پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد سرمایه انسانی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر حیدر امیران
تعداد واحد پایان نامه:
تاریخ صدور کد شناسایی :
تاریخ دفاع از پایان نامه :
نمره پایان نامه دانشجو
به عدد:
به حروف:
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است مناسب نیست
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
فصل 1: کلیات تحقیق 5
1-1. بیان مساله 6
1-2. هدفهای تحقیق 7
1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4. فرضیه های تحقیق 8
1-5. الگوی تحقیق 8
1-6. تعاریف متغیرهای تحقیق 9
1-7. روش تحقیق 10
1-8. قلمرو تحقیق 10
1-9. جامعه آماری و روش نمونه گیری 11
فصل 2: ادبیات پژوهش 12
2-1. مقدمه 13
2-2. تبارشناسی ناملموسها و جایگاه دانش فنی در آن 14
2-2-1. جایگاه دانش فنی در بافت حسابداری 17
2-2-2. جایگاه دانش فنی در بافت قیمت گذاری انتقال 20
2-2-3. جایگاه دانش فنی در بافت مدیریت 21
2-3. مفهوم شناسی دانش فنی 31


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1. ارتباط دانش فنی با فناوری…………… 33
2-3-2. تفاوت دانش فنی و حق اختراع………. 34
2-3-3. تفاوت دانش فنی و کمک فنی………….. 35
2-3-4. تعریف دانش فنی……………………………. 36
2-3-5. ابعاد دانش فنی…………………………. 37
2-4. ارزشگذاری دانش فنی 41
2-4-1. مزایای ارزشگذاری دانش فنی…………. 41
2-4-2. رویکردهای ارزشگذاری………………….. 42
2-4-3. تفاوت مفاهیم ارزشگذاری و سنجش……… 45
2-4-4. عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی در ادبیات موضوع 46
2-4-5. عوامل موثر ارزشگذاری دانشفنی در این تحقیق 49
فصل 3: روششناسی تحقیق 51
3-1. مقدمه 52
3-2. روش تحقیق 53
3-2-1. انواع تحقیق…………………………….. 54
3-3. جامعه آماری 56
3-4. حجم نمونه و روش اندازه گیری 56
3-4-1. انواع روش های نمونه گیری……………….. 56
3-4-2. روش نمونه گیری تحقیق…………………. 58
3-4-3. تعیین حجم نمونه………………………. 60
3-5. ابزار جمع آوری اطلاعات 60
3-5-1. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش……… 61
3-5-2. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………… 62
3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
3-6-1. الگوریتم اجرایی پژوهش…………………. 63
فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 65
4-1. مقدمه 66
4-2. تحلیل داده های جمعیت شناختی 68
4-2-1. توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات 68
4-2-2. توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی 69
4-2-3. توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه 70
4-3. تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی 71
4-4. گروهبندی متغیرهای پژوهش 74
4-4-1. محاسبه مقادیر آماری معیارهای………… 75
4-5. تعیین قانون توزیع داده های آماری 76
4-5-1. نتیجه گیری……………………………… 77
4-6. آزمون فرضیه های پژوهش 78
4-6-1. فرضیه اول: “عوامل ذاتی و فنی، از عوامل موثر بر تعیین ارزش دانشفنی در صنایع دفاعی است.” 79
4-6-2. فرضیه دوم: “عوامل رقابتافزا، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.” 80
4-6-3. فرضیه سوم: “عوامل عملکردی، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.” 81
4-6-4. نتیجه کلی آزمون فرضیه های تحقیق… 82
4-7. رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی……. 83
4-7-1. تعیین مدل تحلیلی بر اساس عوامل تعیین شده 85
4-7-2. ایجاد ماتریسهای مقایسات زوجی فردی 87
4-7-3. ایجاد ماتریس مقایسات زوجی گروهی 132
4-7-4. تعیین اهمیت نسبی عوامل…………….. 136
4-7-5. وزن مطلق عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی 138
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 140
5-1. مقدمه 141
5-2. یافته ها و نتیجه گیری.. 143
5-2-1. تعیین عوامل موثر و کلیدی در ارزشگذاری 143
5-2-2. نتایج آزمون فرضیه ها…………………. 144
5-2-2-1. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول 144
5-2-2-2. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم 145
5-2-2-3. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم 145
5-2-3. نتایج تعیین اهمیت نسبی و رتبهبندی عوامل 146
5-2-3-1. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل ذاتی و فنی 147
5-2-3-2. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل رقابتافزا 148
5-2-3-3. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل عملکردی 149
5-2-4. نتایج تعیین رتبه بندی تمامی عوامل در مقایسه با یکدیگر 150
5-3. پیشنهادات… 151
منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………153

فهرست شکلها
شکل (1-1) مدل تحقیق 9
شکل (2-2) جایگاه دانش فنی در جهان ناملموس ها 32
شکل (2-3) ابعاد دانش فنی 38
شکل (2-4) راهنمای شناسایی انواع دانش 40
شکل (3-1) الگوریتم نمونه گیری پژوهش 59
شکل (3-2) الگوریتم اجرایی پژوهش 64
شکل (4-1) مراحل تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 67
شکل (4-2) نمودار توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات 68
شکل (4-3) نمودار توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی 69
شکل (4-4) میزان اهمیت متغیرها 73
شکل (4-5) مراحل اجرایی رتبه بندی و تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی 84
شکل (4-6) مدل فرآیند سلسله مراتبی 86

 
 

فهرست جدولها
جدول (2-1) مفهوم سرمایه فکری 23
جدول (2-2) تعریف و دسته بندی سرمایه انسانی (Martı´n-de-Castro et al., 2011) 26
جدول (2-3) تعاریف سرمایه ساختاری(Martı´n-de-Castro et al., 2011) 28
جدول (2-4) تعریف و دستهبندی سرمایه ارتباطی 30
جدول (2-5) متغیرهای مستقل پژوهش 50
جدول (4-1) توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات 68
جدول (4-2) توزیع پاسخدهندگان بر حسب سابقه شغل 69
جدول (4-3) توزیع پاسخدهندگان بر حسب سازمانهای مورد مطالعه 70
جدول (4-4) داده های توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق 71
ادامه جدول (4-4) داده های توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق 72
جدول (4-5) نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق 73
ادامه جدول (4-5) نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق 74
جدول (4-6) گروهبندی متغیرهای پژوهش 76
جدول (4-7) محاسبه مقادیر معیارها 76
جدول (4-8) محاسبات آزمون نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف 77
جدول (4-9) نتایج آزمون کای دو در مورد عامل ذاتی و فنی 79
جدول (4-10) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل ذاتی و فنی 79
جدول (4-11) آزمون کای دو در مورد عامل رقابتافزا 80
جدول (4-12) نتایج مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل رقابتافزا 81
جدول (4-13) نتایج آزمون کای دو در مورد عامل عملکردی 82
جدول (4-14) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل عملکردی 82
جدول (4-15) نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش 83
جدول (4-16) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 1 87
جدول (4-17) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 2 88
جدول (4-18) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 3 88
جدول (4-19) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 4 88
جدول (4-20) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 5 89
جدول (4-21) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 6 89
جدول (4-22) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 7 89
جدول (4-23) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 8 90
جدول (4-24) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 9 90
جدول (4-25) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 10 90
جدول (4-26) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 11 91
جدول (4-27) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 12 91
جدول (4-28) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 13 91
جدول (4-29) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 14 92
جدول (4-30) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 15 92
جدول (4-31) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 16 92
جدول (4-32) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 17 93
جدول (4-33) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 18 93
جدول (4-34) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 19 93
جدول (4-35) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 20 94
جدول (4-36) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 21 94
جدول (4-37) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 22 94
جدول (4-38) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 23 95
جدول (4-39) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 24 95
جدول (4-40) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 25 95
جدول (4-41) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 26 96
جدول (4-42) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 27 96
جدول (4-43) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 28 96
جدول (4-44) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 29 97
جدول (4-45) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 30 97
جدول (4-46) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 1 98
جدول (4-47) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 2 98
جدول (4-48) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 3 99
جدول (4-49) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 4 99
جدول (4-50) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 5 100
جدول (4-51) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 6 101
جدول (4-52) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 7 101
جدول (4-53) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 8 102
جدول (4-54) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 9 102
جدول (4-55) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 10 103
جدول (4-56) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 11 103
جدول (4-57) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 12 104
جدول (4-58) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 13 105
جدول (4-59) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 14 105
جدول (4-60) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 15 106
جدول (4-61) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 16 106
جدول (4-62) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 17 107
جدول (4-63) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 18 107
جدول (4-64) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 19 108
جدول (4-65) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 20 109
جدول (4-66) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 21 109< br />جدول (4-67) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 22 110
جدول (4-68) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 23
110
جدول (4-69) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 24 111
جدول (4-70) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 25 111
جدول (4-71) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 26 112
جدول (4-72) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 27 113
جدول (4-73) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 28 113
جدول (4-74) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 29 114
جدول (4-75) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره 30 114
جدول (4-76) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 1 115
جدول (4-77) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 2 115
جدول (4-78) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 3 116
جدول (4-79) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 4 116
جدول (4-80) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 5 116
جدول (4-81) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 6 116
جدول (4-82) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 7 117
جدول (4-83) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 8 117
جدول (4-84) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 9 117
جدول (4-85) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 10 118
جدول (4-86) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 11 118
جدول (4-87) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 12 118
جدول (4-88) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 13 119
جدول (4-89) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 14 119
جدول (4-90) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 15 119
جدول (4-91) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 16 120
جدول (4-92) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 17 120

جدول (4-93) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 18 120
جدول (4-94) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 19 121
جدول (4-95) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 20 121
جدول (4-96) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 21 121
جدول (4-97) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 22 121
جدول (4-98) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 23 122
جدول (4-99) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 24 122
جدول (4-100) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 25 122
جدول (4-101) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 26 123
جدول (4-102) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 27 123
جدول (4-103) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 28 123
جدول (4-104) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 29 123
جدول (4-105) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره 30 12
جدول (4-106) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 1 125
جدول (4-107) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 2 125
جدول (4-108) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 3 125
جدول (4-109) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 4 125
جدول (4-110) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 5 126
جدول (4-111) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 6 126
جدول (4-112) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 7 126
جدول (4-113) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 8 126
جدول (4-114) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 9 126
جدول (4-115) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 10 127
جدول (4-116) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 11 127
جدول (4-117) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 12 127
جدول (4-118) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 13 127
جدول (4-119) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 14 128
جدول (4-120) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 15 128
جدول (4-121) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 16 128
جدول (4-122) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 17 128
جدول (4-123) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 18 129
جدول (4-124) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 19 129
جدول (4-125) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 20 129
جدول (4-126) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 21 129
جدول (4-127) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره

]]>

90