پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع کارکرد خانواده، خانواده گسترده، آموزش خانواده

آموزشي هستند که براي پيشبرد و غني کردن روابط بين افراد نزديک و صميمي مخصوصاً افراد خانواده طراحي شده اند . هدف برنامه افزايش رضايت روانشناختي و عاطفي موجود در روابط افراد نزديک است... متن کامل

پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع کارکرد خانواده، بهداشت روان، سن ازدواج

ه آغاز مي شود (اشمالينگ و ديگران، 1383).3- مهارت هاي حل مسئله4تعارض محصول الزامي زندگي مشترک است (برنشتاين و برنشتاين، 1382) بين دو نفر هميشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شيوه اداره و حلّ... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره رويکرد، تغيير، درماني

قبلا برداشته استچارچوبي که در آن وضعيت نامساعد مراجع نيز گنجانده شده باشد و معمولا بر بهنجار بودن شرايط بيشتر تکيه مي شود.يک تکليف پيشنهادي که بين جلسات درماني تمرين مي شود.هدف کلي... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره درمان راه حل محور

2002) کتاب هاي بسيار ديگري نيز درباره بکار گيري اين مدل درماني براي همسران ( واينر – ديويس 1992 ;هادسون و اهانلون ،1992) و نيز الکلي ها نگاشته شده است( برگ و ميلر ،1992).طراحان اوليه نظريهاستيو... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره درمان راه حل محور، سلامت روان

آگاهي از نحوه به کارگيري ناموثر منابع و امکانات شخصي و نشان دادن کارهايي که باعث مي شود از دست يابي به اهداف باز بمانند وظيفه درمانگر آن نيست که به درمانجو بگويد چرا آنها به اين شيوه... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، تعارض نقش، زنان شاغل

بسياري از مشکلات زناشويي غلبه کرد ( يانگ و لانگ ، 1998).اگر مراجعان بتوانند با موفقيت به تغيير شناختي و احساسي دست يابند ،توانايي آن ها براي حل و کنترل مشکل نشان داده مي شود ( شوهام ،... متن کامل

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسير دقيق فرآيند تحقيق تا حصول... متن کامل