تجربه هیجان‌هابه صورت عادی (طبیعی)هیجانات منفی:پذیرش به شیوه سازگاربیان به شیوه سازگاراصلاح و تغییر رفتار به شیوه سازگاردست زدن به مکانیسم سرکوب سازی هیجانات منفی:سوءمصرف مواد، انکار ورفتارهای اعتیادگونهمزمن شدن و کاهش تسلط و کنترل بر تنظیم هیجاناتنشخوار ذهنی،نگرانی، ملامت کردن خود و دیگرانتبدیل اجتناب از موقعیت‌های برانگیزاننده طرح‌واره...