برچسب: ARIMA

پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت ۱۰

روش هالت-وینتزر جمعی (با سه پارامتر )این روش برای سریهایی با روندزمانی خطی و تغییرات فصلی جمعشونده بهکار برده میشود. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۵۱)که سریهای هموار شده بارابطه (۲-۳۰) بهدست میآیند.(۲-۳۰) Ŷt+k = a + k b + c t+kکه a و b جزء مولفههای دایمی هستند و cفاکتور جمعشونده...

دسترسی متن کامل – پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت ۱۱

شایگان و دیگران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان پیش بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی که این مطالعه با هدف پیش بینی واردات برنج و ذرت، از روش شبکه عصبی و ARIMA استفاده شده و نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور انجام...

پژوهش دانشگاهی – پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت ۳

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی ۵۷۵-۲-۱ تفسیرفرضیه اول ۵۷۵-۲-۲ تفسیرفرضیه دوم ۵۸۵-۲-۳ تفسیرفرضیه سوم ۵۹۵-۳ جمع بندی نتایج ۶۰۵-۴ پیشنهادها ۶۰۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ۶۰۵-۴-۲ پیشنهادهابرای مطالعات آتی ۶۰منابع ۶۲پیوست ۶۵فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۳-۱ مقدار واردات برنج ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۴۷جدول ۴-۱ نتایج آزمون والدولفویتز ۵۰جدول ۴-۲...

پژوهش دانشگاهی – پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت ۳

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی ۵۷۵-۲-۱ تفسیرفرضیه اول ۵۷۵-۲-۲ تفسیرفرضیه دوم ۵۸۵-۲-۳ تفسیرفرضیه سوم ۵۹۵-۳ جمع بندی نتایج ۶۰۵-۴ پیشنهادها ۶۰۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ۶۰۵-۴-۲ پیشنهادهابرای مطالعات آتی ۶۰منابع ۶۲پیوست ۶۵فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۳-۱ مقدار واردات برنج ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۴۷جدول ۴-۱ نتایج آزمون والدولفویتز ۵۰جدول ۴-۲...

پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت …

۱-۲ بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)تجارت خارجی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی درهر کشوری و بهخصوص در کشورهای در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است. از یک طرف بهعنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به عنوان...

پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت …

۱-۲ بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)تجارت خارجی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی درهر کشوری و بهخصوص در کشورهای در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است. از یک طرف بهعنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به عنوان...