پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی تاییدی

2-2-2 سابقه تاریخی و ریشه ی نام شیراز 15
2-2-3 جغرافیا 16
2-2-4 آب و هوا 16
2-2-5 زبان و لهجه 16
2-2-6 دین 17
2-2-7 فرهنگ: 17
2-2-8 جاذبه ها: 17
2-2-8-1 جاذبه های تاریخی 17
2-2-8-2 جاذبه های طبیعی 18
2-2-8-3 جاذبه های مذهبی 18
2-2-8-4 موزه ها: 18
2-2-8-5 باغ های شیراز: 18
2-2-8-6 پیست اسکی پولادکف: 19
2-2-9 حمل و نقل 19
2-2-9-1 فرودگاه بین المللی شیراز 19
2-2-9-2 ایستگاه راه آهن شیراز 20
2-2-9-3 پایانه های مسافربری 20
2-2-9-4 اتوبوسرانی شیراز 21
2-2-9-5 قطار شهری 21
2-2-9-6 تاکسی 21
2-2-10- شیراز در اشعار پارسی: 21
بخش دوم
2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد 23
2-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد 23
2-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد 23
2-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه 26
2-4- فرایند انتخاب مقصد: 29
بخش سوم:
2-5- اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد 30
2-5-1 تصویر سازی ذهنی در مطالعات روانشناسی و رفتار شناسی مشتری 30
2-5-2 اجزای عملکردی و روانشناختی مارتینیو 33
2-5-3- پیوستارهای سه گانه ی اچتنر و ریچی 34
2-5-4 اجزای تصویر گارتنر 38
2-5-5 عوامل تشکیل تصویر گان 39
بخش چهارم
2-6- شکل گیری تصویر مقصد و عوامل موثر در آن 43
2-6-1 ارزیابی ادراکی- عاطفی، ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد 43
2-6-2 مراحل هفت گانه ی گان در تشکیل تصویر مقصد 47
2-6-3 بالوغلو و مک کلیری و دو مدل از عوامل تاثیر گذار بر تشکیل تصویر مقصد 49
2-6-3-1 چارچوب کلی تشکیل تصویر مقصد 49
2-6-3-2 مدل مسیردار 51
2-6-4 چهار مرحله ی ایجاد تصاویر تاکوئر و زینس 58
2-6-5 مدل مسیر دار فاکیه و کرامپتون 60
بخش پنجم:
2-7 برندسازی مقصد 60
2-8 .ماهیت برند و تصویر 61
2-9 تقابل و تاثیر دوجانبه ی این دو مفهوم 62
2-10- تداعی برند 62
2-11-ترکیب مفاهیم برندسازی با تصویر مقصد 63
2-12- تصویر منحصر به فرد 64
2-13 رفتار گردشگران (دیدار مجدد و پیشنهاد آن به دیگران) 64

 
 
2-14- جمع بندی و نتیجه گیری 67
2-15- پیشینه ی تحقیق 68
2-15-1- مطالعات داخلی 68
2-15-2- خارجی 69
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1- مقدّمه 73
3-2- تعریف روش تحقیق 73
3-3- جامعه آماری مورد برّرسی 74
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74
3-5- روش نمونه گیری 75
3-6- اندازه نمونه 75
3-7- پرسشنامه 76
3-7-1- اعتبار پرسشنامه 78
3-7-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 78
3-8- آزمون های آماری 80
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S) 81
مدل سازی معادلات ساختاری 81
انواع تحلیل عاملی 83
 تحلیل عاملی اکتشافی 83
 تحلیل عاملی تأییدی 83
ضریب همبستگی پیرسون 85
فصل چهار تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه 87
2-4. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 87
1-2-4. جنسیت 88
2-2-4. تحصیلات 89
3-2-4. سن 90
4-2-4. وضعیت تاهل 91
5-2-4. تعداد دفعات دیدار از شیراز 92
6-2-4. هدف از سفر به شیراز 93
7-2-4. مدت اقامت 94
7-2-4. منابع اطلاعاتی 95
3-4. آمار استنباطی 96
1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 104
2-3-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 97
3-3-4. مدل سازی معادلات ساختاری 102
فرضیه های تحقیق: 107
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد، موانع و محدودیت ها
5-1- مقدمه: 111
5-2- ویژگی های جمعیت شناختی: 111
5-3- اطلاعات تکمیلی: 112
5-4- نتایج فرضیه ها: 112
فرضیه ی شماره یک: 112
فرضیه ی دوم: 113
فرضیه ی سوم: 113
فرضیه ی چهارم و پنجم: 114
5-5- پرسش های اصلی: 115
5-6- پیشنهادات مدیریتی حاصل از نتایج تحقیق: 116
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 117
5-8- موانع و محدودیت ها: 118
منابع و مآخذ I
فهرست جداول،اشکال و نمودارها
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ارائه شده توسط: هایلین کو، لیسا هیونجانگ کیم و هولی هیونجانگ کیم. 9
جدول1-2- تعاریف تصویر ذهنی از محصول، مکان و مقصد 25
جدول 2-2- معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است 34
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد 36
جدول 4-2- معانی منتخب از محصول، فروشگاه و شرکت 40
شکل 1-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویرِ مارتینیو (فروشگاه خرده فروشی) 42
شکل 2-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویر مقصد، اچتنر و ریچی (نپال) 44
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد اچتنر و ریچی 45
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، گارتنر 49
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر،گارتنر 50
شکل4-2- ساختار تصویر اولیه ( برگرفته از لوب، 1998) 45
شکل 5-2-عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری تصویر گردشگران از مقصد، استابلر 54
شکل 6-2- چارچوب کلی تشکیل تصویر مقصد بالوغلو و مک کلیری. 58
شکل 7-2- مدل مسیردار تعیین تصویر مقصد قبل از دیدار حقیقی، بالوغلو و مک کلیری 60
شکل 8-2- انواع تصویر براساس نوع دانش 67
شکل 9-2- انواع تصویر ثانویه 80
جدول1-3- میزان آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق 80
جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 88
نمودار 1-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 88
جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 89
نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 89
جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 90
نمودار 3-4 نمودارمیله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان 90
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل 91
نمودار 4-4 نمودارمیله ای مربوط به وضعیت تاهل 91
جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به تعداد سفر به شیراز 92
نمودار 5-4 نمودارمیله ای مربوط به تعداد سفر به شیراز 92
جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به هدفتان از سفر به شیراز 93
نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به هدف از سفر به شیراز 93
جدول 7-4 توزیع فراوانی مربوط به مدت اقامت 94
نمودار 7-4 نمودارمیله ای مربوط به مدت اقامت 94
جدول 7-4 توزیع فراوانی مربوط به منابع اطلاعاتی 95
نمودار 7-4 نمودارمیله ای مربوط به منابع اطلاعاتی 95
جدول 8-4 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 96
شکل 1-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر شناختی (تخمین استاندارد) 98
شکل 2-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر شناختی (معناداری ضرایب) 99
شکل 3-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر عاطفی (تخمین استاندارد) 100
شکل 4-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر عاطفی (معناداری ضرایب) 100
شکل 5-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر منحصر به فرد (تخمین استاندارد) 101
شکل 6-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تصویر منحصر به فرد (معناداری ضرایب) 102
شکل 5-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 105
شکل 6-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 106
جدول 9-4 شاخص های برازش مدل 106
جدول 10-4 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تصویر کلی گردشگران) 107
جدول12-4 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: دیدار مجدد از مقصد) 108
جدول 12-4 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: پیشنهاد آن به دیگران) 108

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
والی الین از بنیان گزاران موسسه ی بین المللی بازاریابی وولف الین بر این عقیده است که کشورها باید دارای مدیریتی خلاق باشند.در بیست سال آینده داشتن نهادی در دولت که به دنبال تصویر یک کشور است تبدیل به یک فرایند عادی و استاندارد برای همه ی کشورهای جهان میشود که در واقع در بر دارنده ی مدیریت شهرت ،گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. از این رو ب
ه وجود آوردن یک تصویر متفاوت و خاص از مقصد تبدیل به روندی حیاتی برای بقا در بازاری شده است که مقاصد مختلف در حال رقابت شدیدی در آن با یکدیگر هستند و در عین حال بحران های مالی و اقتصادی و سیاسی روز افزون در مقاصد و لزوم ترغیب گردشگران برای بازدید از مقاصد به عنوان راه حلی کار آمد برای غلبه بر این مسائل نیز ، تحلیل رفتار گردشگران برای جلب نظر آن ها را میطلبد، از این رو یک تصویر قوی و منحصر به فرد در واقع ماهیت فرآیند مکان یابی یک مقصد در بازارهای هدف میباشد که نشان دهنده ی توانایی آن جهت متمایز کردن یک مقصد از مقاصد رقیب در اذهان گردشگران به گونه ای است که در حجم انبوهی از اطلاعات که در مورد یک مقصد میتواند وجود داشته باشد تا فرایند انتخاب انجام شود، اطلاعات را برای آن ها به طور مکرر ساده سازی میکند (بوتا،کرامپتون و کیم 1999؛بوهالیس،2000؛گو و گوور،2000؛اویسل و دیگران 2000؛چون،ویور و کیم 1991)
همچنین بازاریابی تصویر مقصد، نقطه شروع یک بازاریابی گردشگری موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدیدکنندگان در آینده خواهند داشت، افکار آنها را به یک مقصد خاص مربوط میکند(چائو، 2005). این مفهوم در حوزه گردشگری بسیار مهم است، زیرا هم بر رفتار و تصمیم گیری گردشگران تأثیر می گذارد و هم نقش مهمی بر سطح رضایت آنها از سفر دارد (مارتین و بیرلی 2004،660). و آنگونه که بیکر و کامرون بیان میکنند، هدف برندگزاری و مطالعات تصویر مقصد، پشتیبانی و تقویت منحصر به فرد بودن یک مقصدگردشگری، نشان دادن تصویری مثبت از آن به بازار هدف و حمایت و ایجاد و گسترش آن تصویر مثبت میباشد (بیکر،ام جی و کامرون،2008: 660). در نهایت باید گفت که، تصویر مقصد یکی از موضوعات مورد علاقه بازاریابان گردشگری است، زیرا عنصری اساسی درفرایند جایگاه یابی مقصد، خلق و مدیریت (ریچی . اچتنر، 2003: 37) تصویر متمایز و جذاب از مقصد است و باید به این نکته توجه کرد که بدون یک بازاریابی موفق تصویر مقصد، یک مکان قادر نخواهد بود گردشگران را جذب و مزیت رقابتی گردشگری خود را حفظ کند.
1-2- بیان مسئله:
نا محسوس بودن محصولات و خدمات صنعت گردشگری و عدم امکان امتحان محصول قبل از خرید آن،نشان دهنده ی این مطلب است که تنها مقاصدی که دارای تصویر مثبت و متفاوت هستند، این احتمال را که توسط گردشگران بالقوه انتخاب شوند را دارا میباشند (سو و کایی،2009). بیشترین تعریفی که از تصویر مقصد مورد استناد قرار گرفته آن را مجموعه ای از عقاید، نظرات و ادراکی که یک شخص از یک مقصد دارد (کرامپتون، 1979) میداند.که شامل تصویر روانی اشخاص از یک مکان بر اساس دانش آن ها و ادراکات کلی دیگر میشود (ایکینچی،2003). تصویری که یک شخص از یک مقصد گردشگری دارد، میتواند حاصل عوامل مختلف و ریشه دار در ذهن و شخصیت افراد باشد، بدین گونه که منبع آن میتواند به دوران کودکی ما در مدرسه برگردد ،آنگاه که دروسی مانند جغرافیا و تاریخ یک کشور را میخواندیم. اطلاعات دریافت شده از دوستان و خویشان و یا انواع رسانه ها نیز به تصویر نهایی و کلی که در ذهن ما شکل میگیرد،کمک میکند. بدین سان تصویر یک مقصد یا ساختار روانی یک گردشگر یا ادراک از یک مکان بر روند انتخاب قبل از دیدار آن مکان تاثیر میگذارد،همچنین نقش مهمی را بعد از دیدار بازی میکند ، از این روی که به عنوان معیاری برای مقایسه ی ادراک اولیه ی گردشگران و تجربه ی حقیقی آن ها به کار گرفته میشود و در نتیجه تعیین کننده ی رضایت،قصد دیدار مجدد و ارتباط دهان به دهان گردشگران خواهد بود. به همین دلیل، کارکرد دوگانه ی تصویر ذهنی مقصد و تاثیر آن بر رفتار قبل از دیدار و بعد از دیدار گردشگران توسط محققین، به طور گسترده ای مورد تایید قرار گرفته است ( مثل،بیرلی و مارتین،2004؛پایک و رایان 2004).

باید توجه داشت که برای تاثیر گزاری هرچه بیشتر، باید بین ادراک دیدار کنندگان و ساکنین یک مقصد از برند و تصویر آن مکان از جهت دارایی ها و ویژگی های کلیدی آن و شیوه ای که آن مقصد خود را در ارتباطات بازاریابی معرفی میکند تناسب وجود داشته باشد. بهترین توصیفی که از برند یک مقصد میتوان کرد، این است که ماهیت و جوهره ی وجودی آن مقصد از زاویه ی دید دیدارکنندگان است. ولی همچنان باید برای ساکنین نیز قابل شناسایی و درک باشد. در واقع مطلوب است که هردوی این نقطه نظرات تقویت کننده ی یک دیگر باشند. هدف اصلی در فعالیت های بازاریابی مقصد باید ایجاد یک ماهیت رقابتی باشد که به آن امکان برجسته شدن و متمایز شدن در بین رقبا را بدهد. این همان جوهره ی وجودی و ماهیت مقصد است، به همان گونه ای که توسط دیدارکنندگان بالقوه دیده میشود و در واقع مفهومی است که برای مقصد ماهیت رقابتی آن را به وجود می آورد. این مطلب نیز به طور گسترده ای مورد تصدیق واقع شده است که مقصد گردشگری، باید در فهرست مراجعه ی ،مشتریان و گردشگران قرار گیرد، فهرستی که طبق آن تصمیم نهایی سفر گرفته میشود (کایی، فنگ و بریتر، 2004؛ دانا و مک کلیری1995؛لیسن،2001؛تاسچی و کوژاک 2006).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این راستا تصویر ذهنی یک مقصد در قرار دادن آن در اولویت اول این فهرست در فرآیند تصمیم گیری گردشگران نقش تعیین کننده ای را بازی میکند. با شرح مختصری که از اهمیت شکل گیری تصویر ذهنی مثبت، تاثیر گذار و متفاوت از یک مقصد ذکر گردید از این رو پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این سوال است که چگونه چنین تصویری از مقصد در ذهن گردشگران شکل میگیرد و این تصویر چگونه میتواند بر رفتار گردشگران آن از جهات گفته شده تاثیر گذار باشد، تا برای مقصد سفر انتخاب شود و در عین حال بعد از تجربه ی سفر به آنجا، آیا آنقدر جذاب بوده که نه تنها بتواند دوباره گردشگران را به آن مکان بازخواند بلکه باعث شود آن را دهان به دهان و در بازگشت از آنجا مورد تعریف و تبلیغ قرار دهند و موجبات دیدار دیگر گردشگران بالقوه را نیز فراهم آورد. شهر شیراز نیز با وجود جاذبه های متنوع و متفاوت گردشگری که میتوان گفت تقریبا توانایی پوشش تمام حوزه ها و موضوعات گردشگری را داراست، همواره در فهرست مراجعه سفر ایرانیان در کنار دیگر شهرها و رقبای خود از جمله اصفهان،تبریز،یزد و مشهد قرار داشته و لاجرم در رقابتی نزدیک برای در اولویت قرار گرفتن برای سفر در برنامه ی گردشگرانی که متمایل به این شهر میشوند، با این وجود برای یک مقصد گردشگری تنها اینکه در لیست مراجعه گردشگران قرار گیرد کافی نیست بلکه نیاز به منحصر به فرد بودن و متفاوت بودن دارد تا بتواد به عنوان تصمیم نهایی آن ها مطرح شود. در این پژوهش سعی خواهد شد که تمامی مفاهیم گفته شده به طور موردی برای مقصد گردشگری شهر شیراز پیاده گردد تا به تصویری که گردشگران داخلی از این شهر در ذهن دارند و چگونگی شکل گیری آن،آگاه شویم و تاثیر آن را بر رفتار خرید و قرار دادن آن در اولویت انتخابی خود در میان گزینه های دیگر و همچنین رفتار آن ها بعد از تجربه ی سفر به شیراز را بسنجیم،از این جهت که آیا منجر به سفر مجدد و پیشنهاد آن به دوستان و خویشان خواهد شد یا خیر.و با توجه به اهمیت این دو موضوع چنان که در قسمت اهمیت و ضرورت موضوع ذکر خواهد شد،تمرکز بیشتر این پژوهش بر مرحله ی بعد از تجربه ی سفر خواهد بود یعنی مرحله ای که این دو مهم میتواند در آن حاصل شود.
1-3. اهمیت و ضرورت:
تصویر ادراک شده اساس فرایند ارزیابی و انتخاب است و بدین ترتیب فراهم آورنده ی ارتباط بین انگیزش و انتخاب مقصد میباشد ( اولری و دیگران، 2003) .به دلایل مختلفی یک مقصد میتواند هدف و اولویت سفر برای افراد قرار گیرد ولی تنها در صورتیکه تصویر مثبتی از آن در ذهن گردشگران باشد، میتواند موجبات دیدار مجدد آن ها را برای دفعات بیشتر ایجاد کند که این امر ازجهات مختلف دارای اهمیت است. در ادبیات مربوط به بازاریابی مفهوم حفظ مشتری جهت خرید مجدد بسیار مورد تاکید قرار گرفته به این دلیل که جذب مشتریان جدید بسیار پر هزینه تر از حفظ مشتریان فعلی است (رزنبرگ و ژپیل 1984). روست و زاهوریک هزینه ی جذب مشتریان جدید را 5 برابر حفظ مشتریان فعلی میدانند )روست و زاهوریک،1993). و باید دانست که

]]>

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *