پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی عملکرد

……………………………………………………………22
2-1-5-2 روش شناخت……………………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-5-3 روش معرفت پذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..23
2-1-6 آموزش در اسلام .24
2-1-7 یادگیری سازمانی 26
2-1-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان 27
2-1-9 مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها ..28
2-1-9-1مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی .29
2-1-9-2مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی ……….30
2-1-9-3 مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………..30
2-1-9-4مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی………………………………………………………………………….. 31
2-1-10آموزش ضمن خدمت .31
2-1-11 اهداف آموزش ضمن خدمت .33
2-1-12 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش …34
2-1-12-1مدل ساده و خطی…………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-12-2 مدل T.D.L.B ………………………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-3مدل پارکر……………………………………………………………………………………………………………………………37
2-1-12-4 مدل رویکرد سیستمی به آموزش……………………………………………………………………………………………37
2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان…………………………………………………………………………………….37
2-1-13 نیاز سنجی آموزشی 39
2-1-14 تعیین اهداف………… 40
2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان 41
2-1-16 اصول سازماندهی محتوای آموزشی 42
2-1-17 روش های آموزش کارکنان 43
2-1-17-1 روش های آموزش گروهی………………………………………………………………………………………………….43
2-1-17-2روش های آموزش فردی……………………………………………………………………………………………………..44
2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی………………………………………………………………..45
2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..48
2-1-18 اجرای برنامه های آموزش کارکنان 49
2-1-19 شرایط امکانات اجرایی دوره 50
2-1-20 ارزشیابی آموزش 50
2-1-21 شاخص های ارزشیابی آموزش 52
22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی 56
2-1-22-1 تعیین بازده آموزش……………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش…………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی …………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی …59
2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی 60
2-1-25 آموزش کارکنان …61
2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران………………………………………………………………………………………………61
2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان…………………………………………………………………………………………62
2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه…………………………………………………………………………………………….62
2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………..62
2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین………………………………………………………………………………………………63
2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد……………………………………………………………………………………………..63
2-2 بخش دوم : عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-1 تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 63

 
 
2-2-3 ارزیابی عملکرد 64
2-2-3-1 فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان……………………………………………………………………………………64
2-2-4 مراحل ارزیابی عملکرد 65
2-2-5 سیستم ارزیابی عملکرد .66
2-2-6 انواع ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………66
2-2-7 خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد .67
2-2-8 نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….67
2-2-9 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند…………………………………………………………………………………………….68
2-2-9-1ارزیابی از طریق خود سنجی……………………………………………………………………………………………………69
2-2-9-2ارزشیابی توسط مرئوسین………………………………………………………………………………………………………69
2-2-10 روش ها و فنون ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………69
2-2-10-1روش رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………..70
2-2-10-2روش درجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………70
2-2-10-3مقیاس های گرافیکی…………………………………………………………………………………………………………..71
2-2-11 مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………71
2-2-11-1 مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………………………….71
2-2-11-2ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-3مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-4 هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-3 بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش 74
2-3-1 برخی تعاریف آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………… . 74
2-3-2 فلسفه آموزش و پرورش 74
2-3-3 تاریخ آموزش و پرورش 75
2-3-4 سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش 76
2-3-5 انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود 76
2-3-6 تاریخچه ی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران 76
2-3-7 برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش 77
2-3-8 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور 77
2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… . ……………………………..81
2-4-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه) 81
2-4-1-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)……………………………………………………………………………………82
2-4-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور 87
فصل سوم (روش شناسی تحقیق) 90
مقدمه…………………………. 91
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-2 جامعه آماری 92
3-3 نمونه آماری…………………….. 93
3-3-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………93
3-4 ابزار گرد آوری داده ها 93
3-5 نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش 94
3-5-1 روایی 94
3-5-2 پایایی 95
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 97
مقدمه 98
4-1 بخش اول : توصیف داده ها 99
4-2بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق 106
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 106
4-4 آزمون تحلیل واریانس فرید من…………………………………………………………………………………………………… 109

4-5 نتایج ملاک آنتروپی ……………………………………………………………………………………………………………………110
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری) 111
مقدمه 112
5-1 خلاصه تحقیق…………….. 113
5-2 نتایج حاصل از فرضیه ها 115
5-3 مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….116
5-4 محدودیت های تحقیق 116
5-5 یشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-5-1 پیشنهاد بر اساس نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..117
5-5-2 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………………………………………………………………………………….119
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 125
ضمائم پرسشنامه و خروجی spss 126
پیوست الف: پرسشنامه 127
پیوست ب : خروجی spss 129

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 نظرات دانشمندان در مورد یادگیری سازمانی 27
جدول 2-2 شاخصهای اثر بخشی 56
جدول 3-1 ویژگی ساختار پرسشنامه 94
جدول 3-2 پایایی مؤلفه های پرسشنامه 96
جدول4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 99
جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………….100
جدول4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت 101
جدول4-4 توزیع فراوانی مربوط به سن 102
جدول4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل 103
جدول4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات شرکت در دوره 104
جدول4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس 105
جدول4-8 بررسی نرمال بودن داده ها 106
جدول 4-9نتایج آزمون فرضیه1 تحقیق 106
جدول 4- 10 نتایج آزمون فرضیه 2 تحقیق 107
جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه 3 تحقیق 107
جدول 4-12نتایج آزمون فرضیه 4 تحقیق 108
جدول 4- 13 نتایج آزمون فرضیه اصلی 108
جدول 4- 14نتایج میانگین رتبه آزمون فرید من 109
جدول 4-15 نتایج تحلیلی آزمون فرید من 109
جدول 4-16 نتایج ملاک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………110

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 جریان آموزش 16
نمودار 2-2 فرا گرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط 21
نمودار 2-3 مدل اساسی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری 23
نمودار 2- 4 مدل یادگیری شناختی 23


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 2-5 مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی 24
نمودار 2-6 فرآیند آموزش کارکنان 29
نمودار 2-7 الگوی نیاز سنجی آموزشی 30
نمودار 2-8 مدل پارکر 37
نمودار 2-9 مدل مبتنی بر تحول 39
نمودار 2-10 فراگرد آموزش 58
نمودار 2-11 هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..72
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..100
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………101
نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………102
نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….103
نمودار 4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….106
نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….105

چکیده:
این تحقیق در جهت بررسی نقش

]]>

90