بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۴۱

سطح معناداری

 

 

نتیجه آزمون

 

 

 

پاسخگویی اطلاع رسانی

 

 

۳۹۵

 

 

۴۹۵/۰

 

 

۰٫۲۵

 

 

۰۰۰/۰

 

 

تأیید فرضیه

 

 

 

یادگیری سازمانی

 

 

۳۹۵

 

 

با توجه به مقدار آزمون (۴۹۵/۰ =r) و سطح معناداری بدست آمده (۰۵/۰>000/0= p) فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می گردد. لذا می‌توان گفت که در سطح خطای ۵ درصد، بین پاسخگویی اطلاع رسانی و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان ۹۵ درصد به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد. در این رابطه ضریب تعیین برابر ۲۵/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد ۲۵ درصد تغییرات وفاداری مشتری توسط پاسخگویی اطلاع رسانی تبیین می‌شود.
برای تحلیل و پیش بینی متغیر وابسته وفاداری مشتری توسط انواع پاسخگویی از تحلیل رگرسیون خطی ساده به روش گام به گام[۳۶] استفاده شد. در این روش انواع پاسخگویی وارد مدل می‌شوند که در صورت معنی‌دار نبودن آن از معادله رگرسیونی حذف می‌شوند و در صورت معنی‌داری بودن در معادله باقی خواهند ماند.
مقادیر ضریب تعیین (R Square) نشان دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیر مستقل می‌باشد. در قسمت ANOVA، اگر سطح معنی داری (Sig.) کمتر از ۰٫۰۵ باشد، معادله رگرسیون خطی می‌باشد و اگر بیشتر از ۰٫۰۵ باشد، معادله رگرسیون خطی نمی‌باشد. به کمک قسمت Coefficients می‌توان معادله خط رگرسیون را برآورد کرد.
همان‌طور که از جدول (۴-۱۳) برمی‌آید تحلیل رگرسیون تا شش مرحله پیش رفته است. در مرحله اول پاسخگویی سیاسی وارد مدل شده است که میزان ضریب همبستگی (R) آن با وفاداری مشتری برابر ۰٫۶۵۵ شده است. در این مرحله ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰٫۴۳ به دست آمده است. در گام دوم با وارد شدن پاسخگویی اخلاقی ضریب همبستگی به ۰٫۶۷۲ و درصد تغییرات نیز به ۴۵ درصد در گام دوم می‌رسد و در ادامه تا گام ششم پاسخگویی‌های سیاسی، اخلاقی، عملکردی، ساختاری، مالی و قانونی ضریب همبستگی را به ۰٫۷۰۶ رسانده و ضریب تغییرات تعدیل شده برای پیش‌بینی وفاداری مشتریان نیز به ۵۰ درصد رسیده است.
این نشان می‌دهد که از انواع پاسخگویی فقط سیاسی، اخلاقی، عملکردی، ساختاری، مالی و قانونی در کل با ضریب تعیین تعدیل شده (۰٫۵۰) می‌توانند متغیر وفاداری مشتری را به صورت مستقیم پیش‌بینی می‌کنند.
مقدار آماره دوربین- واتسون نیز بین فاصله ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار دارد، در نتیجه استقلال مانده‌ها را نتیجه می‌گیریم.
جدول (۴-۱۳) شاخص‌های کفایت مدل بین انواع پاسخگویی با وفاداری مشتری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *