دانشجویی

تشابه با روابط نامشروع (زنا) با ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -جرم  عمل منافی عفت

  در لغت، زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نامشروع(معین: ۱۳۸۳، ج۱، ۵۱۴). جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه […]

دانشجویی

عوامل گرایش به ازدواج سفید

  عوامل گرایش به ازدواج سفید یکی از مهمترین آفت های اجتماعی که هر جامعه ای را با مشکل جدی مواجه می سازد، بی اعتمادی میان اعضای جامعه است. گسترش بی اعتمادی در روابط اجتماعی و گسترش انواع انحرافات اخلاقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساسا کیفیت […]