پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : پیشگیری از جرم

نموده و معتقد است شهروندان در عین حفظ زندگی شخصی و فضاهای خصوصی خود باید امکان برقراری ارتباط قویتر و مؤثرتر با خانواده و همسایگان خود را داشته باشند. در این تئوری همانگونه که به طراحی فضاهای کالبدی توجه شده، دستیابی به یک منطقهبندی اجتماعی نیز (Social Zoning) نیز مدنظر قرار گرفته است. سردمدار اصلی نسل دوم جفری(1971) است که برای اولین بار تئوری پیشگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی را مطرح نمود. در این تئوری علاوه بر فاکتورهای کالبدی به عواملی چون اندازه محلهها، تراکم و تنوع ساختمانها، مقیاس انسانی، فضاهای تجمع و گردهمایی، باشگاههای جوانان، مشارکت مردمی و تقویت حس مسئولیتپذیری شهروندان نیز پرداخته شده است (1990،Jeffery).
تئوریها و نظریات نسل دوم (CPTED) نیز با انتقاداتی مواجه گشت، از آن میان ویلسون عمیقاً معتقد بود که اجرای این تئوری نتیجهای جز جابهجایی مکان جرم به همراه نخواهد داشت. بر طبقه پژوهشهای وی با افزایش نظارت پلیس و تمرکز نیروها در بزرگراهها، آمار دستبرد به اتوبوسهای شهری در شهر نیویورک افزایش یافته است. بنابراین نظارت بر قسمتی از شهر جرم و مجرمین را به سوی سایر قسمتها سوق خواهد داد (Wilson،1990). علاوه بر نظریات ویلسون، انتقاداتی نیز بر روند اجرایی این تئوری و مشکلات آن مطرح گردیده که عمده نکات آن شامل موارد زیر میباشد:
عدم برقراری تعامل با فاکتورهای زیباییشناختی
ناآگاهی مردم و مشکلات جلب مشارکت مردمی
هزینه های بالای اجرایی جهت تغییر کالبدی محلات
عدم آگاهی معماران و طراحان از ویژگیهای اجتماعی ساکنان آتی
عدم همکاری پلیس
2-9- تجربیات جهانی (نمونه های کار شده)
در دهه های اخیر طراحی فضاهای شهری امن مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است. اگرچه هیچ ضابطه و یا مقررات یکسان و ثابتی در طراحی این فضاها تدوین نشده، اما کشورهای مختلف به لحاظ شرایط ویژه خود، شیوه های خاصی از طراحی فضاهای شهری امن را پیش گرفتهاند که در این بخش اهم این تجربیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-9-1- جهان
الف) استرالیا
مطالعات انجام شده نشان میدهد سازمان یافتهترین حرکت به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق برنامه ریزی و طراحی شهری در استرالیا از اواسط دهه 1990 آغاز شده است. از آنجاکه در استرالیا شوراها در شکلدهی به محیط ساخته شده نقش اساسی دارند، گزارش اصلاحی طرح توسعه به ابتکار دفتر پروژه پیشگیری از جرم که متشکل از طراحان و برنامهریزان بود، تهیه شد. هدف از این گزارش اصلاحی تشویق افراد مسئول در تمام ابعاد توسعه شهری به مدنظر قرار دادن نوعی از برنامه ریزی و طراحی محیطی بود که متعاقب این گزارش برای لحاظ در طراحیها مطرح شده است، از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
ایجاد فضایی که قابل دیدن و دیده شدن باشد.
ایجاد فضایی که علائمی با طراحی خوانا و قابل فهم داشته باشد.
ارائه تعریف روشن از مالکیت و استفاده قانونمند از فضای عمومی، خصوصی و جمعی.
حداقل نمودن دسترسی به پشتبامها، بالکنها و پنجرههای ساختمانهای مجاور به یکدیگر.
اجتناب از بکارگیری مصالحی که در مقابل تخریب و ویرانگری آسیبپذیر هستند.
اجتناب از طراحی چشماندازها و حصارهایی که ممکن است با ایجاد مانع دید برای درها و پنجرهها برای امنیت مخاطرهآمیز باشند. (صالحی، 1387، 239)
اما آنچه بعدها در سال 2000 منتشر شد و از آن پس مبنای عمل بسیاری از طراحان و برنامهریزان در استرالیا قرار گرفت مأخذ راهنمای طراحی شهری و پیشگیری از جرم دولت مرکزی استرالیا (Australian Capital Territory Government Crime Prevention & Urban Design) است. این مأخذ که در همکاری با مسئولین برنامه ریزی و مدیریت زمین دولت مرکزی و دپارتمان دادستانی کل استرالیا و کمک دپارتمان خدمات شهری، پلیس فدرال استرالیا و مؤسسه جرمشناسی استرالیا تهیه شده است سندی مشاورهای است که به تحقق اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در برنامه ریزی و فعالیتهای توسعه استرالیا کمک میکند.این سند موضوعات مربوط به ایمنی و پاسخهایی که طراحی و مدیریت برای آن دارند و نیاز است در طرحهای توسعه به ویژه طرحهای مربوط به مکانهای عمومی گنجانده شود، ارائه میدهد. با وجود اینکه راهبردهای طراحی اشاره شده در این راهنما استانداردهای انعطافپذیری هستند اما اجرای اصول بنیادی آنها در طرحها ضروری است. در ادامه به مواردی که باید در این فصل از راهنما در طراحیها مدنظر قرار گیرد، اشاره میشود:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوررسانی شامل (عوامل موقعیتی،انسجام در نورپردازی،جانمایی نور،انواع نورها ونگهداری)
طراحی و برنامه ریزی سایت
نظارت طبیعی و خطوط دید شامل (حیطه های مشکلزا،بهبود خطوط دید،موانع آینده خطوط دید،نظارت غیررسمی و کاربریها)
نشانهگذاری شامل (طراحی و پیشبینی علائم،فضاهای به دام انداختن و مخفی شدن و نگهداری)
طراحی ساختمان شامل (ورودیهای ساختمان،طراحی ساختمان،مصالح و اثاثیه و انبار)
کاربریهای خردهفروشی/تجاری شامل (خطوط دید، نوررسانی،پارکینگ کارمندان،منظرسازی و امنیت ساختمان)
کاربریهای مختلط شامل (کاربریهای سازگار و مکمل)
منظرسازی شامل (کاشت در مسیرهای پیاده،کاشت دیواری، کاشت در ورودیها،درختان غیرپوشاننده،گیاهان مقاوم،منظرسازی سخت و ساخت مسیر)
فضاهای امن در برابر به دام افتادن شامل (نقاط به دام اندازی در مجاورت راه های پیاده،دسترسی محدود، نوررسانی و خطوط دید،طراحی و استفاده از امکانات)
مدیریت و نگهداری شامل (نگهداری،حفاظت در مقابل دیوار نوشته ها،مصالح مقاوم،پوششهای حمایتی،سختافزار،نور و آموزش همکاری)
در مجموع میتوان گفت مطالعات انجام شده در استرالیا و دغدغه های طراحی در زمینه پیشگیری از جرم در این کشور بسیار جامع و همه جانبه است. اگرچه مبنای اولیه این بررسیهای تفصیلی همان ضوابط اولیه CPTED است اما در هرچه ملموستر و کاربردیتر کردن آنها تلاشهای بسیاری صورت گرفته است. از جمله نمونه های موردی از شهرهای استرالیا که اصول طراحی محیطی ایمن را به کار بستهاند میتوان به شهر آدلاید اشاره نمود. مسئولان شهر آدلاید به منظور هرچه مطلوبتر ساختن شهر برای ساکنان، کارکنان و بازدید کنندگان از آن، تلاش در حفظ امنیت و ایمنی شهر به بهترین شکل ممکن را دارند. برنامه محلی پیشگیری از جرم، از جمله مواردی است که به این منظور تبیین شده است. آنچه در بخش طراحی شهری (در کنار سایر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و …) چنین مکانی، در آدلاید به کار گرفته شده بدین شرح است:
پروژه مسیرهای پیاده ایمن
پروژه بهبود روشنایی در سطح شهر

 
 
پروژه حمل و نقل عمومی ایمن (صالحی 1387،254 – 241)

ب) آمریکا
در ایالات متحده آمریکا به تبع نوع حکومت و تقسیمات کشوری کلیه ضوابط و مقررات میتواند از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت و متغیر باشد. این موضوع در حیطه طراحی و برنامه ریزی شهری نیز صحت دارد. اما آنچه بررسیها نشان میدهد حاکی از آن است که در زمینه پیشگیری از جرم به وسیله طراحی شهری همان اصول CPTED در سراسر کشور مدنظر قرار میگیرند. به ویژه در طراحی مجتمعهای مسکونی که به تازگی احداث میشوند، رعایت این اصول الزامی است. اخیراً کنفرانس شهرداران آمریکا مطالعهای را درباره همه شهرهای آمریکا که جمعیتی بالغ بر 30.000 نفر دارند ـ حدود 1060 شهر ـ به اتمام رسانده است. حدود 80 شهر در این حوزه مطابق این مطالعه در سطح خوبی گزارش شدهاند و تقریباً همه شهرها به شکل فعلی سیاستهای مربوطه را در طراحیها و برنامهریزیهای خود دخیل کردهاند. یکی از عمدهترین کاربردهای اصول CPTED در طراحی مراکز شهری به عنوان اصلیترین فضای عمومی شهرهاست. در این میان به منظور ایجاد ضمانت اجرایی این اصول نهادهای نظارتی چون پلیس نیز وارد عمل میشوند. از جمله به جدیدترین ضوابطی که تیم متخصص نیروی پلیس برای اجرای اصول CPTED در مراکز شهر آمریکا تعیین کرده است، ضوابط مربوط به دپارتمان پلیس سندیاگو است که در ماه مه سال 2009 تدوین شده است. خط مشیهایی که در این گزارش آورده شده است مربوط به خیابانها و پیادهروها، مکانهای عمومی در فضای باز، ساختمانهای مسکونی و اداری، ساختمانهای دارای چند کاربری و مراکز خرید هستند، که در ادامه به صورت اجمالی به آنها پرداخته میشود.
خیابانها و پیادهروها
خیابانها، پیادهروها و تقاطعها باید به گونهای طراحی شوند که از افراد پیاده در مقابل وسایلنقلیه حمایت کرده و پیادهروی را تشویق نمایند. همچنین باید طوری طراحی شوند که الگوی خیابان و واحد همسایگی را حفظ کنند و دارای روشنایی مناسب، نظارت طبیعی و مرزهای مشخص میان حیطه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی باشند. طراحی چشم انداز خیابان نیز باید مانع ویرانگری و بینظمی باشد.
مکانهای عمومی در فضای باز
این مکانها برای برگزاری رویدادهایی چون نمایشگاهها، کنسرتها و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرند؛ و یا ممکن است در قالب پارکها باشند. این مکانها باید خطوط دید بدون مانعی از خیابانهای اطراف داشته باشند و طراحی منظر آنها در مقابل ویرانگری مقاوم باشد.
ساختمانهای مسکونی
در مراکز شهرها انواع مختلفی از ساختمانهای مسکونی میتواند وجود داشته باشد. این موارد از ساختمانهای بلندمرتبه تا دو یا سه طبقه متغیرند. برخی از ساختمانهای مسکونی ممکن است دفاتر اداری و یا خردهفروشی در خود داشته باشند. خط مشیهای این بخش مربوط به دسترسی پیاده و سواره، پارکینگ و محل قرارگیری دفاتر اداری، آسانسورها، رختشویخانه و نظیر اینهاست که به تفکیک ساختمانهای بلندمرتبه، کوتاه مرتبه (چند واحدی) و خانه های ردیفی عنوان شدهاند.از جمله این موارد میتوان به ضرورت تک بودن ورودیهای پیاده و پارکینگ، داشتن کارت ورودی ساکنین و قرارگیری سرویسهای خدماتی در مکانهای دارای نظارت طبیعی برای ساختمانهای بلندمرتبه؛ نصب حصار یا دیوار در ورودی خانههایی که در فرورفتگی قرار دارند، استفاده از درهایی که به طور اتوماتیک پس از بسته شدن قفل میشوند و مقرراتی در خصوص پارکینگهای ساختمانهای کوتاه مرتبه اشاره کرد.
ساختمانهای اداری
موارد مورد اشاره در این بخش همانند ساختمانهای مسکونی بر دسترسی به ساختمان و چگونگی قرارگیری امکانات در ساختمان تأکید کرد.
ساختمانهای با کاربری مختلط مسکونی ـ اداری و پارکینگ عمومی
خطمشیهای مربوط به ساختمانها عنوان شده قابل استفاده در این بخش ذکر شدهاند. اما در بخش پارکینگ که ممکن است در ساعاتی که مورد استفاده کارکنان قرار نمیگیرند، پارکینگ عمومی باشند بهرهگیری از علائم راهنمایی که ساعات در دسترس عموم قرار گرفتن پارکینگ را مشخص میکنند، تعیین نرخی برای این استفاده، در نظر گرفتن آسانسوری مجزا برای تردد عموم در بین طبقات پارکینگ و مواردی اینچنین ضروری شمرده شده است.
مراکز خرید
شاخصهای زیر برای محوطههای عمومی که در نواحی عمومی خارج از مغازهها، رستورانهای شخصی، تئاترها و سایر موارد قرار دارند به کار گرفته میشود.
ورودیها از خیابان: مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ باید مطابق راهبردهای شهری تا حد امکان فشرده و دارای فعالیتهای مختلف باشند. باید ورودیها و خروجی های متعدد از خیابان و به خیابان داشته باشند. ورودی وسایل نقلیه میتواند زمانبندی خاص خود را داشته باشد اما ورودیهای دوچرخه و پیاده معمولاً در همه ساعات باز هستند.
پارکینگ: محل توقف اتومبیلها باید در مکانی زیر ساختمان و یا پشت آن باشد. به این ترتیب دسترسی پیاده از این مکان به داخل ایمنتر و منظر خیابان زیباتر خواهد بود.
محل قرارگیری امکانات و فعالیتها: امکانات و فعالیتهایی که تعداد زیادی از مردم را به خود جذب میکنند همانند محلهای ارائه سرویس غذایی، باید در مکانهایی قرار بگیرند که ترافیک پیاده زیادی نداشته باشد تا امکان نظارت طبیعی به وسیله افرادی که در محیط هستند فراهم باشد. به عکس مواردی چون تلفنهای عمومی و دستگاه های خودپرداز که جمعیت زیادی را به خود جذب نمیکنند باید در مکانهایی با تردد پیاده بالا قرار بگیرند.
سرویسهای بهداشتی باید در مکانی باشند که ورودی آنها در دیدرس عموم قرار داشته باشد و نه در پشت ساخ
تمان.
محلهای نشستن: این محلها باید برای استراحت، خوردن و مشاهده فعالیتها در نظر گرفته شوند.
روشنایی: نور شدید یکسانی باید در پارکینگها، پیادهراههای درون فضای باز، میدانچهها و سایر چنین فضاهایی فراهم شود. ضرورت دارد تجهیزات مربوطه در مقابل خرابکاریها مقاوم باشند.
سیستمهای ارتباطی در مواقع اضطراری: تلفنها، آژیرهای خطر و مواردی از این دست باید در مکانهای مناسب برای گزارش دادن افراد نصب شوند. علائمی برای نشان دان مکان سیستمهای ارتباطی در مواقعی اضطراری لازماند.
ازجمله نمونه های موردی در آمریکا میتوان به احیای مرکز خریدی در سانتامونیکا در ایالت کالیفرنیا اشاره نمود. در سال 1997 احیای این مرکز خرید در دستور کار شورای محلی قرار گرفت. این مرکز به گونهای طراحی مجدد شد که مشوق انجام فعالیتهای گوناگون از خرید تا قدم زدن به منظور تفریح، از نشستن تا انجام نشستها و جشنها در آن شد. طراحان و برنامهریزان شهری به دقت و با جزئیات تمام به این طرح پرداختند. فضای وسیعی برای نشستن در مکانی عمومی با محیطی دلپذیر فراهم شد و رستورانهایی در مسیرهای پیاده شکل گرفتند که باعث بالا رفتن نظارت طبیعی شدند. فضای عمومی از همان ابتدا به عنوان “فضای جمعی” طراحی شد. همچنین تأکید بر اختلاط فعالیتها و بهبود چشمانداز خیابان بود. نتیجه فضای مطلوبی شد که به لحاظ اجتماعی محصور است و جرایم خیابانی در آن بسیار کم است. (صالحی، 1387، 262-254)
از دیگر پروژه های اجرا شده در آمریکا میتوان به کلاسون پونیت در نیویورک اشاره نمود. کلاسون پونیت با تعداد 400 واحد مسکونی در بخش برانکس جنوبی شهر نیویورک در مقایسه با مناطق دیگر شهر از آمار جرائم بالایی برخوردار بود. این شهرک از 48 بلوک خانه های ردیفی تشکیل شده و ساختمانها بدون آسانسور در تعداد طبقات کم با تراکم 25 واحد در هر جریب احداث شده که در زمره استانداردهای بالای تراکم جمعیتی است همچنین فضاهای پارکینگ و سطوح خیابانها به میزان 15 درصد سطح کل برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود. این مجموعه در زمان جنگ جهانی دوم احداث شده است، زمانیکه مردم کمی دارای اتومبیل بودند و پروژه حالت پادگان و محیط نظامی داشت، مردم قربانی جرایم بودند و از ترس گانگسترها و فروشندگان مواد مخدر آرامش نداشتند. در عین حال مسئولین شهرک بودجه کمی برای ارتقاء و پیشرفت پروژه در اختیار داشتند. در این زمان اسکارنیومن برنامهای برای ساماندهی این شهرک ارائه نمود که اهداف و راهبردهای آن به این شرح میباشد:
احساس مسئولیت ساکنین نسبت به محیط خودشان را تقویت و افزایش داده و بوسیله تقسیمبندی فضاهای عمومی مشترک بین بلوکها این فضاها در کنترل خانواده های همان قسمتها باشد و در قسمتهای خودشان بتوانند به طور سمبلیک فضاهایی را شخصیسازی بکنند.
کاهش تعداد پیادهروهایی که دسترسی را به تمامی نقاط شهرک محدود کند و قسمتهای اصلی را تشویق به تعمیر و استفاده زیاد توسط ساکنین نماید و فقط کسانیکه پیادهرو در جلوی منازلشان قرار دارد از آن استفاده نمایند. استفاده از این فضاها و بازی بچهها و نشستن اطراف آن مخصوص ساکنین همان بلوک باشد.
به منظور افزایش مراقبت و کنترل فضاهای کنار خیابانها برای قدم زدن در اوقات عصر باید نورپردازی تقویت گردد.
ساکنین و مستأجرین طبقه اول با احساس مسئولیت و حساسیتهای بیشتری اطراف بلوک را مراقبت نمایند.
برای پیشرفت تصویر ذهنی ساکنین و مردم شهر قسمتهای خارجی و اطراف پروژه را بعد از انجام تغییرات داخلی با مصالح مختلف و نو اعم از مصالح و موانع فیزیکی و رنگآمیزی و پوشش گیاهی تغییر داده و مرمت نمایند.
برای کاهش برخوردهای عمومی بین ساکنان درون پروژه سطوح مخصوصی را برای هر یک از گروه های سنی اختصاص و مورد

]]>

90