پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه : پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

در دانش آموزان دخترسال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس هوشمند و عادی می پردازد و بـه منظور بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها، آزمون t مستقل تک گروهی و نیز آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی همبستگی وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین دانش آموزان دو مدرسه از لحاظ استفاده از راهبردها بین دو مدرسه وجود ندارد.
همچنین جعفری (1390)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” تأثیرآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی ” انجام داد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بود. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان به حجم 4435 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 60 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه های آزمایشی هر یک به طور جداگانه به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (یک گروه تحت آموزش راهبردهای شناختی خودتنظیمی و گروه دیگر تحت آموزش راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی) قرار گرفتند.
خلیلی (1386)، تحقیقی با عنوان “مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هوش هیجانی یکی از سازه های نوظهور در گستره علم روان شناسی است که پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است و رابطه آن با هوش شناختی و پیشرفت تحصیلی یکی از این حوزه های پژوهشی است. در همین راستا پژوهش حاضر در قالب یک طرح پس رویدادی به بررسی مقایسه ای میزان هوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی مقطع پیش دانشگاهی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی یکی از مناطق شهر تهران پرداخته است. نمونه 120 نفری شامل 60 دانش آموز تیزهوش (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز عادی (30 دختر و 30 پسر) است. ابزار سنجش میزان هوش هیجانی، آزمون هوش هیجانی بار ـ ان و معدل سال تحصیلی گذشته دانش آموزان، ملاک پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها بوده است. فرضیه های اصلی به تفاوت هوش هیجانی در دو گروه تیزهوش و عادی از یکسو و ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی معطوف بود. بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معناداری بین هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی مشاهده نشد. همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معناداری به دست نیامد؛ بنابراین فرضیه های پژوهش در نمونه مورد بررسی تایید نگردید. بر اساس یافته دیگر پژوهش، میزان هوش هیجانی در دختران بالاتر از میزان هوش هیجانی در پسران است. پیشنهاد می شود که پژوهش های بعدی در جامعه آماری وسیعتری انجام گیرد و از سوی دیگر، اولویت های هیجانی تربیت مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
رضاخانی (1386)، تحقیقی با عنوان “بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف این مطالعه، بررسی نوع انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. بدین منظور با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای، 400 دانشجوی دختر و پسر دوره کارشناسی پیوسته در رشته های مختلف انتخاب شدند. پیشرفت تحصیلی بر اساس میانگین نمرات نیم سال قبل و انگیزه های آنان با بهره گرفتن از یک پرسشنامه 54 سوالی اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون توکی، و همبستگی گشتاوری پیرسون نتایج نشان داد که به طور کلی انگیزه دانشجویان مورد مطالعه بسیار پایین تر از حد متوسط است، اما پیشرفت تحصیلی آنان از میانگین نظری مفروض (نمره 12) بالاتر است. همچنین بین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه همبستگی معنی دار وجود دارد. انگیزه درونی بیشترین همبستگی، و انگیزه بیرونی کمترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دارند. اگر چه انگیزه درونی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارند ولی انگیزه بیرونی دانشجویان رشته کتابداری از انگیزه بیرونی دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، و مهندسی کامپیوتر پایین تر است. همچنین مجموع انگیزه درونی و بیرونی دانشجویان رشته کامپیوتر بیشتر از دانشجویان رشته کتابداری است. در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی انگیزه پسران بالاتر از انگیزه دختران است. بین انگیزه درونی و بیرونی دانشجویان در ترم های مختلف تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. از نظر رابطه مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان با انگیزه تحصیلی آنان، تنها تعامل تحصیلات پدر و تحصیلات مادر با انگیزه درونی، و با کل انگیزه رابطه دارد. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آن است که تحصیلات پدر؛ تعامل تحصیلات پدر و تحصیلات مادر؛ و تعامل تحصیلات پدر و محل سکونت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است.
رفعتی و همکاران (1383)، تحقیقی با عنوان ” رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی- درون گرایی و روان نژندی دانشجویان پرستاری شیراز ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان که هوشمندترین افراد جامعه و آینده سازان هر کشوری هستند مهم و قابل کاوش است. هدف شامل مطالعه به منظور تعیین رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان است. این مطالعه تحلیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 79-1378 بر روی 304 دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) شیراز انجام شد. جامعه پژوهش با پرسش نامه های جمعیت شناختی و شخصیتی آیزنک ارزیابی شدند و معدل پایان نیمسال تحصیلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. داده ها با آزمون های آماری t ، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها بدین ترتیب بود که میانگین نمره در مقیاس برون گرایی 91/12 و در مقیاس روان نژندی 1/12 بود. 5/25 درصد دانشجویان در امر تحصیل ناموفق و 25 درصد موفق و بقیه هم در حد متوسط بودند. رابطه معکوس خطی بین معدل نیمسال تحصیلی با نمره برون گرایی و روان نژندی وجود داشت که تنها در مورد روان نژندی ارتباط معنی دار بود. نتایج بدین شرح است که با توجه به یافته ها، پیشرفت تحصیلی افراد متاثر از وضعیت روانی آنها است. لذا بررسی بیشتر مسائل روانی و شخصیتی دانشجویان و فعال نمودن مراکز مشاوره روانی برای آنها ضروری به نظر می رسد.
پایان نامه کارشناسی ارشد بهمنی (1382)، با عنوان ” مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر شاهد و غیرشاهد شاغل به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مدارس شاهد و غیرشاهد سطح شهر تهران با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر فرزندی” انجام شد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که پژوهش حاضر در مرحله اول به منظور بررسی میزان کارآیی مدارس شاهد دوره ابتدایی در مقایسه با مدارس غیرشاهد در جبران نارسایی های احتمالی ناشی از فقدان پدر از طریق مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر و غیرشاهد شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و غیرشاهد با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر – فرزندی صورت گرفته است. فرضیه اساسی تحقیق این بوده که مدارس شاهد به عنوان یک نظام آموزشگاهی خاص که به منظور تعدیل برخی از ضایعات احتمالی ناشی از فقدان پدر در کودکان طراحی شده‌اند اثر بهتری نسبت به مدارس غیرشاهد در این زمینه داشته‌اند. به این منظور هشت گروه نمونه شامل 44 نفر دانش‌آموز دختر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس 39 نفر دانش‌آموز پسر فرزند شهید شاغل به تحصیل در مدارس شاهد 24 نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس شاهد، 31 نفر دانش‌آموز پسر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد 11 نفر دانش‌آموز دختر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد، 16 نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد و 7 نفر دانش‌آموز شاهد شاغل به تحصیل در مدارس غیر شاهد از نظر وضعیت تحصیلی، سطح سازگاری آموزشگاهی، انگیزه پیشرفت، عزت نفس – هوش و رابطه مادر – فرزندی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون هوش ریون خردسالان – آزمون سنجش عزت نفس کوپر – اسمیت آزمون محقق ساخته رابطه مادر -فرزندی و آزمون انگیزه پیشرفت جمع‌آوری شدند و نتایج با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس – تحلیل کوواریانس و آزمون برای گروه های ناهمتا تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان واجد پدر از عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد بهتر است و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد با آنهایی که در مدارس عادی تحصیل می‌کنند تفاوت ندارد. در زمینه سازگاری آموزشگاهی نیز مشخص شد که تفاوت موجود بین سطح سازگاری دانش‌آموزان واجد پدر و شاهد معنی‌دار نبوده و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان مدارس عادی از مدارس شاهد بهتر، می‌باشد. کنترل متغیرهای خصیصه‌ای هوش، انگیزه پیشرفت، عزت نفس و رابطه مادر – فرزندی به عنوان ویژگی های ورودی دانش‌آموزان در مجموع نشان داده که این عوامل نقش اصلی در ایجاد تفاوت در عملکردها نداشته‌اند و لذا تغییرات را باید به سایر متغیرها از جمله آموزشگاه اسناد داد. از جمع‌بندی نتایج چنین استنباط می‌شود که مدارس شاهد در زمینه سازگاری آموزشگاهی کارایی کمتری نسبت به مدارس غیرشاهد دخیل در طرح داشته‌اند. در زمینه عملکرد تحصیلی نیز برتری مورد انتظار مدارس شاهد بر مدارس عادی تایید نشده است. هرگونه تعمیم نتایج متأثر از دو عامل اصلی کم بودن نسبی تعداد نمونه‌ها در برخی از خانه های جدول تحلیل واریانس و نیز سوق ‌داده شدن خودبخودی محقق به آن دسته از مدارس غیرشاهد که از وضعیت بسیار مطلوب آموزش برخوردار بوده‌اند، می‌باشد. این گزارش حاوی تحلیل های مربوط به دو متغیر وابسته اصلی طرح می‌باشد.
سلیمان نژاد و شهرآرای (1380)، تحقیقی با عنوان “ارتباط منبع کنترل و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که در این پژوهش، رابطه منبع کنترل دانش آموزان (شامل گرایش های سه گانه درونی، افراد قدرتمند و شانس) و خود تنظیمی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی (نمره درس شیمی و ریاضی) مورد بررسی قرار گرفته است. 150 نفر دانش از دانش آموزان پر رشته ریاضی – فیزیک سال سوم دبیرستان شهر تهران به پرسشنامه منبع کنترل لونسون)IPC) (1972 و پرسشنامه خود تنظیمی زیمرمان و مارتینز – پونز (SRLIS ,RSSRLفرم ) (1986)پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در درس شیمی، به ترتیب اهمیت، منبع کنترل درونی و خود تنظیمی دانش آموز رابطه مثبت و منبع کنترل در بعد شانس و افراد قدرتمند رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارند. همچنین در درس ریاضی به ترتیب اهمیت، خود تنظیمی دانش آموز و منبع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و منبع کنترل در بعد افراد قدرتمند و شانس رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارند. بین خود تنظیمی دانش آموز با منبع کنترل درونی رابطه مثبت و با منبع کنترل بیرونی شانس رابطه منفی وجود دارد. بین خود تنظیمی دانش آموز و منبع کنترل در بعد افراد قدرتمند رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین رابطه ای بین خود تنظیمی دانش آموز از نظر دبیر با سایر متغیرها بدست نیامد.
به پژوه و سلیمیان (1380)، تحقیقی با عنوان “مقایسه ادراک لیاقتهای‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش ‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین، دیرآموز و عادی” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف اصلی‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه ادراک لیاقت های‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در سه گروه از دانش آموزان پایه اول دبستان بود. سه گروه آزمودنی‌ به طریق نمونه گیری‌ تصادفی‌ به تعداد سی‌ و پنج نفر در هر گروه انتخاب شدند. گروه اول را دانش‌آمرزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین ، گروه دوم را دانش آموزان دیرآموز جایابی‌ شده در کلاس های‌ ویژه در مدارس عادی‌ و گروه سوم را دانش آموزان عادی‌ تشکیل می‌ داد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تصویری‌ ادراک لیاقت و پذیرش‌ اجتماعی‌ هارتر و پایک (1984) بود که به طور انفرادی‌ برای‌ یکایک آزمودنی‌ ها اجرا شد. این مقیاس‌ شامل چهار خرده مقیاس لیاقت شناختی‌، لیاقت جسمانی‌، پذیرش‌ توسط همسالان و پذیرش‌ توسط مادر است . نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از روش‌ آماری‌ تحلیل واریانس چند متغیری‌ نشان داد : (الف) دانش‌ آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین در چهار خرده مقیاس مورد بررسی، به طور معناداری نسبت به دانش آموزان عادی از ادراک لیاقت خود و پذیرش اجتماعی پایین تری برخوردار بودند؛ (ب) دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین در مقایسه با دانش آموزان دیرآموز تنها در دو خرده مقیاس لیاقت شناختی و پذیرش توسط همسالان به طور معناداری ادراک پایین تری از خود نشان دادند؛ (ج) بین دانش آموزان دیرآموز و دانش آموزان عادی از نظر نمره کل در مقیاس مورد نظر هیچ گونه تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد.
حیدری و کوشان (1380)، تحقیقی با عنوان “بررسی منبع کنترل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این مطالعه همبستگی توصیفی در راستای تعیین نوع منبع کنترل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. بدین منظور، تعداد 97 نفر از دانشجویان رشته پرستاری که حداقل دو نیمسال تحصیلی را پشت سر گذاشته و معدل واحدهای گذرانده شده آنان محاسبه شده بود، انتخاب و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه مطالعه را تکمیل نمایند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش ابعاد علی (CDS) استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و آزمون مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. 12.4 درصد (12 نفر) از واحدهای مورد پژوهش مذکر و 87.6 درصد (85 نفر) مونث بودند. یافته ها نشان داد که هیچگونه ارتباط معنی داری بین نمرات مربوط به منبع کنترل و میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده دانشجویان وجود ندارد. همچنین هیچگونه تفاوتی در دو جنس از نظر نوع منبع کنترل وجود نداشت.
مهرافرو و شهرآرای (1380)، تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد عملکرد خانواده

دیدگاهتان را بنویسید