دسته: علمی – تحقیقاتی

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 15

15-2 فرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی1) با افزایش سرمایه اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد..2) با افزایش اعتماد اجتماعی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.3) با افزایش مشارکت مدنی ، سطح شهروندی دموکراتیک نیز افزایش می یابد.فرضیه های فرعی1) رابطه اعتماد با بعد نگرشی...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 16

بنابراین، واحد تحلیل در این تحقیق افراد دانشجو می باشد. واحد تحلیل[88] واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم.(دواس، 1386: 41) یا به عبارتی دیگر، موضوعی که متغیرهای ما صفت آن باشد، واحد تحلیل را معین می کند.(ساعی، 1386: 93)...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 17

28 7.31 97 2703 علوم پایه 64 16.82 97 6219 پزشکی و پیراپزشکی 22 5.66 97 2093 هنر 380 100 – 36958 جمع کل جدول شماره (1-3) : توزیع دانشجویان به تفکیک دانشکدهعلاوه بر استفاده از نمونه گیری فوق، در نهایت با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده نمونه...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 18

تعریف عملی، مجموعه روش های توصیف کننده فعالیت هایی است که انجام آن ها به گونه تجربی وجود یا میزان پدیده ای را که یک مفهوم معرف آن است، محقق می سازد. چنین تعاریفی معانی مفاهیم را لمس پذیر می کند، و روش های اندازه گیری که ملاک هایی...