فايل دانشگاهی – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

وایانس

انتظار اجرا

۳۰۹

۱/۱

۵

۶۶۵۴/۳

۶۸۵۵۲/۰

۴۷/۰


نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر انتظار اجرا
با توجه به جدول و نمودار ۴-۷ مشاهده می شود که متغیر انتظار اجرا دارای کمترین مقدار ۱/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۶۶۵۴/۳ ، انحراف معیار ۶۸۵۵۲/۰ و واریانس ۴۷/۰ است.

  • توصیف متغیر انتظار تلاش

جدول۴-۸) توصیف متغیر انتظار تلاش

Tags:, , ,
تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس