پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد

استانداردهای مندرج در این مقاوله نامه جنبه ی حداقل دارد و مقررات مربوط به حمایت های اجتماعی در کشورهای عضو نباید از این حداقل ها کمتر باشد . در قرن بیست و یکم، سازمان بین المللی کار،... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد عدالت اجتماعی

، کمیسیونی را جهت رسیدگی به مسئله حمایت از کارگران و نیز ایجاد 1 نهاد دایمی بین المللی در تدوین مقررات کار تشکیل داد.کمیسیون مزبورکه « کمیسیون تدوین مقررات بین المللی کار»نام داشت ،... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

برای اینگونه کارها نیستند. یک تحقیق در هندوستان نیز به طریق علمی نشان داده است که کودکان فرش های بهتری از بزرگترها نمی بافند، به ویژه در رابطه با طرح های پیچیده تر.9. اسطوره ی نهم:«کار... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد ساختار اقتصادی

زیاد بوده ایم. خانم ویربه که یورگنسن، مسئول سازمان نجات کودک در نروژ، با توجه به واقعیت کار کودک در کشورهای در حال رشد، در سال 1997، خواهان حق بیمه و استخدام رسمی کارگران کوچک ده سال به... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح مذکور از مواضع حمایتی چندان اطمینان بخشی برخوردار نبود از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفت.علاوه بر آن به علت اشتغالات عدیده ای که دولت در مسائل و امور اقتصادی و اجتماعی داشت مبادرت... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد لیبرالیسم اقتصادی

دگرگونی شرایط به گونه ای است که ماهیت قوانین سنّتی کار از زیر سئوال می برد. دیگر نمی توان از طریق اعمال مقررات یکسان روابط کار را سامان بخشید، انعطاف پذیری واژه ای کلیدی در برابر... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد حقوق بشر

این امور باید اختلافات ناشی از جنس، سن و ملیت را نیز بیفزائیم. کارگران زن ـ از نظر برخی مقررات حمایتی با کارگران مرد تفاوت هایی دارند. از نظر سن نیز، از سویی، حداقلی برای سن شروع به... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد ملاحظات اقتصادی

ر برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق کار را در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه تجارت الکترونیک

دستورالعمل های شورا.پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها.ث ـ حصول اطمینان از ثبت... متن کامل