دسته: علمی – تحقیقاتی

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 4

رگرسیون ریج در سال 1962 برای اولین بار توسط هوئرل و کنارد[4] معرفی شد. همان طور که می دانیم اساس و پایه برآوردگر کمترین مربعات یک رگرسیون خطی این است که وجود داشته باشد. دو دلیل وجود دارد که این معکوس وجود نداشته باشد : یکی ماتریس طرح پر رتبه...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 5

(1-3) که در این رابطه یک ماتریس معین نامنفی می‌باشد و (1-4) در عمل از آنجایی که متغیرهای مستقل مقیاس گذاری شده اند، عناصر قطری ماتریس (و در نتیجه ) برابر با یک می‌باشد.تحت شرایط (1-3) و (1-4) (با فرض ناتکین بودن ماتریس)، مشخص می‌شود که برآوردگر کمترین مربعات...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 6

اثبات : نایت و فو (2000)1-5-تعاریف1-5-1- تُنُکی[11]تعریف1-1: قانون آستانه: قانونی است که به صورت خود به خود ضرایب کوچک برآورد شده را جهت کاهش پیچیدگی مدل، برابر صفر قرار میدهد.تعریف1-2: برآوردگری که در قانون آستانه صدق کند را برآوردگر تنک گویند.(برای اطلاعات بیشتر به فن و لی ( 2001) مراجعه کنید)1-5-2-برآوردگر پیشگو[12]تعریف...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 7

1-5-5-3-سازگاری با نرخ ریشه ام (فیشر[16] (1922))تحت فضای احتمال ، با نرخ ریشه ام به سمت همگراست اگر:1-5-5-4-همگرایی با احتمال یکفرض کنید یک متغیر تصادفی و دنباله‏ای از متغیرهای تصادفی تعريف شده روي يك فضاي احتمال باشند. گوئیم دنباله‏ی همگرای با احتمال یک (تقریباً مطمئن) به است، هرگاه داشته باشیم:يا بصورت معادلتوجه شود...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 9

اعتبار آموزشی آموزشی برای امین قسمت (مثلاٌ سومین قسمت در شکل بالا)، مدل را به (برای ،) قسمت دیگر از دادهها برازش میدهیم و خطای پیشبین از مدل برازش شده را وقتی امین قسمت از دادهها را پیشبینی میکنیم، محاسبه میکنیم. برای این عمل را انجام داده و برآورد از خطای پیشبین...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 2

درمدلهای رگرسیون خطی، روشهای انقباضی یکی از راهحلها برای بهبود برآورد کمترین مربعات میباشد. در این پایاننامه، پس از معرفی مدل رگرسیون خطی چندگانه و مسئله چندهمخطی، ابتدا به معرفی روشهای انقباضی پرداخته و سپس به برآوردیابی در مدلهای رگرسیونی خطی با خطاهای خودبازگشتی به وسیله روش انقباضی لاسو...

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو- قسمت 3

4-2-مثال واقعی 52پیوست 55مارتینگل و قضیه حد مرکزی مارتینگلها 56قضیه ارگودیک 57فهرست منابع و مآخذ 58واژه نامه فارسی به انگلیسی 61واژه نامه انگلیسی به فارسی 66فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول4-1: نتایج شبیه سازی برای 51جدول4-2: نتایج مثال واقعی 53فهرست علائم اختصاریLASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operatori.i.d: independent and identical distributionMSE:...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 26

13-12 متغیرهای زمینه ایجنس : به دو نوع تقسیم شده است : مرد و زن (سطح سنجش اسمی)سن : منظور تعداد سال هایی است که از عمر فرد می گذرد. (سطح سنجش فاصله ای)مقطع تحصیلی: بیان کننده مدرکی است که سنوات تحصیلی گذرانده شده توسط دانشجو را نشان می دهد که در...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 27

مشارکت سیاسی 930/. سرمایه اجتماعی 86/. مشارکت مدنی 945/0 اعتماد اجتماعی 741/0 جدول شماره (8-3) تعیین ضریب پایایایی متغیرهای تحقیق5-3 شیوه تحلیل داده هاتجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری...

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 21

11-14 12- تا چه اندازه به گروهها و تشکل های دانشجویی اعتماد دارید.13-تا چه اندازه به رسانه های همگانی اعتماد دارید.14-تا چه اندازه به نهادهای صنفی در جامعه اعتماد دارید. عباس زاده(1383) 12-1413-1414-14 15-تا چه اندازه به عملکرد مسئولین حکومتی اعتماد دارید. محقق ساخته 15-14 متغیر وابسته : شهروندی دموکراتیکتعریف...