برچسب: حقوق اسلامی

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران

مالک زمین را در اختیار غارس قرار می دهد تا در آن درخت بکارد و آنها را تربیت کند و بین آنها شرکتی به وجود می آید بدین نحو که زمین و درختان میان آنها تقسیم شود . » [۲۴] ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه انسان موجودى اجتماعى است...

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۰

۳۴- سلار بن عبد العزیز، مراسم العلویه ، مجمع اهل بیت(ع) ، قم ،۱۴۱۲ ق .۳۵- سیستانی سید علی ، قاعده لاضرر و لاضرار ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی ، قم .۳۶- سیوطی جلال الدین ،تدریب الراوی ، چاپ اول ، السعاده ، مصر ، بی تا .۳۷- شعرانی ابی الحسن ، المدخل...