برچسب: هبه

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران

مالک زمین را در اختیار غارس قرار می دهد تا در آن درخت بکارد و آنها را تربیت کند و بین آنها شرکتی به وجود می آید بدین نحو که زمین و درختان میان آنها تقسیم شود . » [۲۴] ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه انسان موجودى اجتماعى است...

متن کامل – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۱

۷۷- .همو ، صحیفه نور ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ، بی تا .۷۸- میرداماد محمد باقر ، رواشح السماویه ، مکتب مرعشی نجفی ، قم ، ۱۴۰۵ ق .۷۹- نجفی محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، چاپ سوم ، دار الکتب الاسلامی ، تهران...

متن کامل – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۱

۷۷- .همو ، صحیفه نور ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ، بی تا .۷۸- میرداماد محمد باقر ، رواشح السماویه ، مکتب مرعشی نجفی ، قم ، ۱۴۰۵ ق .۷۹- نجفی محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، چاپ سوم ، دار الکتب الاسلامی ، تهران...

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۷

در معاملا ت غیر معوض یا شبه معوض دفع غرر فی الجمله معتبر است مانند این که در عقد ضمان اگر ضامن بعد از ضامن شدن بتواند علم به مقدار حق مورد ضمانت پیدا کند مانند این که بگوید ضامن شدم آن چه را که در ذمه بدهکار است...

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۷

در معاملا ت غیر معوض یا شبه معوض دفع غرر فی الجمله معتبر است مانند این که در عقد ضمان اگر ضامن بعد از ضامن شدن بتواند علم به مقدار حق مورد ضمانت پیدا کند مانند این که بگوید ضامن شدم آن چه را که در ذمه بدهکار است...

منابع مقالات علمی : مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۷

– موردی که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پوشیده است چنین تصرفی را غصب نمی گویند. با قید « مال » تصرف کردن استقلالی به دیگری بر غیر مال نظیر انسان آزاد، از تعریف غصب خارج می شود زیرا در مورد...

سامانه پژوهشی – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۰

۲-۱ در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است[۵۲۵] که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد...

سامانه پژوهشی – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۰

۲-۱ در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است[۵۲۵] که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد...