پژوهش دانشگاهی – پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز- قسمت ۱۳

که در آن dzt∆= wt است و f(t) روند زمانی را (درصورت وجود) در wt برآورد میکند. در بیشتر متغیرهای اقتصادی ۰ =d است و بنابراینf(t)=α+δt و یا ۱ =d و در نتیجه f(t)=µ است.
۳-۷ آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز[۵۲])
در حالت کلی مدل‌های پیش‌بینی یا بر اساس روند گذشته بنا شده‌اند یا در آنها متغیر علی وجود دارد. اما در صورتی می‌توان از مدل‌های پیش‌بینی فوق استفاده نمود که معیارهایی همچون روند زمانی، سیکلهای کوتاه و بلندمدت در سری وجود داشته باشد. بنابراین قبل از استفاده از روش‌های پیش‌بینی باید تصادفی یا غیر تصادفی بودن داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. چرا که اگر این داده‌ها تصادفی باشند، نمی‌توان از مدل‌های پیش‌بینی بر اساس روند گذشته استفاده نمود.
آزمون‌های مختلفی برای بررسی تصادفی بودن یک سری زمانی وجود دارد، که اکثر این آزمون‌ها غیر پارامتریک هستند. یک روش غیر پارامتریک برای آزمون وجود نوسانات سیکلی، روش والد-ولفویتز است. که به دلیل توانایی بالای این روش و سادگی استفاده از آن در این پژوهش از روش والد-ولفویتز استفاده شده است. (نوفرستی، ۱۳۸۶: ۶۷)
۳-۸ آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)
استفاده از روش برآورد OLSدر کارهای تجربی بر این فرض استواراست که متغیرهای سری زمانی بهکار رفته پایا هستند. از اینرو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به ایستایی یا عدم ایستایی آنها اطمینان حاصل کرد.
مقادیر بحرانی ADFرا برای سطوح مختلف آماری براساس محاسبه مک کینان بدست میآوریم و فرضیه صفر یعنی سری زمانی دارای ریشه واحد است را آزمون میکنیم. در این پژوهش وقفه بهینه هم بر اساس کمترین معیار شوارتز بین و آکائیک و هم بهصورت اتوماتیک توسط نرم افزار قابل محاسبه است.
اگر میزان آماره آزمونADF از مقادیر بحرانی مک کینان در سطوح آماری مختلف کمتر باشد، فرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد متغیر یا غیر ایستایی رد میشود و متغیر پایا است.
۳-۹ روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها ابتدا دادههای جمعآوری شده از سالنامههای آمار بازرگانی خارجی ایران با آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس با آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته پایایی آنها بررسی شد. پس از پایا کردن سریهای زمانی برای تحلیل دادهها جهت انجام پیشبینی با روشهای رگرسیونی و غیررگرسیونی از نرمافزار Eviews6[53] استفاده شده است.
۳-۱۰ بررسی نمودار ارزش واردات برنج
برای پیشبینی با سریهای زمانی اولین مرحله بررسی سری زمانی از روی جدول و نمودار است. در این قسمت برای پیشبینی ارزش واردات برنج جدول و نمودار میزان واردات آنها بررسی شده است. با برسی سری زمانی میزان واردات سالانه برنج میتوان بطور ذهنی سیر سری زمانی را پیشبینی نمود، در تصمیمگیریهای کاربردی قضاوت شهودی مکمل دادههای آماری و دقیق بهدست آمده از مدلها هستند. در جدول و نمودار ۳-۱ میزان واردات سالانه برنج بر اساس Fob آورده شده است.
جدول ۳-۱ مقدار واردات برنج از سالهای ۱۳۹۱ -۱۳۶۰ برحسب تن

سال مقدار سال مقدار سال مقدار
۱۳۶۰ ۵۸۶۵۵۶ ۱۳۷۱ ۹۴۴۰۳۷ ۱۳۸۲ ۸۷۵۰۱۸
۱۳۶۱ ۴۳۱۹۸۷ ۱۳۷۲ ۱۱۵۸۵۰۹ ۱۳۸۳ ۱۱۲۴۲۲۲
۱۳۶۲
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.