پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره شرط حفظ مالکیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین 52
مبحث چهارم : قدرت بر تسلیم مبیع 56
بند اول : مبنای حقوقی و فقهی قدرت بر تسلیم 57
بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم 58
بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم 58
بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم 59
فصل سوم: آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها 62
مبحث اول :آثار قبض و تسلیم بر عقد 62
بند اول : ضمان معاوضی 62
الف)معنای لغوی ضمان معاوضی 62
ب)مفهوم ضمان معاوضی در اصطلاح 63
بند دوم : مستندات ضمان بایع قبل از قبض ( ضمان معاوضی) 64
الف) روایات 64
ب) اجماع 64
ج) سیره مسلمین و بنای عقلاء 65
بند سوم : تحلیل قاعده ضمان معاوضی 65

بند چهارم : انتقال ضمان معاوضی 66
الف ) انتقال ضمان معاوضی بعد از تسلیم مبیع 66
ب) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع 66
بند پنجم : شرایط اجرای ضمان معاوضی 68
بند ششم : مبنای ضمان معاوضی 70
بند هفتم:آثار تلف ، نقص، اتلاف و عیب مبیع یا ثمن پیش از تسلیم 73
الف) تلف مبیع و ثمن پیش از تسلیم 73
ب ) تلف منافع و نمائات مبیع پیش از تسلیم 74
ج) نقص مبیع پیش از تسلیم 76
د) اتلاف مبیع پیش از تسلیم 77
1. اتلاف مبیع توسط بایع 77
2. اتلاف مبیع توسط مشتری 78
3.اتلاف مبیع توسط ثالث 80
ه) عیب مبیع پیش از تسلیم 81
و) تلف ثمن قبل از قبض 82
بند هشتم : تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد 83
الف) سلب قدرت بر تسلیم مبیع 83
ب) متعذر شدن از تسلیم 83
1. معنا و مفهوم تعذر 83
2.اثر متعذر شدن از تسلیم بر عقد 84
مبحث دوم: ضمانت اجرای قبض و تسلیم 85
بند اول : ضمانت اجرای قانونی 85
الف ) حق حبس 85
تعریف حق حبس 85
2 . حق حبس نسبت به منافع و نمائات 85
3 . موارد سقوط حق حبس 86
ب) اجبار فروشنده به تسلیم 88
ج) حق فسخ 88
1 . مفهوم حق فسخ 88
2 . مبنا و ماهیت حق فسخ 83
3 . آثار فسخ 90
بند دوم :شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی 92
بند سوم : ضمانت اجرای قبض نادرست(ضمان درک) 93
الف) معنا و مفهوم ضمان درک 93
ب) مبنای ضمان درک 94
ج) قلمرو ضمان درک 94
د) آثار ضمان درک 95
فصل چهارم : جایگاه قبض و تسلیم در عقددر پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه 97
مبحث اول : شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع 97
بند اول : تعریف و ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت 98
الف ) تعریف شرط حفظ مالکیت 98
ب ) ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت 99
بند دوم : انواع شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس 102
بند سوم : شرایط اعتبار شرط حفظ مالکیت 103
بند چهارم : آثار شرط حفظ مالکیت 105
الف ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت تحقق شرط 105
ب ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق شرط 105
بند پنجم: جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران 107
الف) اعتبار شرط حفظ مالکیت و رابطه‌آن با مقتضای عقد 108
ب ) مقایسه کارکرد شرط حفظ مالکیت و اجاره به شرط تملیک 110
مبحث دوم: قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه 111
بند اول : معنا و مفهوم موزانه 112
الف) معنای لغوی موازنه 112
ب ) مفهوم موازنه در اصطلاح 113
بند دوم : اقسام موازنه در بیع 113
بند سوم : به هم خوردن موازنه ها 115
الف) به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین 115
ب) بهم خوردن موازنه در تملیک 116
ج) بهم خوردن موازنه در تسلیم 116
بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم 117
الف) موازنه مثبت و منفی 117
ب) موازنه در نمائات 117
ج) موازنه در قبض و تسلیم 118
نتیجه گیری و پیشنهادات 120
فهرست منابع 126
چکیده :
عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست .
قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس است. رعایت موازنه در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی مانند وجه التزام است .
واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه
مقدمه
عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : امارات متحده عربی

قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م 59 ق.م در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده 798 ق.م.
عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید بعلاوه در تمام موارد عقد و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند.
1.بیان مسئله
امروزه اشخاص در جامعه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انجام معاملات و مبادلات و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف می باشند وقرارداد تجلی بخش حاکمیت اراده طرفین عقد می باشد.پس از انعقاد عقودی که حاصل آن تملیک است طرفین مالک عوضی می شوند که به آنها منتقل شده است.مباحث عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است.یکی از شرایط عقد بیع این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد زیرا اگر انجام مورد معامله مقدور نباشد طرفین به هدفی که از انعقاد عقد داشتند دست نمی یابند.هرچند قانون مدنی از شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله مربوط به مطلق عقود و معاملات نام نبرده است اما با بررسی مقررات خاص مربوط به عقد در مباحث عقود معین مانند بیع و اجاره و… شرط مزبور را میتوان از شروط مشترک بین عقود دانست.
از طرفی بر اساس تئوری موازنه دکتر جعفری لنگرودی می بینیم که در هر بیع سه نوع موازنه وجود دارد : الف) موازنه در تملیک ب)موازنه در ارزش عوضین ج)موازنه تسلیم به تسلیم
نویسنده محترم قسم اخیر موازنه را اهم اقسام بین سه موازنه می داند وبیان می دارد که تسلیم اهم اجزاء وجود عقد است و هر شرط که خلاف موازنه در تسلیم باشد در عقد عملی شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد. بعلاوه تسلیم را جزء آثار عقد بیع نمیداند.از مباحث قابل توجه تأثیر متقابل قبض و اقباض در چهارچوب این تئوری می باشد که موضوع مباحث پایانی این تحقیق را تشکیل خواهد داد.
2.اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق در وهله اول ارتقای سطح علمی دانشجویان در این زمینه میباشد و همچنین می خواهیم نکات و ظرافت های حقوقی در رابطه با مسئله تسلیم و قبض که از اهداف مهم در انعقاد قراردادهاست را دریابیم و این که قبض و تسلیم چه تأثیری در عقد دارند و عدم تسلیم یا تسلیم نادرست در عقودی که ایجاب می کنند تسلیم صورت گیرد چه تاثیری بر اعتبار قرارداد می گذارد و با شفافیت بخشیدن به ابعاد مختلف این موضوع در جهت رفع کاستی های موجود درقانون دراین زمینه بپردازیم.
3.پرسش های تحقیق
1.قبض و تسلیم چه تأثیری بر عقد دارند؟
2.قبض و تسلیم در کدام مرحله عقد بیع تأثیر دارند؟
3.عدم قدرت بر تسلیم عین و منفعت چه تأثیری بر عقدبیع دارند؟
4.فرضیه ها
1.بنظر می رسد عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود مگر در برخی عقود استثنایی و غیر معوض و قبض و تسلیم تنها از آثار عقد صحیح می باشد.
2.بنظر می رسد قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقدبیع تأثیری ندارند ومربوط به مرحله اجراء و ایفاء می باشند.
3.بنظر می رسد عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان عقدبیع می شود و از این حیث تفاوتی بین تسلیم عین و منفعت نیست.
5.روش تحقیق:
نوع تحقیق تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد،به این صورت که ابتدا قوانین مربوطه ،کتب،مقالات،سایت ها و سایرمنابع در موضوع حاضر گردآوری شده سپس مطالب گردآوری شده به دقت مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرارگرفته و سپس به فیش برداری مطالب پرداخته شده ودر نهایت مطالب با توجه الویت طبقه بندی ، تدوین و نگارش گردیده است.
4.پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت و ضرورت عقد در جامعه در رابطه با مفاهیم عقد بیع و تسلیم و آثار و احکام آن کتاب ها و مقالات بسیاری به نگارش در آمده است و در قانون نیز مواد بسیاری تحت عنوان بیع و تسلیم و قبض آمده اما حسب بررسی های بعمل آمده در رابطه با موضوع حاضر عینا کتاب یا پایان نامه ای یافت نشد، تنها مقاله ای تحت این عنوان تهیه و تدوین شده است و بنده در نظم جدیدی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده ام.
5.ساختار تحقیق
جهت بررسی مسائل مربوط به قبض و تسلیم در عقد بیع در پایان نامه حاضر با عنوان بررسی تاثیر متقابل عقد و تسلیم چهار فصل به قرار زیر تدوین گردیده است : در فصل اول که در واقع مباحث اجتناب ناپذیر و بنیادین را فراهم می آورد به بررسی کلیات پرداخته شده که در مبحث اول آن به تعاریف و مفاهیم واژه هایی چون عقد ، قبض و تسلیم مبحث دوم در باب ماهیت قبض و تسلیم و مبحث سوم به بررسی مبانی فقهی و حقوقی تسلیم پرداخته شده است .
در فصل دوم احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع مورد توجه واقع شده و بر این اساس در مبحث اول موضوع قبض و تسلیم ، مبحث دوم زمان قبض و تسلیم در انواع بیع ، مبحث سوم مکان قبض و تسلیم و مبحث چهارم هزینه ها ، مبحث پنجم زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار و در نهایت در مبحث ششم این فصل به بررسی قدرت بر تسلیم و مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است . فصل سوم تحت عنوان آثار قبض و تسلیم بر عقد به بررسی آثار و ضمانت اجراهای قبض و تسلیم پرداخته شده طی مبحث اول ضمان و معاوضی مورد بحث قرار گرفته ،در ادامه مبحث سوم در باب آثار تلف مبیع و ثمن و منافع آن ، عیب ، نقص و اتلاف مبیع آمده است ، در مبحث سوم به ضمانت اجرای قبض و تسلیم پرداخته شده ، در مبحث چهارم تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد نگارش شده است .
در فصل چهارم نگارنده در نظر دارد به اختصار به بررسی جایگاه قبض و تسلیم در عقد در پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه بپردازد که در حقیقت قطره ای از دریای بی کران است. مبحث اول شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع به نگارش در آمده است و متعاقباً تعاریف ماهیت شرط حفظ مالکیت عنوان گردیده است ، در مبحث دوم به آثار شرط حفظ مالکیت و مبحث سوم به جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران پرداخته شده است . مبحث چهارم در باب قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه بحث شده است . و ابتدائا به تعاریف و مفاهیم موازنه پرداخته شده ، مبحث پنجم بهم خوردن موازنه ها و مبحث ششم موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم به نگارش در آمده است و در پایان نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .
فصل اول :
مفاهیم و کلیّات
فصل اول : مفاهیم و کلیّات
طرح مطلب :
فصل اول مبادی و معانی مورد نیاز در فصول آتی را تامین می کند . به این جهت در این فصل به تعریف واژگان کلیدی ، بررسی معنا و مفهوم عقد ، قبض ، تسلیم ، احکام و آثار تسلیم در عقد بیع از منظر حقوقی پرداخته می شود.
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم
مبحث حاضر با تعریف از کلمات کلیدی و بیان مفاهیم آن ها ادبیات موضوعی نگارش حاضر را ترسیم نموده و مقصود و منظور مباحث آتی را از کلمات اساسی مشخص می گرداند.
بند اول : معنا و مفهوم عقد
الف) معنای لغوی عقد
لغت نامه نویسان عقد را این گونه تشریح نموده اند ؛ در لغت نامه دهخدا آمده است : (( ] ع [ ( ع مص ) پناه بردن به کسی ، بستن ریسمان و بیع ، محکم کردن ، بستن پیمان و سوگند و از قبیل آن و آن در مقابل (( حلّ))

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره دائن

دیدگاهتان را بنویسید