دسته: مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۶۲

ب) معیارهای [۱۰۳]CFI ،[۱۰۴]NNFI ،NFI[105]شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود. بنتلر و بونت ( ۱۹۸۰ ) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده اند، در حالیکه برخی از پژوهشگران نقطه برش...

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

IFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۳/۰ تائید CFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۳/۰ تائید NFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۶/۰ تائید NNFI ۱≥ & ≥۸/۰ ۸۲/۰ تائید با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل های علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق...

فايل دانشگاهی – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس انتظار اجرا ۳۰۹ ۱/۱ ۵ ۶۶۵۴/۳ ۶۸۵۵۲/۰ ۴۷/۰ نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر انتظار اجرابا توجه به جدول و نمودار ۴-۷ مشاهده می شود که متغیر انتظار اجرا دارای کمترین مقدار ۱/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۶۵۴/۳ ، انحراف معیار ۶۸۵۵۲/۰ و واریانس ۴۷/۰...