برچسب: فرهنگ ایران

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان

: انسان موجودی چند بعدی است که برای رسیدن به کمال و موفقیت درامور کاری و روزمره، نیازمند درک همه ابعاد وجودی خود و فهمیدن موقعیت های مختلفی است که در آنها قرار می گیرد. در این میان بعد وسیعی مانند “معنویت” که بر بسیاری از جنبه های وجودی...

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کارکنان …

در تعریفی، فرهنگ محضر هویت ساز جوامع و مظهر حیات عقلایی آن هاست و کلیتی است که از ترکیب خصوصیات و نمادها به وجود آمده و در هر جامعه پدید می آید. هسته مرکزی این کلیت و این حیات عقلایی، نگرش خاص موجود در هر جامعه درباره ی انسان...

متن کامل – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۳

وقتی چنین سیاستی بر کشور حکفرما شود،قطعاً قـراردادهای ننگینی هم از طرف بیگانگان بر ما تحمیل می شود.این امـر تسلط ستمکار و فاجـر را در پی دارد.به نظـر شاعر همه ی این ها از نتایج بی تدبیری رجال مجلس نشین است. (دیوان.۱۳ )مجلس ما گر این بــود ثمرش که...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۴

شد از این منظره بیدار مرا فکرت خـواب غـرق شد کشتی اندیشه بـه دریای سکونگفتم این طرفه بنا چیست که با آن عظمت نـز درونش کسی آگـاه بـود نـه ز بـرون…چیست این صفحه ی تزیین شده با شمس و قمر کش متـون است حواشی و حـواشیش متـونکیست اندر پس...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۴

شد از این منظره بیدار مرا فکرت خـواب غـرق شد کشتی اندیشه بـه دریای سکونگفتم این طرفه بنا چیست که با آن عظمت نـز درونش کسی آگـاه بـود نـه ز بـرون…چیست این صفحه ی تزیین شده با شمس و قمر کش متـون است حواشی و حـواشیش متـونکیست اندر پس...