سرمایه داران در وضع کنونی باشیم، باید یادآوری کنیم که نخست، این حالت عمومیت ندارد و در خود این کشورها هم با وجود پذیرفته شدن و گسترش راه حل مذاکرات جمعی، گاه به گاه مبارزه و اعتصاب پیش می آید؛ و دوم اگر در کشورهای معدودی وضع به چنین صورتی درآمده، محصول مبارزات و جنبش های کارگری در یکی دو سده ی گذشته است.
به هر حال هر چند در آغاز، مقررات کار بیشتر برای گروه های خاصی از کارگران مانند کودکان و زنان یا حداکثر کارگران کارخانه ها وضع شده بود، به تدریج این مقررات شامل تمامی کسانی شد که عنوان کارگر بر آنها اطلاق شدنی است. بدین ترتیب، امروزه بیشتر کسانی که کار خود را تحت نظر و تبعیت دیگری و در برابر دریافت مزد یا حقوق انجام می دهند، کارگر محسوب شده و مشمول حقوق کار هستند.
در کشور ما نیز وضع به همین منوال است. قانون کار سال 1337 کلیه کارگران و کارفرمایان، و کارگاه ها را مشمول مقررات کار می شمرد و از این جهت نسبت به قوانین پی شین پیشرفته تر بود. زیرا برای نمونه نظام نامه ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی که در سال 1315 به تصویب رسیده بود؛ تنها برخی از کارگاه هایی را که تعداد معینی کارگر داشتند، مشمول مقررات خود قرار داده بود. در واقع مشمول قانون کار بودن جنبه ی استثناء داشت.
قانون کار سال 1369 از قانون سال 1337 فراتر رفته و کارآموزان را هم در ماده ی 5 خود مشمول مقررات کار قرار داده است. با این همه، در
قانون جدید هم مواردی از شمول قانون به طور کلی یا جزئی مستثناء شده اند یا می توانند مستثناء تلقی شوند.

4. تنوع مقررات کار
جنبه ی حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع کودکان و زنان ظاهر شد. دیگر مقررات مربوط به کار نیز، هر یک با توجه به خصوصیات جسمی، سنّی یا کار کارگر وضع شد. این گونه است که مقررات کار متنوع بوده و برای همه کارگران یکسان نیست. این تنوع از آنجا ناشی می شود که حقوق کار گسترده ی وسیعی از مزدبگیران از کارگر ساده تا افراد متخصص سطح بالا را در بر می گیرد.
تفاوت های دیگری نیز وجود دارد: نخستین تفاوت با ورود به کارگاه یا کارخانه شروع می شود. وضع کارگر بر حسب اینکه در یک کارخانه بزرگ یا در یک واحد کوچک کار کند فرق خواهد داشت. برابر ماده 191 قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخی از مقررات این قانون مستثناء نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء بر حسب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همانند این راه حل در قانون سال 1337 پیش بینی شده بود. هر چند در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی کمتر به طور رسمی از این اختیار استفاده می کرد اما عملاً در کارگاه های کوچک به سبب مشکل بودن بازرسی و نظارت، مقررات کار به درستی اجرا و اعمال نمی شد. در سال های اخیر این روال به ظاهر صورت قانونی هم یافته است. رشته ی فعالیت نیز در وضع کارگر مؤثر است. برای نمونه کارگری که در صنایع شیمیایی یا ذوب فلزات کار می کند با کسی که در حمل و نقل یا شرکت های بازرگانی به فعالیت مشغول است، فرق دارد. در قوانین پاره ای از کشور، برخی کارگران تابع مقررات خاص اند مانند کارگران راه آهن یا باراندازان بنادر قانون کار سال 1337 نیز در تبصره 2 ماده 6 مقرر می داشت: مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی ها و فرودگاه ها و خلبانان و مأمورین فنّی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه ی مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی ها می باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، به موجب آئین نامه های جداگانه تعیین خواهد شد. آئین نامه مربوط در 24 اردیبهشت 1349 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود و اجرا می شد. در قانون کار سال 1369 نیز ماده ی 190 با تفاوت هایی مفاد تبصره یاد شده را تأیید کرده و مقرر می دارد که مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آئین نامه های که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگر کارهایی که در اینجا لازم است اشاره ای بدان داشته باشیم، فعالیت های کشاورزی می باشد. کارهای کشاورزی به سبب وضع خاص خود، از لحاظ مدت کار در فصل های مختلف سال و چگونگی رابطه میان کارگر و کارفرما، با کار صنعتی یا کار در بخش خدمات متفاوت اند. از همین رو در برخی از کشورها، این فعالیت ها تابع قانون جداگانه ای می باشند.
از سوی دیگر بر

]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *