برچسب: ترجیحات مشتریان

متن کامل – تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- قسمت ۳

شکل ۱۶-۴: خروجی نرم افزار لیزرل در حالت معنی داری: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………….۸۷شکل ۱۷-۴: خروجی نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………..…۸۸فصل اولطرح پژوهشمقدمهدر عصر حاضر ورزش بعنوان ابزاری چند بعدی در حوزه های مختلف...

پژوهش – تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- …

۶۸۶۹۷۰۷۰۸۰۸۲۸۲۸۳ شکل۱-۱: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی سه مرحلهای ……………………………………………….……..شکل۲-۱: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی پنج مرحلهای ……………………………………………………..شکل۳-۱: مدل تصمیم مشتری هووارد (۱۹۹۴) ………………………………………………………………شکل۱-۲: فرایند بازاریابی …………………………………………………………………………………..شکل ۲‑۲: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالاو خدمات ………………………………………………………شکل ‏۰‑۲: چهار ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………..شکل ‏۰‑۲: اجزای یکپارچه آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………..شکل۵-۲: فرآیند تصمیمگیری خرید...

تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

………………………………………………………………….جدول ۱۴-۴: اشتراکات گویه های ابزار تحقیق ……………………………………………………………………جدول ۱۵-۴: نتایج سهم واریانس هر یک از شاخص ها (عوامل ۴گانه آمیخته بازاریابی)…………………………………جدول ۱۶-۴: نتایج تحلیل مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سوالات (گویهها)…………….جدول ۱۷-۴: نتایج ارزیابی پایایی عامل های تصمیمات مشتریان……………………………………………………جدول ۱۸-۴: ارتباط بین شاخص‌ها...